Mức phí tham quan Rừng dừa Bảy Mẫu – Hội An là 30.000đ

Theo Nghị quyết số 21/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam Quy định về mức thu, nộp, quản lý và sử dụng đối với một số loại phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh và Quyết định số 3013/QĐ-UBND ngày 21/8/2017 của UBND tỉnh Quảng Nam về áp dụng mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan Khu di tích lịch sử văn hóa rừng dừa Bảy Mẫu xã Cẩm Thanh, thì từ ngày 01/9/2017 : tổ chức, cá nhân tham quan Khu di tích lịch sử văn hóa rừng dừa Bảy Mẫu xã Cẩm Thanh, thành phố Hội An phải nôp phí tham quan là 30.000đ/người/lượt.

* Đối tượng miễn: Trẻ em, người thuộc hộ nghèo, nhà báo, nhà nghiên cứu và Hội viên Hội di sản Việt Nam, người khuyết tật đặc biệt nặng theo quy định của Nhà nước.

* Giảm 50% mức phí đối với các trường hợp: Nhân dân ở các xã, thôn đặc biệt khó khăn; người có công với cách mạng; người khuyết tật nặng; người cao tuổi theo quy định của Luật Người cao tuổi; các đối tượng được chăm sóc tại cơ sở bảo trợ xã hội; học sinh các trường phổ thông dân tộc nội trú; người được hưởng chính sách ưu đãi hưởng thụ văn hóa quy định tại Điều 2, Quyết định số 170/2003/QĐ-TTg ngày 14/8/2003 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách ưu đãi hưởng thụ văn hóa. Đối với người thuộc diện hưởng cả hai ưu đãi trở lên thì chỉ giảm 50% phí tham quan.

*Ngày 15/7/2020, HĐND tỉnh Quảng Nam thông qua Nghị quyết 04/2020/NQ-HĐND Giảm mức thu phí tham quan trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, có hiệu lực 01/8/2020.

Theo đó, HĐND đã thống nhất giảm mức thu phí tham quan trên đia ḅ àn tỉnh Quảng Nam quy đinh tại  Nghi ̣quyết số 21/2017/NQ-HĐND ngày 19 tháng 7 năm 2017 của Hôi đồng nhân dân tỉnh về Quy đinh mức thu, nộp, quản lý và sử dung đối với một số loại phí thuộc thẩm quyền. Cu ̣thể mức thu phí tham quan sau khi giảm như sau:

Di tích lich sử văn hóa rừng dừa Bảy Mẫu xã Cẩm Thanh, thành phố Hội
An: 15.000 đồng/người/lượt.

Thời gian áp dụng: ̣ Từ ngày 01 tháng 8 năm 2020 đến ngày 31 tháng 10 năm 2020.
Kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2020 thực hiện mức thu phí tham quan các điểm nêu trên theo quy định tại ghi ̣quyết số 21/2017/NQ-HĐND ngày 19 tháng 7 năm 2017.

Rubi

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *