Tài liệu ôn thi công chức Cục Khám chữa bệnh Bộ Y tế năm 2020

Trangtinphapluat.com biên soạn, giới thiệu tới bạn đọc Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi công chức Cục Khám chữa bệnh Bộ Y tế năm 2020, gồm 477 câu hỏi và đáp án.

Bộ câu hỏi ôn thi kiến thức chung thi công chức Cục Khám chữa bệnh Bộ Y tế năm 2020 được biên soạn theo Thông báo 1679/QB-HĐTTCC ngày 11 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng thi tuyển công chức Cục Quản lý khám chữa bệnh Bộ Y tế tập trung vào các chuyên đề sau:

Phần 1. Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”.

 Phần 2. Bộ câu hỏi trắc nghiệm Luật cán bộ, công chức 2008 sửa đổi,bổ sung 2019;

PhẦn 3.

Tài liệu thi công chức Cục Quản lý khám chữa bệnh Bộ Y tế 2020
Tài liệu thi công chức Cục Quản lý khám chữa bệnh Bộ Y tế 2020

  Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 ngày 23 tháng 11 năm 2009;

Phần 4. Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;

Phần 5. Nghị định 138/2020/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;

Phần 6. Nghị định 30/2020/NĐ-CP về cong tác văn thư;

Phần 7. Nghị định 75/2017/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Phần 8. Quyết định 4518/QĐ-BYT năm 2018 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh thuộc Bộ Y tế;

Phần 9.   Quyết định 2721/QĐ-BNV năm 2018 về Tài liệu bồi dưỡng ngạch chuyên viên do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành.

Dưới đây là một số câu hỏi trong Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi công chức Cục Khám chữa bệnh Bộ Y tế năm 2020, gồm 477 câu hỏi và đáp án.

Câu 1. Sau khi được bầu, chức danh nào dưới đây phải tuyên thệ trung thành với Tổ quốc, Nhân dân và Hiến pháp?

a) Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao

b) Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao

c) Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao

đáp án C

Câu 2. Văn bản đã phát hành nhưng có sai sót về thể thức, kỹ thuật trình bày, thủ tục ban hành phải được thực hiện như thế nào?

a) phải được sửa đổi, thay thế bằng văn bản có hình thức tương đương

b) đính chính bằng công văn của cơ quan, tổ chức ban hành văn bản.

c) đính chính bằng quyết định của cơ quan, tổ chức ban hành văn bản.

Đáp án B

Câu 3. Đối tượng nào dưới đây được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2 thi tuyển , xét tuyển công chức?

a) Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B

b) Con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động:

c) Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong

Đáp án A

Câu 4.  Người hành nghề khám, chữa bệnhđược  pháp luật bảo vệ và không phải chịu trách nhiệm khi

a) Thực hiện đúng quy định về kỹ thuật mà vẫn xảy ra tai biến

b) Thực hiện đúng quy định về chuyên môn mà vẫn xảy ra tai biến

c) Thực hiện đúng quy định về chuyên môn kỹ thuật mà vẫn xảy ra tai biến

Đáp án C

Câu 5. . Thời điểm có hiệu lực của toàn bộ hoặc một phần văn bản quy phạm pháp luật được quy định tại văn bản đó nhưng không sớm hơn bao nhiêu ngày kể từ ngày ký ban hành đối với văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

a) 10 ngày   b) 15 ngày   c) 20 ngày    d) 30 ngày

Đáp án A

Liên hệ email kesitinh355@gmail.com hoặc Zalo 0935634572 để tải Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi công chức Cục Khám chữa bệnh Bộ Y tế năm 2020, gồm 477 câu hỏi và đáp án.

Tải tài liệu tiếng Anh trình độ A2 thi công chức, viên chức tại đây

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *