Mức phí tham quan công trình văn hóa, bảo tàng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Theo Quyết định 632/QĐ-UBND ngày 01/3/2017 của UBND tỉnh Quảng Nam quy định về thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan công trìnhvăn hóa, bảo tàng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, thì:

– Đối tương, phạm vi áp dụng, cơ quan thu phí và quản lý, sử dụng: Thực hiện theo quy định tại Điều 7, Nghị quyết số 33/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

– Mức thu:

TTĐịa điểm tham quanMức thu
1Tháp cổ Mỹ Sơn40.000 đ/người/lượt
2Đô thị cổ Hội An20.000 đ/người/công trình
3Tháp cổ Bằng An, Chiên Đàn, Khương Mỹ20.000 đ/người/lượt
4Bảo tàng Văn hóa Sa Huỳnh – Chămpa (huyện Duy Xuyên)20.000 đ/người/lượt

– Ngày 15/7/2020, HĐND tỉnh Quảng Nam thông qua Nghị quyết 04/2020/NQ-HĐND Giảm mức thu phí tham quan trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, có hiệu lực 01/8/2020.

Theo đó, HĐND đã thống nhất giảm mức thu phí tham quan trên đia ḅ àn tỉnh Quảng Nam quy đinh tại Nghi ̣quyết số 33/2016/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2016 Hội  đồng nhân dân tỉnh về Quy đinh mức thu, nộp, quản lý và sử dung đối với một số loại phí thuộc thẩm quyền. Cu ̣thể mức thu phí tham quan sau khi giảm như sau:
a) Đô thi ̣cổ Hôi An: ̣ 10.000 đồng/người/công trình
b) Tháp cổ MỹSơn: 20.000 đồng/người/lượt
c) Tháp cổ Bằng An, Chiên Đàn, Khương Mỹ: 10.000 đồng/người/lượt
d) Bảo tàng văn hóa Sa Huỳnh – Chămpa: 10.000 đồng/người/lươt;

Thời gian áp dụng: ̣ Từ ngày 01 tháng 8 năm 2020 đến ngày 31 tháng 10 năm 2020.
Kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2020 thực hiện mức thu phí tham quan các điểm nêu trên theo quy định tại Nghị quyết số 33/2016/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2016

Phương Thảo

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *