Quảng Nam: Sửa đổi tiêu chuẩn cán bộ cấp xã từ ngày 01/8/2020

Ngày 17/7/2020, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định 10/2020/QĐ-UBND về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về tiêu chuẩn đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn và tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam ban hành kèm theo Quyết định 03/2020/QĐ-UBND ngày 05/6/2020 của UBND tỉnh Quảng Nam, có hiệu lực thi hành từ 01/8/2020, cụ thể sửa đổi, bổ sung như sau:

1. Điểm d khoản 1 và điểm d khoản 2 được sửa đổi, bổ sung thành:

Điều 7.Tiêu chuẩn của Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy
1. Đối với Bí thư

d) Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Có trình độ đại học trở lên. Đã qua một trong các lớp  bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng, kiến thức quản lý hành chính nhà nước, kiến thức quản lý kinh tế.

Quyết định 10/2020/QĐ-UBND về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về tiêu chuẩn đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn và tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Quảng Nam: Quy định về tiêu chuẩn và tuyển dụng cán bộ, công chức cấp xã

2. Đối với Phó Bí thư

d) Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Đạt trình độ đại học trở lên. Trường hợp là người dân tộc thiểu số công tác tại các xã có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn đã được cấp thẩm quyền phê duyệt thì có thể đạt trình độ trung cấp chuyên môn trở lên (khi tham gia lần đầu). Đã qua một trong các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng, kiến thức quản lý hành chính nhà nước, kiến thức quản lý kinh tế.

2. Điểm d khoản 1 và điểm a và điểm d khoản  2 Điều 9 được sửa đổi, bổ sung thành:

Điều 9. Tiêu chuẩn Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân

1. Đối với Chủ tịch Hội đồng nhân dân

d) Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Đạt trình độ đại học trở lên. Đã qua một trong các lớp bồi dưỡng quản lý hành chính Nhà nước, nghiệp vụ quản lý kinh tế, kiến thức và kỹ năng hoạt động đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã.

2. Đối với Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân
a) Tuổi giới thiệu ứng cử: Phải đảm bảo giữ chức vụ công tác trọn 02 nhiệm kỳ khi ứng cử lần đầu (trừ trường hợp đã giữ chức vụ tương đương trở lên). Trường hợp đặc biệt do cấp có thẩm quyền quản lý cán bộ xem xét, quyết định nhưng ít nhất phải đủ tuổi để công tác được một nhiệm kỳ (năm năm).

d) Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Đạt trình độ đại học trở lên. Trường hợp là người dân tộc thiểu số công tác tại các xã thuộc vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn đã được cấp thẩm quyền phê duyệt thì ít nhất đạt trình độ trung cấp trở lên. Đã qua một trong các lớp bồi dưỡng quản lý hành chính Nhà nước, nghiệp vụ quản lý kinh tế, kiến thức và kỹ năng hoạt động đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã .

3. Điểm d khoản 1, điểm a và điểm d khoản 2 Điều 10 được sửa đổi, bổ sung thành:

Điều 10. Tiêu chuẩn Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân

1. Đối với Chủ tịch Ủy ban nhân dân

d) Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Đạt trình độ đại học trở lên. Đã qua một trong các lớp bồi dưỡng quản lý hành chính Nhà nước, quản lý kinh tế.

2. Đối với Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân

a) Tuổi giới thiệu ứng cử: Phải đảm bảo giữ chức vụ công tác trọn 02 nhiệm kỳ khi ứng cử lần đầu (trừ trường hợp đã giữ chức vụ tương đương trở lên). Trường hợp đặc biệt do cấp có thẩm quyền quản lý cán bộ xem xét, quyết định nhưng ít nhất phải đủ tuổi để công tác được một nhiệm kỳ (năm năm).

d) Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Đạt trình độ đại học trở lên. Trường hợp là người dân tộc thiểu số công tác tại các xã thuộc vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn đã được cấp thẩm quyền phê duyệt thì ít nhất đạt trình độ trung cấp chuyên môn trở lên. Đã qua một trong cáclớp bồi dưỡng quản lý hành chính Nhà nước, quản lý kinh tế.

4. Bổ sung Điều 10a như sau:

Điều 10a. Đối với chức danh Bí thư, phó Bí thư Đảng ủy; Chủ tịch, phó Chủ tịch HĐND và UBND

1. Trường hợp cán bộ được giới thiệu ứng cử đã qua một trong các lớp bồi dưỡng như quy định tại Quyết định này nhưng chưa phù hợp với chức danh đang đảm nhiệm thì tiếp tục bồi dưỡng sau khi đảm nhiệm chức danh.

2. Trường hợp cán bộ luân chuyển, điều động hoặc trường hợp đặc biệt mà cán bộ được giới thiệu ứng cử chưa qua một trong các lớp bồi dưỡng  như quy định tại Quyết định này thì cấp có thẩm quyền về công tác cán bộ quyết định nhưng phải hoàn thành chương trình bồi dưỡng sau khi giữ chức danh.

Tải Quyết định 03/2020/QĐ-UBND ngày 05/6/2020 của UBND tỉnh Quảng Nam tại đây

Rubi

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *