Tài liệu kiến thức chung ôn thi công chức tỉnh Ninh Bình năm 2020

Trangtinphapluat.com biên soạn, giới thiệu tới bạn đọc Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi công chức tỉnh Ninh Bình năm 2020, gồm 316 câu.

Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi công chức tỉnh Ninh Bình năm 2020 theo giới hạn của Sở Nội vụ tỉnh Ninh Bình, gồm các chuyên đề sau:

1. Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19/6/2015 , gồm Chương I, Chương II: Mục 1, Mục 2 (trừ điểm g khoản 3 Điều 19), chương III: mục 3, Chương VI, Chương VIII.

2. Luật số 47/2019/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019: Điều 2.

Tài liệu ôn thi công chức tỉnh Ninh Bình 2020
Tài liệu ôn thi công chức tỉnh Ninh Bình 2020

3. Luật cán bộ, công chức số 22/2008/QH12 ngày 13/11/2008, gồm có: Chương I, chương II, chương III, chương IV, chương VI, chương VII, chương VIII, chương IX.

(Phần mềm  thi thử trắc nghiệm kiến thức chung công chức hành chính năm 2021 tại đây)

4. Luật 52/2019/QH14 ngày 25/11/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức: Điều 1.

5. Luật Phòng, chống tham nhũng số 36/2018/QH14  ngày 20/11/2018, gồm có: chương I, từ điều 1 đến điều 6, chương II từ Điều 9 đến Điều 23.

6. Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư.

Dưới đây là một số câu trong Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi công chức tỉnh Ninh Bình năm 2020, gồm 316 câu.

Câu 1.  Thẩm quyền Đình chỉ việc thi hành hoặc bãi bỏ văn bản trái pháp luật của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện và văn bản trái pháp luật của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã?

a) HĐND cấp huyện    b) Chủ tịch HĐND cấp huyện

c) UBND cấp huyện    d) Chủ tịch UBND cấp huyện

          Đáp án D

Câu 2. Đâu là Quyền của cán bộ, công chức được bảo đảm các điều kiện thi hành công vụ

a) Được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ. Được pháp luật bảo vệ khi thi hành công vụ.

b) Được hưởng tiền làm thêm giờ, tiền làm đêm, công tác phí và các chế độ khác theo quy định của pháp luật.

c) Được nghỉ hàng năm, nghỉ lễ, nghỉ để giải quyết việc riêng theo quy định của pháp luật về lao động

Đáp án A

Câu 93 Miễn nhiệm là?

a) việc cán bộ, công chức được thôi giữ chức vụ, chức danh khi chưa hết nhiệm kỳ hoặc chưa hết thời hạn bổ nhiệm.

b) việc cán bộ không được tiếp tục giữ chức vụ, chức danh khi chưa hết nhiệm kỳ.

c) việc cán bộ được thôi giữ chức vụ, chức danh khi chưa hết nhiệm kỳ hoặc chưa hết thời hạn bổ nhiệm.

Đáp án A

    Câu 4. Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản bao gồm?

a) tên của cơ quan, tổ chức ban hành văn bản và tên của cơ quan, tổ chức chủ quản trực tiếp

b) tên của cơ quan, tổ chức ban hành văn bản và tên của cơ quan, tổ chức chủ quản trực tiếp (nếu có)

c) tên của cơ quan, tổ chức ban hành văn bản

              đáp án B

    Câu 5. Đối với công văn, ký hiệu văn bản như thế nào?

a) Ký hiệu bao gồm chữ viết tắt tên cơ quan, tổ chức hoặc chức danh nhà nước ban hành công văn và chữ viết tắt tên đơn vị soạn thảo

b) Ký hiệu bao gồm chữ viết tắt tên cơ quan, tổ chức hoặc chức danh nhà nước ban hành công văn và chữ viết tắt tên đơn vị soạn thảo hoặc lĩnh vực được giải quyết.

c) Ký hiệu bao gồm chữ viết tắt tên cơ quan, tổ chức nhà nước ban hành công văn và chữ viết tắt tên đơn vị soạn thảo hoặc lĩnh vực được giải quyết.

Đáp án B

Liên hệ email kesitinh355@gmail.com hoặc Zalo 0935634572 để tải Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi công chức tỉnh Ninh Bình năm 2020, gồm 316 câu..  Tải  Bộ câu hỏi tin học thi công chức tại đây 

Tải tiếng anh A2 ôn thi viên chức tại đây.

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *