Bảng giá đất thời kỳ 2020-2024 của tỉnh Quảng Nam

Bảng giá đất tỉnh Quảng Nam thời kỳ 2020 -2024 được quy định tại  Nghị quyết 14/2019/NQ-HĐND ngày ngày 17 tháng 12 năm 2019 của HĐND tỉnh Quảng Nam thông  , có hiệu lực 01/01/2020.

(Tải  Nghị quyết 14/2019/NQ-HĐND quy định giá đất, bảng giá đất thời kỳ 2020-2024 tại đây)

Tải Quyết định 24/2019/QĐ-UBND quy định về giá đất, bảng giá đất thời kỳ 2020-2024 tỉnh Quảng Nam

(Tải 18 Phụ lục bảng giá đất tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2020-2024 ban hành kèm theo Quyết định 24/2019/QĐ-UBND Quy định về giá đất, bảng giá đất thời kỳ 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam)

Khung gia dat tinh quang nam giai doan 2020-2024

Đơn vị tính: Đồng/m2

TTĐơn vị hành chính/Loại đất Xã đồng bằng Xã trung du Xã miền núi
 Tối thiểu Tối đa Tối thiểu Tối đa Tối thiểu Tối đa
IĐẤT TRỒNG LÚA NƯỚC
Khung Chính Phủ        15,000       130,000      10,000         95,000          8,000        75,000
1Tam Kỳ        44,000         55,000
2Hội An        68,000         90,000        38,000        50,000
3Điện Bàn        35,000         55,000
4Đại Lộc        20,000         35,000          8,000        35,000
5Duy Xuyên        15,000         36,000      10,000         28,000          9,000        33,000
6Quế Sơn        24,000         38,000      10,000         32,000        10,000        25,000
7Thăng Bình        26,000         42,000      17,000         30,000        14,000        26,000
8Phú Ninh        28,000         45,000        12,000        18,000
9Núi Thành        20,000         40,000          8,000        24,000
10Tiên Phước      11,000         17,000        11,000        15,000
11Hiệp Đức          8,000        18,000
12Bắc Trà My        10,000        19,000
13Nam Trà My          9,000        18,500
14Phước Sơn          9,000        15,000
15Nam Giang        10,500        17,000
16Tây Giang          8,000        21,500
17Đông Giang          8,500        20,000
18Nông Sơn          8,000        20,000
IIĐẤT TRỒNG CÂY HẰNG NĂM
Khung Chính Phủ        15,000       130,000      10,000         95,000          8,000        75,000
1Tam Kỳ        44,000         55,000
2Hội An        68,000         90,000        38,000        50,000
3Điện Bàn        29,000         52,000
4Đại Lộc        20,000         35,000          8,000        35,000
5Duy Xuyên        15,000         36,000      10,000         28,000          9,000        33,000
6Quế Sơn        16,000         32,000      13,000         25,000        13,000        24,000
7Thăng Bình        22,000         36,000      16,000         26,000        14,000        22,000
8Phú Ninh        25,000         43,000        10,000        16,000
9Núi Thành        20,000         40,000          8,000        24,000
10Tiên Phước      10,000         16,000        10,000        14,000
11Hiệp Đức          8,000        18,000
12Bắc Trà My          9,000        18,000
13Nam Trà My          8,000        16,000
14Phước Sơn          8,500        13,000
15Nam Giang          9,000        14,000
16Tây Giang          8,000        18,000
17Đông Giang          8,500        20,000
18Nông Sơn          8,000        15,000
IIIĐẤT TRỒNG CÂY LÂU NĂM
Khung Chính Phủ        15,000       150,000      10,000       110,000          8,000      105,000
1Tam Kỳ        46,000         58,000
2Hội An        76,000       100,000        42,000        60,000
3Điện Bàn        40,000         58,000
4Đại Lộc        20,000         35,000          8,000        32,000
5Duy Xuyên        20,000         42,000      10,000         20,000          8,000        35,000
6Quế Sơn        25,000         40,000      15,000         32,000        15,000        32,000
7Thăng Bình        24,000         36,000      16,000         28,000        14,000        24,000
8Phú Ninh        27,000         45,000        12,000        18,000
9Núi Thành        21,000         42,000          8,000        24,000
10Tiên Phước      10,000         16,000        10,000        14,000
11Hiệp Đức          9,000        17,000
12Bắc Trà My          8,000        16,000
13Nam Trà My          8,000        12,000
14Phước Sơn          8,000        10,000
15Nam Giang          8,000        13,000
16Tây Giang          8,000        13,000
17Đông Giang          8,000        13,500
18Nông Sơn          8,000        15,000
IVĐẤT TRỒNG RỪNG SẢN XUẤT
Khung Chính Phủ          4,000         65,000         3,000         55,000          1,000        45,000
1Tam Kỳ        29,000         42,000
2Hội An        35,000         45,000        22,500        30,000
3Điện Bàn        23,000         35,000
4Đại Lộc          6,000         10,000          3,000          8,000
5Duy Xuyên        13,000         18,000         7,000         12,000          3,000        14,500
6Quế Sơn          7,000         14,000         7,000         14,000          7,000        14,000
7Thăng Bình        12,000         18,000      10,000         12,000        10,000        12,000
8Phú Ninh        10,000         28,000          8,000        14,000
9Núi Thành        16,000         22,000          6,000        20,000
10Tiên Phước         4,000           7,000          4,000          7,000
11Hiệp Đức          2,000          5,000
12Bắc Trà My          3,500          8,000
13Nam Trà My          3,200          8,000
14Phước Sơn          4,000          7,000
15Nam Giang          4,500          9,000
16Tây Giang          3,000        11,500
17Đông Giang          4,000        11,500
18Nông Sơn          2,000          6,000
VĐẤT NUÔI TRỒNG THỦY SẢN
Khung Chính Phủ          7,000       130,000         6,000         95,000          4,000        80,000
1Tam Kỳ        40,000         58,000
2Hội An        70,000       100,000
3Điện Bàn        35,000         52,000
4Đại Lộc          7,000         15,000          5,000        10,000
5Duy Xuyên        15,000         26,000      15,000         15,000        12,000        15,000
6Quế Sơn        20,000         35,000      12,000         32,000        10,000        30,000
7Thăng Bình        22,000         30,000      17,000         23,000        17,000        23,000
8Phú Ninh        28,000         46,000        12,000        18,000
9Núi Thành        22,000         30,000          8,000        17,000
10Tiên Phước      10,000         16,000        10,000        14,000
11Hiệp Đức          6,000        13,000
12Bắc Trà My          7,000        15,000
13Nam Trà My          8,500        17,500
14Phước Sơn        10,000        13,000
15Nam Giang          8,000        13,000
16Tây Giang          4,000        18,000
17Đông Giang          7,000        16,000
18Nông Sơn          4,000        12,000
VIĐẤT LÀM MUỐI
Khung Chính Phủ        10,000       140,000
1Núi Thành        24,000         24,000
VIIĐẤT Ở NÔNG THÔN
Khung Chính Phủ        40,000  16,500,000      30,000    9,000,000        25,000  8,000,000
1Tam Kỳ      400,000  12,000,000
2Hội An  1,300,000  16,500,000  1,300,000  5,300,000
3Điện Bàn      160,000    7,650,000
4Đại Lộc      240,000    9,600,000     110,000  3,150,000
5Duy Xuyên      130,000    7,920,000    210,000    1,950,000     130,000  1,500,000
6Quế Sơn      120,000    7,400,000    120,000    4,600,000     110,000  1,080,000
7Thăng Bình      130,000  13,000,000    110,000    1,740,000     110,000  1,700,000
8Phú Ninh      140,000  10,000,000     120,000      590,000
9Núi Thành      300,000    9,000,000     110,000  1,350,000
10Tiên Phước     100,000  2,910,000
11Hiệp Đức        30,000  4,500,000
12Bắc Trà My        43,000  1,581,000
13Nam Trà My        55,000  2,120,000
14Phước Sơn        35,000      360,000
15Nam Giang        60,000  1,000,000
16Đông Giang     100,000  1,200,000
17Tây Giang        40,000  1,800,000
18Nông Sơn        30,000  3,840,000
VIIIĐẤT Ở ĐÔ THỊ
 Thấp nhất Cao nhất
   Đô thị loại II    
Khung Chính Phủ      250,000  71,000,000    
1Tam Kỳ  1,000,000  35,700,000
 Đô thị loại III
Khung Chính Phủ      180,000  46,800,000
2Hội An  1,300,000  46,800,000
 Đô thị loại IV
Khung Chính Phủ      100,000  24,000,000
3Điện Bàn      270,000  13,410,000
 Đô thị loại V
Khung Chính Phủ        50,000  20,000,000
4Đại Lộc      300,000  18,480,000
5Duy Xuyên      280,000  10,650,000
6Quế Sơn      170,000    9,600,000
7Thăng Bình      750,000  19,000,000
8Phú Ninh      290,000    5,000,000
9Núi Thành      720,000  13,000,000
10Tiên Phước      290,000    6,200,000
11Hiệp Đức      156,000    8,627,000
12Bắc Trà My      250,000    5,700,000
13Nam Trà My (không có đất đô thị)
14Phước Sơn      160,000    2,650,000
15Nam Giang      180,000    3,500,000
16Tây Giang (không có đất đô thị)
17Đông Giang      235,000    2,500,000
18Nông Sơn (không có đất đô thị)

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

2 Bình luận

  1. Xin cho hỏi tôi có 1 lô đất tại thôn Đông Phú,xã Đại Hiệp, Đại Lộc, QN, diện tích 183,3 m3, trong đó có 83,3 m3 đất trồng cây lâu năm, ( hạn đến 2064) , giờ tôi muốn chuyển đổi mục đích sử dụng sang đất ở thì áp dụng mức phí như thế nào tại địa phương ạ. Xin cảm ơn

    • Trước tiên muốn chuyển sang đất ở thì khu vực của anh phải nằm trong kế hoạch sử dụng đất được chuyển mục đích hằng năm của cấp huyện.
      Về mức phí chuyển mục đích cụ thể với từng vị trí thì anh liên hệ Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai cấp huyện sẽ được hướng dẫn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *