Tạm dừng khởi công mới các dự án đầu tư xây dựng khu hành chính tập trung

Đó là yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị 12/CT-TTg ngày 03 tháng 4 năm  năm 2017 về tăng cường công tác quản lý đầu tư xây dựng khu hành chính tập trung tại tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, cụ thể:

Tạm dừng khởi công mới các dự án  đầu tư xây dựng khu hành chính tập trung có vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước thuộc nhóm A, trong giai đoạn 2017-2020, trừ trường hợp đáp ứng được các yêu cầu sau:

– Dự án có trong kế hoạch đầu tư công trung hạn đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, phù hợp với mục tiêu phát triển kinh tế xã hội 2016-2020 của địa phương; đã thực hiện đầy đủ các thủ tục đầu tư xây dựng được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật về đầu tư công, pháp luật về xây dựng và pháp luật có liên quan, phù hợp với khả năng cân đối vốn đầu tư từ nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2016-2020 và thu hút các nguồn vốn đầu tư từ các thành phần kinh tế khác

– Phù hợp với quy hoạch xây dựng được cấp có thẩm quyền phê duyệt; có phương án tổng thể xử lý, sắp xếp lại công sở, trụ sở làm việc cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn.

rubi

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *