Triển khai Nghị định 61/2018/NĐ-CP về cơ chế một cửa, một cửa liên thông

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 985/QĐ-TTg  Ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, theo đó:

– Việc triển khai Nghị định 61/2018/NĐ-CP là một trong những nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2018-2020, bảo đảm hiệu quả, thiết thực, đúng tiến độ.

Kế hoạch thực hiện Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính
Kế hoạch thực hiện Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

– UBND các cấp phải tiến hành củng cố, kiện toàn tổ chức Bộ phận một cửa và ban hành quy chế, tổ chức hoạt động của Bộ phận một cửa các cấp như Điều 7 Nghị định 61/2018/NĐ-CP. Thời gian hoàn thành trong quý IV/2018.

Công bố danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận tại Bộ phận một cửa trong quý IV/2018.

– Tổ chức thực hiện toàn bộ quy trình tiếp nhận , giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền  giải quyết (tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt và trả kết quả) tại Bộ phận một cửa. Đối với Trung tâm hành chính công cấp tỉnh  tối thiểu 20% số thủ tục hành chính, đối với cấp huyện thì 50%  số thủ tục hành chính được thực hiện  toàn bộ quy trình tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa cấp  huyện.

– THủ tướng Chính phủ giao Bộ Nội vụ, Văn phòng Chính phủ và cơ quan liên quan  hướng dẫn về chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức  làm việc tạo Bộ phận một cửa…

 Nghị định 61/2018/NĐ-CP Về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính được Chính phủ ban hành ngày 23/4/2018,  có hiệu lực thi hành từ ngày 21/6/2018, theo đó:

Chỉ thành lập Trung tâm hành chính công cấp tỉnh

Đối với cấp tỉnh, UBND tỉnh quyết định thành lập Trung tâm phục vụ hành chính công. Trung tâm phục vụ hành chính công là đơn vị hành chính đặc thù thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, có con dấu để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

Cấp huyện không thành lập Trung tâm hành chính công
Cấp huyện không thành lập Trung tâm hành chính công

Đối với các tỉnh chưa đủ điều kiện thành lập Trung tâm phục vụ hành chính công , tại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, người đứng đầu cơ quan chuyên môn quyết định thành lập Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả  thuộc văn phòng cơ quan chuyên môn đó.

Cấp huyện không thành lập trung tâm hành chính công

Nghị định 61/2018/NĐ-CP quy định rõ: Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định thành lập Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả  thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện

Văn phòng HĐND- UBND cấp huyện đảm bảo và  quản lý trụ sở, trang thiết bị, máy móc, phần mềm ứng dụng, hệ thống mạng.

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa của cấp huyện do một lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện đứng đầu. Các cơ quan chuyên môn của UBND cấp huyện cử công chức đến làm việc

Như vậy, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa cấp huyện sẽ không có con dấu riêng giống như Trung tâm phục vụ hành chính công cấp tỉnh

Ngoài ra, Nghị định 61/2018/NĐ-CP cũng quy định đối với các cơ quan Trung ương được tổ chức theo hệ thống ngành dọc tại địa phương có trách nhiệm bố trí cán bộ, công chức, viên chức đến làm việc tại Trung tâm phục vụ hành chính công cấp tỉnh, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện để tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính đối với những thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền.

Phương Thảo

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *