Đề án ứng dụng công nghệ thông tin trong phổ biến pháp luật (giai đoạn 2019-2021)

Ngày 26/4/2019, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định  417/QĐ-TTg  Phê duyệt Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019 – 2021”.

1. Mục tiêu tổng quát của Quyết định 417/QĐ-TTg

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật  đáp ứng yêu cầu xây dựng Chính phủ điện tử  nhằm tiếp tục đổi mới nội dung, đa dạng hóa hình thức, nâng cao hiệu quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển của xã hội góp phần tạo chuyển biến căn bản, toàn diện trong ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật của cán bộ và nhân dân.

2. Một số mục tiêu cụ thể

– Năm 2019 xây dựng cổng thông tin điện tử  phổ biến, giáo dục pháp luật dùng chung cho toàn quốc trên cơ sở nâng cấp trang thông tin điện tử phổ biến giáo dục pháp luật của Bộ Tư pháp; liên kết, chia sẻ, cập nhật đầy đủ thông tin về pháp luật đồng bộ, thống nhất trong cả nước.

Quyết định số 417/QĐ-TTg Đề án "Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019 - 2021"
Quyết định số 417/QĐ-TTg Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019 – 2021”

– Năm 2020, phấn đấu 100% bộ ngành, đoàn thể, địa phương xây dựng, hoàn thiện Cổng hoặc Trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật hiện có để cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời thông tin về pháp luật; chỉ đạo, hướng dẫn công tác phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao…

– Năm 20121, phấn đấu xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu phổ biến, giáo dục pháp luật, Tủ sách pháp luật điện tử quốc gia, các sản phẩm có nội dung số hóa, các phần mềm phổ biến, giáo dục pháp luật; gia tăng sự tương tác, trao đổi, chia sẻ thông tin đa chiều giữa cơ quan nhà nước với người dân, doanh nghiệp qua hình thức đối thoại trực tuyến, các hình thức phổ biến pháp luật phù hợp khác.

– Huy động rộng rãi mạng viễn thông, mạng xã hội tham gia phục vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

3. Một số nhiệm vụ chủ yếu

– Về nội dung trang tin phổ biến, giáo dục pháp luật

Ngoài các thông tin phải có theo quy định của pháp luật hiện hành, trang thông tin phổ biến giáo dục pháp luật phải có các nội dung sau:

Văn bản mới có hiệu lực
Giới thiệu văn bản pháp luật mới

+ Tài liệu giới thiệu các văn bản pháp luật mới ban hành; tài liệu giới thiệu nội dung cơ bản văn bản luật…

+ Hỏi đáp hoặc tư vấn pháp luật trực tuyến;

+ Đối thoại chính sách pháp luật;

+ Các tài liệu phổ biến pháp luật trực tuyến, các video tiểu phẩm, tình huống pháp luật…

– Về đa dạng hóa hình thức phổ biến giáo dục pháp luật

Triển khai phổ biến giáo dục pháp luật thông qua mạng xã hội, công nghệ viễn thông, thông tin như Facebook, youtube, twitter và các mạng xã hội khác…; xây dựng phần mềm ứng dụng phổ biến giáo dục pháp luật trên điện thoại phục vụ nhân dân tìm hiểu pháp luật…

Tải toàn văn Quyết định  417/QĐ-TTg  Phê duyệt Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019 – 2021

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *