Danh sách 65 chí tiêu thi công chức khối Đảng, Mặt trận, đoàn thể tỉnh Quảng Nam

Thông báo số 297-TB/BTCTU, ngày 29/11/2019 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy thi 65 chỉ tiêu, vị trí tuyển công chức tại các cơ quan Đảng, Mặt trận, Đoàn thể chính trị – xã hội tỉnh Quảng Nam 2019.

(Tải 500 câu hỏi trắc nghiệm thi công chức khối Đảng, Đoàn thể mới nhất)

Thông báo tuyển dụng 65 công chức khối Đảng, Mặt trận, đoàn thể tỉnh Quảng Nam

(Tài liệu ôn tập và đáp án thi tuyển công chức khối Đảng Quảng Nam 2020)

Thi tuyển 65 chỉ tiêu công chức Khối Đảng, Mặt trận, đoàn thể tỉnh Quảng Nam
Kế hoạch thi công chức khối Đảng 2019 tỉnh Quảng Nam
STTVị trí dự kiến bố trí công tác
sau khi trúng tuyển
(theo nguyện vọng đăng ký của thí sinh)
Nhu cầu thi tuyểnVị trí việc làmNgạchNhóm ngành cần tuyểnGhi chú
123456
I Vị trí việc làm tại Cơ quan tham mưu giúp việc tỉnh ủy, cấp huyện ủy, gồm 04 chỉ tiêu
1Ban Tổ chức Thành ủy Tam Kỳ1Công chứcChuyên viênNhóm ngành Xây dựng Đảng và Nhà nước
2Ban Tổ chức Huyện ủy Thăng Bình1
3Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Nam Trà My1
4Văn phòng Huyện ủy Đông Giang1
II Vị trí việc làm tại Cơ quan tham mưu giúp việc tỉnh ủy, cấp huyện ủy, gồm 04 chỉ tiêu
1Phòng Theo dõi công tác phòng chống tham nhũng, Ban Nội Chính Tỉnh ủy1Công chứcChuyên viênNhóm ngành Luật
2Ban Dân vận Huyện ủy Duy Xuyên1
3Ban Dân vận Huyện ủy Thăng Bình1
4Văn phòng Huyện ủy Phước Sơn1
III Vị trí việc làm tại Cơ quan tham mưu giúp việc tỉnh ủy, cấp huyện ủy, gồm 06 chỉ tiêu
1Ban Tổ chức Huyện ủy Tiên Phước1Công chứcChuyên viênNhóm ngành Xã hội nhân văn
2Ban Tuyên giáo Huyện ủy Đông Giang2
3Ban Tuyên giáo Huyện ủy Tây Giang1
4Ban Dân vận Huyện ủy Tây Giang1
5Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Phước Sơn1
IV Vị trí việc làm tại Cơ quan tham mưu giúp việc tỉnh ủy, cấp huyện ủy, gồm 12 chỉ tiêu
1Phòng Tổng hợp, Văn phòng Tỉnh ủy1Công chứcChuyên viênNhóm ngành Kinh tế
2Phòng Quản trị, Văn phòng Tỉnh ủy1
3Ban Tổ chức Huyện ủy Núi Thành1
4Ban Tuyên giáo Huyện ủy Núi Thành1
5Ban Tuyên giáo Thành ủy Tam Kỳ1
6Văn phòng Huyện ủy Thăng Bình1
7Văn phòng Huyện ủy Duy Xuyên1
8Ban Dân vận Thị ủy Điện Bàn1
9Ban Tuyên giáo Thành ủy Hội An1
10Ban Tổ chức Huyện ủy Nam Giang1
11Ban Dân vận Huyện ủy Bắc Trà My1
12Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Nam Trà My1
V Vị trí việc làm tại Cơ quan tham mưu giúp việc tỉnh ủy, cấp huyện ủy, gồm 03 chỉ tiêu
1Văn phòng Huyện ủy Bắc Trà My1Công chứcChuyên viênNhóm ngành Công nghệ thông tin
2Văn phòng Huyện ủy Phước Sơn1
3Văn phòng Huyện ủy Tây Giang1
VI Vị trí việc làm tại Cơ quan tham mưu giúp việc tỉnh ủy, cấp huyện ủy, gồm 01 chỉ tiêu
1Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Tiên Phước1Công chứcChuyên viênNhóm ngành Xây dựng
VII Vị trí việc làm tại Cơ quan tham mưu giúp việc tỉnh ủy, cấp huyện ủy, gồm 02 chỉ tiêu
1Văn phòng Thành ủy Hội An1Công chứcChuyên viênNhóm ngành Văn thư lưu trữ
2Văn phòng Huyện ủy Tây Giang1
VIIIVị trí việc làm tại Liên đoàn Lao động tỉnh, gồm 01 chỉ tiêu
1Ban Tuyên giáo, Liên đoàn Lao động tỉnh1Công chứcChuyên viênNhóm ngành Xây dựng Đảng và Nhà nước
IXVị trí việc làm tại Hội Liên hiệp Phụ nữ cấp huyện, gồm 02 chỉ tiêu
1Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Tây Giang1Công chứcChuyên viênNhóm ngành Xã hội nhân văn
2Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Núi Thành1
XVị trí việc làm tại Hội Liên hiệp Phụ nữ cấp huyện, gồm 02 chỉ tiêu
1Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã Điện Bàn1Công chứcChuyên viênNhóm ngành Kinh tế
2Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Thăng Bình1
XIVị trí việc làm tại Cơ quan Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và
các tổ chức chính trị – xã hội cấp tỉnh, cấp huyện, gồm 03 chỉ tiêu
1Hội Nông dân huyện Duy Xuyên1Công chứcChuyên viênNhóm ngành Kinh tế
2Cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Duy Xuyên1
3Hội Nông dân huyện Nam Giang1
XIIVị trí việc làm tại Cơ quan Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và
các tổ chức chính trị – xã hội cấp tỉnh, cấp huyện, gồm 01 chỉ tiêu
1Cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã Điện Bàn1Công chứcChuyên viênNhóm ngành Công nghệ thông tin
XIIIVị trí việc làm tại Cơ quan Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và
các tổ chức chính trị – xã hội cấp tỉnh, cấp huyện, gồm 01 chỉ tiêu
1Hội Nông dân thị xã Điện Bàn1Công chứcChuyên viênNhóm ngành Luật
XIVVị trí việc làm tại Cơ quan Đoàn Thanh niên cấp tỉnh  gồm 01 chỉ tiêu
1Văn phòng, Cơ quan Tỉnh đoàn1Công chứcChuyên viênNhóm ngành Xây dựng Đảng và Nhà nước
Vị trí việc làm tại Cơ quan Đoàn Thanh niên cấp tỉnh, cấp huyện,  gồm 03 chỉ tiêu
1Ban Tổ chức – Kiểm tra, Cơ quan Tỉnh đoàn1Công chứcChuyên viênNhóm ngành Luật
2Cơ quan Huyện đoàn Nam Trà My2
XVVị trí việc làm tại Cơ quan Đoàn Thanh niên cấp tỉnh, cấp huyện, gồm 15 chỉ tiêu
1Ban Đoàn kết Tập hợp thanh niên, Cơ quan Tỉnh đoàn1Công chứcChuyên viênNhóm ngành Xã hội nhân văn
2Ban Thanh thiếu nhi trường học, Cơ quan Tỉnh đoàn2
3Ban Tuyên giáo, Cơ quan Tỉnh đoàn1
4Cơ quan Thành đoàn Tam Kỳ1
5Cơ quan Huyện đoàn Thăng Bình1
6Cơ quan Huyện đoàn Duy Xuyên1
7Cơ quan Thị đoàn Điện Bàn1
8Cơ quan Huyện đoàn Đại Lộc2
9Cơ quan Huyện đoàn Hiệp Đức1
10Cơ quan Huyện đoàn Nam Giang1
11Cơ quan Huyện đoàn Phước Sơn1
12Cơ quan Huyện đoàn Tây Giang2
XVIVị trí việc làm tại Cơ quan Đoàn Thanh niên cấp tỉnh, cấp huyện, gồm 03 chỉ tiêu
1Ban Thanh niên nông thôn – Công nhân  và đô thị, Cơ quan Tỉnh đoàn2Công chứcChuyên viênNhóm ngành Kinh tế
2Huyện đoàn Nam Giang1
XVIIVị trí việc làm tại Cơ quan Đoàn Thanh niên cấp tỉnh gồm 01 chỉ tiêu
1Ban Tổ chức – Kiểm tra, Cơ quan Tỉnh đoàn1Công chứcChuyên viênNhóm ngành Công nghệ thông tin
CÁC NHÓM NGÀNH CẦN TUYỂN
1. Nhóm ngành Xây dựng Đảng và Nhà nước gồm: Chính trị, Chính trị học, Xây dựng Đảng và Nhà nước, Chính sách công; Quản lý công, Quản lý hành chính, Hành chính học…
2. Nhóm ngành Luật gồm: Luật, Luật Dân sự, Luật Hình sự, Luật Hành chính, Luật Kinh tế…
3. Nhóm ngành Xã hội nhân văn gồm: Báo chí, Công tác xã hội, Tâm lý học, Triết học, Xã hội học, Ngôn ngữ học, Văn hóa, Việt Nam học, Quản lý văn hóa,… Ngữ văn, Văn học, Sử, Lịch sử, Sư phạm Chính trị, Giáo dục Tiểu học, Giáo dục chính trị, Tâm lý giáo dục…
4. Nhóm ngành Kinh tế gồm: Kinh tế, Kinh tế học, Kinh tế phát triển, Kinh tế kế hoạch, Kinh tế lao động, Kinh tế nông nghiệp, Kinh tế chính trị, Kinh tế và quản lý công, Kinh tế đầu tư, Thống kê kinh tế, Quản lý kinh tế,… Tài chính ngân hàng, Tài chính, Ngân hàng, Tài chính công, Tài chính doanh nghiệp,… Kế toán, Kế toán kiểm toán, Kế toán tài chính, Kế toán doanh nghiệp,… Quản trị kinh doanh, Quản trị kinh doanh tổng hợp, Quản trị kinh doanh du lịch, Kinh doanh thương mại, Quản trị nhân lực…
5. Nhóm ngành Công nghệ thông tin gồm: Công nghệ thông tin, Tin học, Tin học quản lý, Khoa học máy tính, Kỹ thuật phần mềm, Kỹ thuật máy tính, Hệ thống thông tin, An toàn thông tin…
6. Nhóm ngành Văn thư lưu trữ gồm: Văn thư lưu trữ, Hành chính văn thư, Lưu trữ học, Quản trị văn phòng…
7. Nhóm ngành Xây dựng gồm: Xây dựng, Xây dụng dân dụng, Xây dựng dân dụng và công nghiệp, Xây dựng cầu đường, Kỹ thuật xây dựng công trình…

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

2 Bình luận

  1. cho e hỏi ”Phiếu đăng ký dự tuyển công chức (theo mẫu số 1 kèm theo Thông báo tuyển dụng)” tải ở đâu vậy ạ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *