Đáp án 710 câu kiến thức chung thi công chức khối Đảng, tỉnh Sóc Trăng

Trangtinphapluat.com biên soạn, giới thiệu tới bạn đọc Đáp án Bộ câu hỏi 710 câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung kỳ thi tuyển công chức khối Đảng, Mặt trận, Đoàn thể tỉnh Sóc Trăng năm 2022 theo Thông báo số 01/TB-HĐTD ngày 10/02/2022 của Hội đồng tuyển dụng công chức, viên chức năm 2021 của Tỉnh ủy Sóc Trăng.

TT Câu hỏi Phương án A Phương án B Phương án C Phương án D
1 Mục đích của Đảng Cộng sản Việt Nam là xây dựng nước Việt Nam như thế nào?Xây dựng nước Việt Nam trở thành nước XHCN và cuối cùng là cộng sản chủ nghĩa.Xây dựng nước Việt Nam độc lập, dân chủ,
giàu mạnh, xã hội công bằng, văn minh.
Xây dựng nước Việt Nam độc lập, dân chủ, giàu mạnh, xã hội công bằng, văn minh, không
còn người bóc lột người, thực hiện thành công
CNXH và cuối cùng là chủ nghĩa cộng sản.
Xây dựng nước Việt Nam độc lập và cuối cùng là nước xã hội chủ nghĩa.
2Nội dung nào được coi là vấn đề cấp bách nhất về công tác xây dựng Đảng được Hội
nghị Trung ương 4 (khóa XI) đề ra?
Kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận không nhỏ đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý.Xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các
cấp, nhất là cấp Trung ương.
Xác định rõ thẩm quyền,
trách nhiệm người đứng
đầu cấp ủy, chính quyền
trong mối quan hệ với tập thể cấp ủy, cơ quan,
đơn vị.
Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng.
3Nội dung nào không phải là phương thức
lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính
trị?
Bằng cương lĩnh, chiến lược, nghị quyết, cácđịnh hướng về chính sách và chủ trương lớn.Bằng công tác tuyên truyền, thuyết phục, vận
động, tổ chức, kiểm tra.
Bằng sự phối hợp, hợp tác bình đẳng.Bằng hành động gương mẫu của đảng viên.
4Điều lệ Đảng hiện hành quy định nguyên tắc
tổ chức cơ bản của Đảng Cộng sản Việt Nam là nguyên tắc nào?
Tự phê bình và phê bình. Tập trung dân chủ. Đảng hoạt động theo Hiến pháp và pháp luật. Cả 3 phương án còn lại.
5 Ban Đối ngoại Trung ương Đảng không có
chức năng nào?
Chỉ đạo, hướng dẫn công tác đối ngoại nhân dân.Tổ chức thực hiện quan hệ đối ngoại của Đảng.Quản lý, chỉ đạo các tổ chức Hữu nghị của Việt Nam đoàn kết với nhân dân các nước trên Thế giới.Quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại
trong hệ thống đảng, đoàn thể, tổ chức nhân dân.
6 Việt Nam trở thành thành viên chính thức
của Liên hiệp quốc vào năm nào?
1975 1976 1977 1978
Tài liệu ôn thi công chức hành chính tỉnh Sóc Trăng năm 2021
Đáp án Bộ câu hỏi 710 câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung kỳ thi tuyển công chức khối Đảng, Mặt trận, Đoàn thể tỉnh Sóc Trăng năm 2022
7 Việt Nam trở thành thành viên chính thức của ASEAN vào năm nào? 1995. 1996. 1997. 1998.
8Sau giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, Việt Nam bình thường hóa quan hệ với Hoa Kỳ vào năm nào?1995. 1996. 1997. 1998.
9 Khái niệm “hệ thống chính trị” lần đầu tiên được Đảng ta sử dụng khi nào?Tại Hội nghị Trung ương 6 khóa VI.Tại Hội nghị Trung ương
3 khóa VII.
Tại Hội nghị Trung ương 2 khóa VIII.Tại Hội nghị Trung ương 5 khóa IX.
10 Hệ thống chính trị nước CHXHCN Việt Nam vận hành theo cơ chế nào?Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ.Đảng làm chủ, Nhà nước lãnh đạo, nhân dân quản lý.Đảng quản lý, nhà nước lãnh đạo, nhân dân làm chủ.Đảng lãnh đạo, Nhà nước làm chủ, nhân dân quản lý.
11Chủ trương “chủ động và tích cực hội nhập quốc tế” của Đảng ta lần đầu tiên được đưa ra tại văn bản nào?Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ VI.Văn kiện Đại hội Đảnglần thứ VIII.Văn kiện Đại hội Đảnglần thứ XI.Nghị quyết 22 của BộChính trị về hội nhập quốc tế.
12 Chủ trương của Việt Nam trong vấn đề Biển
Đông là gì?
Thông qua biện pháp hoà bình.Giải quyết bằng luật pháp quốc tế, trong đó có
Công ước Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982.
Sử dụng giải pháp kiện ra Toà án quốc tế.Bằng biện pháp hoà bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982.
13 Thứ tự của tinh thần “4 tốt” trong quan hệ
giữa Việt Nam và Trung Quốc là gì?
Bạn bè tốt, đối tác tốt, láng giềng tốt, đồng chí tốt.Láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt, đối tác tốt.Bạn bè tốt, đối tác tốt, đồng chí tốt, láng giềng
tốt.
Đối tác tốt, bạn bè tốt, láng giềng tốt, đồng chí tốt.
14Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ mấy đã nêu
nền kinh tế nước ta gồm 5 thành phần kinh tế: kinh tế nhà nước, kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân (cá thể, tiểu chủ, tư bản tư nhân),
kinh tế tư bản nhà nước, kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài?
Đại hội IX. Đại hội X. Đại hội XI. Đại hội XII.
15Nội dung nào sau đây không thuộc quan
điểm của Kết luận số 64-KL/TW Hội nghị
lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng,
khóa XI về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở”?
Nhất thiết ở Trung ương có tổ chức nào thì ở địa phương cũng có tổ chức
đó.
Cần tăng cường kiêm nhiệm một số chức danh trong các tổ chức của hệ thống chính trị.Những chủ trương đã thực hiện, nhưng thực
tiễn khẳng định là không phù hợp thì điều chỉnh, sửa đổi ngay.
Quyền hạn đi đôi với trách nhiệm và đề cao trách nhiệm của người
đứng đầu

Tải tiếng anh trình độ A2 thi công chức tại đây

Tải tài liệu tin học thi công chức, viên chức 6 modul tại đây

Phần mềm thi thử công chức, viên chức

Thi thử kiến thức chung  công chức tại đây

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

One comment

  1. nguyễn thị như ý

    em cần tài liệu ạ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *