Chế độ, chính sách đối với thanh niên xung phong cơ sở ở miền Nam tham gia kháng chiến giai đoạn 1965 – 1975

Ngày 06/10/2017 Chính phủ ban hành Nghị định số 112/2017/NĐ-CP tham gia kháng chiến giai đoạn 1965 – 1975, có hiệu lực từ ngày 20/11/2017, theo đó chế độ, chính sách đối với thanh niên xung phong cơ sở ở miền Nam tham gia kháng chiến giai đoạn 1965 – 1975 thực hiện như sau:

 1. Chế độ trợ cấp 1 lần

+ Thanh niên xung phong cơ sở ở miền Nam có đủ điều kiện theo quy định tại Điều 3 của Nghị định được hưởng chế độ trợ cấp một lần tính theo số năm thực tế tham gia thanh niên xung phong cơ sở. Trong trường hợp có thời gian tham gia thanh niên xung phong cơ sở ở các đợt khác nhau hoặc gián đoạn thì được cộng dồn để tính chế độ, cụ thể như sau:

-Từ đủ 2 năm trở xuống mức trợ cấp môt lần bằng 2.500.000đ

Chế độ, chính sách đối với thanh niên xung phong cơ sở ở miền Nam tham gia kháng chiến giai đoạn 1965 – 1975

– Trên 2 năm thì từ năm thứ 3 trở đi thì cứ mỗi năm được cộng thêm 800.000đ

Khi tính thời gian thực hiện chế độ trợ cấp một lần, nếu có tháng lẻ thì đủ 6 tháng trở lên  được tính tròn 1 năm, dưới 6 tháng tình tròn nữa năm.

+ Trường hợp thanh niên xung phong cơ sở ở miền Nam có giấy tờ gốc hoặc giấy tờ liên quan quy định tại Khoản 1 Điều 8 Nghị định này nhưng không thể hiện cụ thể thời gian tham gia kháng chiến thì được hưởng mức 2.500.000đ.

+ Trường hợp thanh niên xung phong cơ sở ở miền Nam đã từ trần trước ngày Nghị định này có hiệu lực thì thân nhân của người từ trần được hưởng trợ cấp một lần bằng 3.600.000đ

2. Chế độ trợ cấp hằng tháng

Trường hợp thanh niên xung phong cơ sở ở miền Nam không còn khả năng lao động và sống cô đơn, không còn nơi nương tựa thì được xét mức trợ cấp hằng tháng 540.000đ. Mức trợ cấp này sẽ được điều chỉnh tương ứng khi Chính phủ điều chỉnh mức trợ cấp hằng tháng đối với thanh niên xung phong hoàn thành nhiệm vụ kháng chiến quy định tại Quyết định 40/2011/QĐ-TTg ngày 27/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ.

3. Chế độ trợ cấp mai táng

Trường hợp thanh niên xung phong cơ sở ở miền Nam từ trần thì người lo mai táng được hưởng trợ cấp mai táng theo mức quy định của pháp luật bảo hiểm xã hội

Trường hợp thanh niên xung phong cơ sở ở miền Nam từ trần sau ngày Nghị định này có hiệu lực mà chưa được hưởng chế độ trợ cấp một lần hoặc chế độ trợ cấp hằng tháng theo quy định tại Nghị định này thì người lo mai tang được hưởng trợ cấp mai táng theo mức quy định của pháp luật bảo hiểm xã hội.

4. Vay vốn sản xuất kinh doanh

Thanh niên xung phong cơ sở ở miền Nam được vay vốn tại Ngân hàng chính sách xã hội để sản xuất, kinh doanh, cải thiện đời sống.

Thanh niên xung phong cơ sở ở miền Nam khi làm thủ tục vay vốn phải được UBND cấp xã nơi đăng ký thường trú xác nhận thuộc đối tượng được vay vốn sản xuất, kinh doanh

Mức vay, thời hạn vay, lãi suất vay , phương thức cho vay và các quy định cho vay khác được áp dụng như đối với chương trình cho vay hộ nghèo trong từng thời kỳ.

Ru bi

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *