Mẫu biên bản hòa giải thành ở cơ sở năm 2020 dành cho hòa giải viên

1. Mâu biên bản hòa giải thành

Mẫu biên bản hòa giải thành ở cơ sở được Bộ Tư pháp ban hành kèm theo Tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở dành cho đội ngũ hòa giải viên năm 2020.

Xã, phường, thị trấn:
……………………………
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Thôn, tổ dân phố:
………………………
Tổng hợp tiểu phẩm hòa giải ở cơ sở hay nhất

BIÊN BẢN HÒA GIẢI THÀNH Ở CƠ SỞ

Hôm nay, vào…….. giờ……….. phút, ngày………tháng……năm………
Tại: ……………………………………………………………………………………………………..
Tiến hành hòa giải tranh chấp ở cơ sở
Căn cứ tiến hành hòa giải(1):…………………………………………………………………………..
Thành phần gồm có:

mẫu biên bản hòa giải thành ở cơ sở năm 2020
mẫu biên bản hòa giải thành ở cơ sở năm 2020

Người tiến hành hòa giải:
– Ông (Bà)…………………………………………………………………. – Hòa giải viên.
– Ông (Bà)…………………………………………………………………. (2)
Các bên tranh chấp:
Ông (Bà)(3):…………………………………………………………………………………………………..
Địa chỉ(4):……………………………………………………………………………………………………..
Ông (Bà):……………………………………………………………………………………………………..
Địa chỉ:………………………………………………………………………………………………………..
Người có quyền và nghĩa vụ liên quan:
Ông (Bà):……………………………………………………………………………………………………..
Địa chỉ:………………………………………………………………………………………………………..
Nội dung chủ yếu của vụ, việc (5):
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
Diễn biến quá trình hòa giải(6):
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
Thỏa thuận đạt được và giải pháp thực hiện:
………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….
Quyền và nghĩa vụ của các bên:
………………………………………………………………………………………………………………………….
Phương thức, thời hạn thực hiện thỏa thuận:
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
Cuộc hòa giải kết thúc hồi……..giờ…….phút ngày…… tháng……. năm……., biên bản được lập thành ……. bản, gửi 02 bên tranh chấp, mỗi bên 01 bản, tổ hòa giải thôn, tổ dân phố (7) ………….01 bản và được các bên nhất trí cùng ký tên dưới đây. 
Các bên đạt được thỏa thuận hòa giải thành(8) Người có quyền, nghĩa vụ  liên quan
Ký ghi rõ họ tên                                                                Ký ghi rõ họ tên

Người được mời tham gia hòa giải                              Hòa giải viên
Ký ghi rõ họ tên                                                                Ký ghi rõ họ tên
Hướng dẫn ghi Biên bản hòa giải thành ở cơ sở:
(1) Ghi một trong các bên tranh chấp yêu cầu hòa giải hoặc do hòa giải viên chứng kiến, biết vụ việc thuộc phạm vi hòa giải hoặc theo đề nghị của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan (ví dụ: Theo đề nghị của Hội Phụ nữ thôn, bản… hoặc theo đề nghị của bà Nguyễn Thị Y là mẹ đẻ chị Nguyễn Thị B).
(2) Ghi “Hòa giải viên” nếu có 02 hòa giải viên thực hiện hòa giải hoặc ghi chức vụ, chức sắc của người được mời tham gia hòa giải như trưởng họ, già làng, giáo phu trưởng, hoặc người có trình độ pháp lý, kiến thức xã hội hoặc đại diện của cơ quan, tổ chức… (Ví dụ: Ông Nguyễn Văn A – Trưởng họ, người được mời tham gia hòa giải).
(3) Nếu bên tranh chấp là cá nhân thì ghi họ tên; nếu bên tranh chấp là cơ quan, tổ chức thì ghi tên cơ quan, tổ chức và ghi họ, tên của người đại diện hợp pháp của cơ quan, tổ chức đó.

(4) Ghi địa chỉ nơi cư trú tại thời điểm tiến hành hòa giải. Nếu bên tranh chấp là cá nhân thì ghi đầy đủ địa chỉ nơi cư trú (ví dụ: thôn B, xã C, huyện M, tỉnh H); nếu bên tranh chấp là cơ quan, tổ chức thì ghi địa chỉ trụ sở chính của cơ quan, tổ chức đó (ví dụ: Công ty TNHH Hin Sen có trụ sở: Số 20 phố LTK, quận HK, thành phố H). Ghi địa chỉ nơi làm việc nếu bên tranh chấp là cá nhân (ví dụ: Công ty TNHH Hải An, số 264 phố ĐC, quận BĐ, thành phố H).
(5) Ghi tóm tắt tranh chấp, mâu thuẫn giữa các bên.
(6) Ghi diễn biến của buổi hòa giải, ý kiến các bên.
(7) Ghi rõ địa chỉ thôn, tổ dân phố (ví dụ: thôn A, xã B, huyện C, tỉnh M hoặc tổ dân phố số 1, phường X, quận Y, thành phố H).
(8) Tất cả các bên tranh chấp lần lượt ký  và ghi rõ họ tên. Nếu bên tranh chấp là cá nhân thì phải có chữ ký hoặc điểm chỉ của người đó; nếu là cơ quan tổ chức thì người đại diện hợp pháp của cơ quan, tổ chức yêu cầu ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ của mình và đóng dấu của cơ quan, tổ chức đó.

TẢI TÀI LIỆU TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ HÒA GIẢI CƠ SỞ TẠI ĐÂY

2. Mẫu biên bản hòa giải không thành

Xã, phường, thị trấn:
……………………………
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Thôn, tổ dân phố:
………………………
 

BIÊN BẢN HÒA GIẢI Ở CƠ SỞ

(Không thành)

Căn cứ quy định tại khoản…..[1]  Điều 16 Luật hòa giải ở cơ sở,

Hôm nay, hồi….giờ….ngày……tháng…..năm…, tại địa điểm……………, tổ hòa giải………. tiến hành hòa giải.

1. Thành phần hòa giải:

– Ông (bà): …………………………….. chức vụ:……………………………………….

– Ông (bà):………………… ……………chức vụ:……….………… ……..………

– Ông (bà):…………………………………chức vụ…… …………………….………

2. Các Bên tham gia hòa giải, gồm:

* Bên A:

– Họ và tên:…………………………………………………., sinh năm:…………………

– Địa chỉ nơi ở hiện tại:……………………………………………………………………..

* Bên B:

– Họ và tên:…………………………………………………., sinh năm:…………………..

– Địa chỉ nơi ở hiện tại:………………………………………………………………………

* Người có liên quan đến vụ, việc hòa giải (nếu có):

– Họ và tên:…………………………………………………., sinh năm:…………………..

– Địa chỉ nơi ở hiện tại:………………………………………………………………………

3. Nội dung hòa giải: (ghi tóm tắt nội dung mâu thuẫn, tranh chấp, vi phạm pháp luật được hòa giải; nguyên nhân của mâu thuẫn, tranh chấp, vi phạm pháp luật; ý kiến của các bên, người có liên quan đến vụ, việc hòa giải và ý kiến của tổ hòa giải):………………………………………………………………………….

4. Kết quả hòa giải (ghi tóm tắt nội dung thỏa thuận trong trường hợp hòa giải thành; yêu cầu của các bên và lý do hòa giải không thành).

Biên bản đã được đọc lại cho những người có tên nêu trên nghe và ký xác nhận; Biên bản được lập thành … giao cho các bên mâu thuẫn, tranh chấp và lưu tại tổ hòa giải………. một bản.

Các bên đạt được thỏa thuận hòa giải thành(8) Người có quyền, nghĩa vụ  liên quan
Ký ghi rõ họ tên                                                                Ký ghi rõ họ tên

Người được mời tham gia hòa giải                              Hòa giải viên
Ký ghi rõ họ tên                                                                Ký ghi rõ họ tên


[1] Nêu rõ khoản 1, khoản 2 hay khoản 3 Điều 16 Luật hòa giải ở cơ sở. Ví dụ: hòa giải khi có yêu cầu của một bên thì ghi khoản 1; hòa giải theo sự phân công của tổ trưởng tổ hòa giải thì ghi khoản 3…

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *