Những văn bản có hiệu lực, hết hiệu lực đầu năm 2016

Trong tháng 01/2016, rất nhiều văn bản luật, nghị định, quyết định có hiệu lực thi hành, trangtinphapluat.com trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc những văn bản có hiệu lực và hết hiệu lực trong tháng 01/2016:

PHẦN I: VĂN BẢN CÓ HIỆU LỰC

VĂN BẢN TRUNG ƯƠNG

 1. Luật nghĩa vụ quân sự 2015

Từ ngày 01/01/2016, Luật nghĩa vụ quân sự sẽ có hiệu lực và thay thế Luật nghĩa vụ quân sự 1981, sửa đổi 1990, sửa đổi 1998 và sửa đổi 2005.

Theo luật nghĩa vụ quân sự năm 2015 thời gian tại ngũ trong thời bình là 24 tháng (trước đây quy định thời gian này là 18 tháng). Trong trường hợp cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh, Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng quyết định kéo dài thời gian tại ngũ, nhưng không quá 06 tháng. Trong chiến tranh hay tình trạng quốc phòng khẩn cấp, sẽ thực hiện theo lệnh tổng động viên hay động viên cục bộ.

Slide bài giảng Luật nghĩa vụ quân sự
Slide bài giảng Luật nghĩa vụ quân sự

Bên cạnh đó, có nhiều điểm mới so với trước đây như quy định về công dân nữ tham gia nghĩa vụ quan sự; quy định rõ các hành vi bị nghiêm cấm trong nghĩa vụ quân sự; Đối tượng được miễn đăng ký NVQS; Đối tượng được tạm hoãn gọi nhập ngũ; Đối tượng được miễn gọi nhập ngũ

 1. Luật bảo hiểm xã hội 2014

Luật Bảo hiểm xã hội được Quốc hội thông qua ngày 20 tháng 11 năm 2014, có hiệu lực từ ngày 01/01/2016.

Luật này quy định chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội; quyền và trách nhiệm của người lao động, người sử dụng lao động; cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến bảo hiểm xã hội, tổ chức đại diện tập thể lao động, tổ chức đại diện người sử dụng lao động; cơ quan bảo hiểm xã hội; quỹ bảo hiểm xã hội; thủ tục thực hiện bảo hiểm xã hội và quản lý nhà nước về bảo hiểm xã hội.

Theo quy định mới, mức đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) sẽ thay đổi từ đầu năm 2016 tới. Tiền tính đóng bảo hiểm xã hội sẽ gồm lương và phụ cấp thay vì dựa vào bảng lương như hiện nay.

Slide bài giảng Luật Bảo hiểm xã hội
Slide bài giảng Luật Bảo hiểm xã hội

Cụ thể, từ 1/1/2016 đến hết năm 2017 đóng bảo hiểm xã hội dựa trên mức lương và phụ cấp ghi trong hợp đồng. Từ 1/1/2018 trở đi, người lao động đóng bảo hiểm dựa trên mức lương, phụ cấp và nhiều khoản bổ sung khác ghi trong hợp đồng lao động. Người lao động sẽ đóng 8% và doanh nghiệp đóng 18%, chiếm 26% lương hàng tháng.

 1. Luật Căn cước công dân 2014

Luật này quy định về căn cước công dân, Cơ sở dữ liệu căn cước công dân và Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; quản lý, sử dụng thẻ Căn cước công dân; quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Cũng từ năm 2016 cùng với việc có hiệu lực của Luật , Chứng minh nhân dân thông thường sẽ được thay thế bằng thẻ căn cước công dân.

Luật được ban hành từ ngày 20 tháng 11 năm 2014

 1. Luật hộ tịch 2014

Được Quốc Hội thông qua ngày 20/11/2014, Luật hộ tịch quy định về hộ tịch; quyền, nghĩa vụ, nguyên tắc, thẩm quyền, thủ tục đăng ký hộ tịch; Cơ sở dữ liệu hộ tịch và quản lý nhà nước về hộ tịch. Thẩm quyền, thủ tục giải quyết các việc về quốc tịch, nuôi con nuôi được thực hiện theo quy định của Luật quốc tịch Việt Nam, Luật nuôi con nuôi, trừ trường hợp Luật này có quy định khác.

Tổng hợp điểm mới của Luật Hộ tịch 2014
Nghị định 123/2015/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Hộ tịch

Công dân Việt Nam, người không quốc tịch thường trú tại Việt Nam có quyền, nghĩa vụ đăng ký hộ tịch. Quy định này cũng được áp dụng đối với công dân nước ngoài thường trú tại Việt Nam, trừ trường hợp điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có quy định khác

Luật Hộ tịch năm 2014 quy định thẩm quyền đăng ký hộ tịch có yếu tố nước ngoài sẽ giao cho UBND cấp huyện giải quyết thay vì thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh như trước đây.

Luật Hộ tịch năm 2014 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2016.

 1. Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt sửa đổi 2014

Ngày 26/11/2014, Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt số 70/2014/QH13, quyết định tăng thêm 5% thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) đối với một số mặt hàng và dịch vụ từ ngày 01/01/2016.

Cụ thể, đối với thuốc lá điếu, xì gà và các chế phẩm khác từ cây thuốc lá, thuế suất thuế TTĐB tăng từ 65% lên 70% từ ngày 01/01/2016 và 75% từ ngày 01/01/2019; với rượu dưới 20 độ, thuế suất thuế TTĐB là 30% từ ngày 01/01/2016 và 35% từ ngày 01/01/2018.

Đối với rượu từ 20 độ trở lên và bia, thuế suất thuế TTĐB cũng tăng thêm 5% lên 55% từ ngày 01/01/2016, 60% từ ngày 01/01/2017 và 65% từ ngày 01/01/2018. Tương tự, mức thuế suất thuế TTĐB đối với dịch vụ kinh doanh casino, trò chơi điện tử có thưởng cũng chính thức tăng lên 35% từ ngày 01/01/2016, tăng thêm 5% so với trước đây.

 1. Luật tổ chức Chính phủ 2015

Luật tổ chức Chính phủ 2015 đã được Quốc hội thông qua ngày 19/6/2015, gồm 7 chương và 50 điều có hiệu lực từ ngày 1/1/2016. So với Luật hiện hành, Luật mới đã được sửa đổi, bổ sung tương đối cơ bản, toàn diện, như:

– Đề cao và cụ thể hóa chức năng hành pháp của Chính phủ trong điều kiện xây dựng Nhà nước pháp quyền; hoàn thiện cơ sở pháp lý thúc đẩy tính chủ động, linh hoạt trong hoạt động của Chính phủ

– Xác định rõ vị trí và tiếp tục đề cao vai trò, trách nhiệm của Thủ tướng Chính phủ đối với hệ thống hành chính Nhà nước

– Phân định rõ mối quan hệ giữa Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ với bộ, cơ quan ngang bộ; đổi mới chức năng của bộ, cơ quan ngang bộ

 1. Luật tổ chức chính quyền địa phương 2015

Luật này quy định về đơn vị hành chính và tổ chức, hoạt động của chính quyền địa phương ở các đơn vị hành chính.

Các đơn vị hành chính của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam gồm có: Tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là cấp tỉnh); Huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là cấp huyện); Xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp xã); Đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt.

Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2016. Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003 hết hiệu lực kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành, trừ trường hợp quy định tại Điều 142 của Luật này. Và tại quy định về điều khoản chuyển tiếp (Điều 142): Từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành cho đến khi bầu ra Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2016 – 2021, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tại các đơn vị hành chính tiếp tục giữ nguyên cơ cấu tổ chức và thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân số 11/2003/QH11. Chấm dứt việc thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường theo Nghị quyết số 26/2008/QH12 của Quốc hội, Nghị quyết số 724/2009/UBTVQH12 của Ủy ban thường vụ Quốc hội kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2016. Ủy ban nhân dân huyện, quận, phường nơi không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường tiếp tục giữ nguyên cơ cấu tổ chức và thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân số 11/2003/QH11, Nghị quyết số 26/2008/QH12 của Quốc hội và Nghị quyết số 725/2009/UBTVQH12 của Ủy ban thường vụ Quốc hội cho đến khi bầu ra chính quyền địa phương ở huyện, quận, phường theo quy định của Luật này.

 1. Luật kiểm toán nhà nước 2015

Luật này quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và hoạt động của Kiểm toán nhà nước; nhiệm vụ, quyền hạn của Tổng Kiểm toán nhà nước; nhiệm vụ, quyền hạn của Kiểm toán viên nhà nước; quyền hạn và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đối với hoạt động kiểm toán nhà nước

 1. Luật Mặt trận tổ quốc Việt Nam 2015

Luật này quy định về quyền, trách nhiệm, tổ chức, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; quan hệ giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với Nhà nước, Nhân dân và các tổ chức; điều kiện bảo đảm hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; tập hợp, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội; giám sát, phản biện xã hội; tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, hoạt động đối ngoại nhân dân góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

 1. Luật Tổ chức Quốc hội 2014

Luật Tổ chức Quốc hội 2014 quy định nhiệm kỳ của mỗi khóa Quốc hội là 05 năm, kể từ ngày khai mạc kỳ họp thứ nhất của Quốc hội khóa đó đến ngày khai mạc kỳ họp thứ nhất của Quốc hội khoá sau.

Quốc hội làm việc theo chế độ hội nghị và quyết định theo đa số.

Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Quốc hội thực hiện quyền lập hiến, quyền lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát tối cao đối với hoạt động của Nhà nước.

 1. Chính sách BHXH một lần đối với người lao động

Từ 01/01/2016, Nghị quyết 93/2015/QH13 về thực hiện chính sách hưởng BHXH một lần đối với người lao động sẽ có hiệu lực. Theo đó:

– Người lao động được bảo lưu thời gian đóng BHXH để đủ điều kiện hưởng lương hưu nhằm bảo đảm cuộc sống khi hết tuổi lao động.

– Trường hợp người lao động tham gia BHXH bắt buộc sau 01 năm nghỉ việc, người tham gia BHXH tự nguyện sau 01 năm không tiếp tục đóng BHXH mà chưa đủ 20 năm đóng BHXH khi có yêu cầu thì được nhận BHXH một lần.

Bên cạnh đó Nghị quyết 93/2015/QH13 cũng quy định mức hưởng BHXH một lần đối với người đóng BHXH bắt buộc và tự nguyện, cụ thể cứ mỗi năm được tính như sau:

– 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng hoặc thu nhập tháng đóng BHXH cho những năm đóng trước năm 2014.

– 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng hoặc thu nhập tháng đóng BHXH cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi.

 1. Nghị định 115/2015/NĐ-CP về tiền lương tháng đóng BHXH

Từ ngày 01/01/2016, Nghị định 115/2015/NĐ-CP có hiệu lực thi hành. Theo đó:

– Tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) đối với người lao động đóng BHXH theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định tại Khoản 2 Điều 89 của Luật BHXH được quy định như sau:

+ Từ ngày 01/01/2016 đến 31/12/2017, tiền lương tháng đóng BHXH là mức lương và phụ cấp lương theo quy định của pháp luật về lao động ghi trong hợp đồng lao động.

+ Từ ngày 01/01/2018 trở đi, tiền lương tháng đóng BHXH là mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác theo quy định của pháp luật về lao động ghi trong hợp đồng lao động.

+ Tiền lương tháng đóng BHXH đối với người quản lý doanh nghiệp có hưởng tiền lương quy định tại Điểm đ Khoản 1 Điều 2 của Nghị định này là tiền lương do doanh nghiệp quyết định, trừ viên chức quản lý chuyên trách trong công ty TNHH một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu.

– Tiền lương tháng đóng BHXH đối với người quản lý điều hành hợp tác xã có hưởng tiền lương quy định tại Điểm đ Khoản 1 Điều 2 của Nghị định này là tiền lương do đại hội thành viên quyết định.

 1. Nghị định 108/2015/NĐ-CP về Thay đổi cách tính thuế TTĐB ô tô dưới 24 chỗ

Đó là nội dung quy định tại Nghị định 108/2015/NĐ-CP hướng dẫn về thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) có hiệu lực từ ngày 01/01/2016.

Cụ thể, căn cứ tính thuế TTĐB ô tô dưới 24 chỗ được quy định như sau:

– Đối với cơ sở nhập khẩu (CSNK): là giá bán của CSNK nhưng không được thấp hơn 105% giá vốn xe NK.

Giá vốn xe NK gồm: Giá tính thuế NK + thuế NK (nếu có) + thuế TTĐB tại khâu NK.

Nếu giá bán của CSNK thấp hơn 105% giá vốn xe NK thì giá tính thuế TTĐB là giá do cơ quan thuế ấn định.

– Đối với cơ sở sản xuất (CSSX), lắp ráp: là giá bán của CSSX nhưng không được thấp hơn 7% so với giá bán bình quân của các cơ sở kinh doanh thương mại (KDTM) bán ra.

Giá bán bình quân của các cơ sở KDTM để so sánh là giá bán chưa bao gồm các lựa chọn về trang thiết bị, phụ tùng mà cơ sở KDTM lắp đặt thêm theo yêu cầu khách hàng.

Nếu giá bán của CSSX, lắp ráp thấp hơn 7% so với giá bán bình quân của cơ sở KDTM bán ra thì giá tính thuế TTĐB là giá do cơ quan thuế ấn định.

Nghị định 108/2015/NĐ-CP thay thế Nghị định 26/2009/NĐ-CP, 113/2011/NĐ-CP .

 1. Nghị định 123/2015/NĐ-CP: Quy định mới về giấy khai sinh

Nghị định 123/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hộ tịch 2014. Theo đó, Giấy khai sinh (GKS) sẽ có giá trị pháp lý như sau:

Giấy khai sinh là giấy tờ hộ tịch gốc của cá nhân.

Cấp lại bản chính giấy khai sinh khi bị mất
Ghi chú thông tin trong Giấy khai sinh khi nhận nuôi con nuôi

– Mọi hồ sơ, giấy tờ của cá nhân có nội dung về họ, chữ đệm, tên; ngày, tháng, năm sinh; giới tính; dân tộc; quốc tịch; quê quán; quan hệ cha, mẹ, con phải phù hợp với GKS của người đó.

– Nếu nội dung trong hồ sơ, giấy tờ cá nhân khác với nội dung trong GKS  của người đó thì Thủ trưởng cơ quan, tổ chức quản lý hồ sơ hoặc cấp giấy tờ có trách nhiệm điều chỉnh hồ sơ, giấy tờ theo đúng nội dung trong GKS.

Ngoài ra, Nghị định 123/2015/NĐ-CP còn hướng dẫn về đăng ký khai sinh cho trẻ em sinh ra do mang thai hộ.

Thủ tục đăng ký khai sinh được thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 16 của Luật Hộ tịch; nội dung đăng ký khai sinh được xác định theo quy định tại Khoản 1 Điều 4 của Nghị định này.

Nghị định 123/2015/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/01/2016 và bãi bỏ Nghị định77/2001/NĐ-CP, 158/2005/NĐ-CP .

 1. Nghị định 122/2015/NĐ-CP: Quy định mức lương tối thiểu vùng năm 2016

Theo quy định tại Nghị định 122/2015/NĐ-CP thì mức lương tối thiểu vùng áp dụng đối với doanh nghiệp kể từ ngày 01/01/2016 như sau:

– Vùng I: 3.500.000 đồng/tháng (tăng 400.000 đồng so với năm 2015).

– Vùng II: 3.100.000 đồng/tháng (tăng 350.000 đồng so với năm 2015).

– Vùng III: 2.700.000 đồng/tháng (tăng 300.000 đồng so với năm 2015).

– Vùng IV: 2.400.000 đồng/tháng (tăng 250.000 đồng so với năm 2015).

Địa bàn thuộc vùng I, vùng II, vùng III và vùng IV được quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này.

Nghị định 122/2015/NĐ-CP thay thế Nghị định 103/2014/NĐ-CP .

 1. Nghị định 111/2015/NĐ-CP: Phát triển công nghiệp hỗ trợ

Theo Nghị định 111/2015/NĐ-CP  về phát triển công nghiệp hỗ trợ Chính sách ưu đãi chung đối với Dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển gồm:

– Thuế thu nhập doanh nghiệp.

-Thuế nhập khẩu.

– Tín dụng:

– Thuế giá trị gia tăng:

– Bảo vệ môi trường.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 01/01/2016 và bãi bỏ Quyết định 12/2011/QĐ-TTg,1483/QĐ-TTg năm 2011.

 1. Nghị định 117/2015/NĐ-CP: Sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở

Nghị định 117/2015/NĐ-CP quy định về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản.

Theo đó, các hành vi bị cấm bao gồm:

– Cung cấp thông tin không chính xác, không đầy đủ, không đúng thời hạn theo quy định tại Nghị định này.

– Làm sai lệch, hư hỏng, thất thoát thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản.

– Chiếm giữ, tiêu hủy trái phép, làm hư hại thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản.

– Khai thác, sử dụng thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản trái với quy định của Nghị định này và các quy định khác của pháp luật.

– Cản trở việc khai thác, sử dụng thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản theo quy định.

Các cơ quan, tổ chức, cá nhân khi vi phạm các quy định thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử lý vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

Nghị định 117/2015/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/01/2016.

 1. Nghị định 124/2015/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 185/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dung

Ngày 19 tháng 11 năm 2015, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 124/2015/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 185/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, có hiệu lực từ ngày 05 tháng 01 năm 2016.

Theo đó, nổi bật các nội dung sau:

Mức phạt được tăng từ 300 – 500 ngàn đồng lên 500.000 – 1.000.000 đồng đối với người tham gia BHĐC có một trong các hành vi vi phạm như: Thực hiện hoạt động BHĐC khi chưa được cấp thẻ thành viên theo quy định; không xuất trình thẻ thành viên khi giới thiệu hàng hóa; tiếp thị bán hàng hoặc không cung cấp đầu đủ những thông tin về doanh nghiệp và hàng hóa khi bảo trợ một người khác tham gia vào mạng lưới BHĐC.

Người tham gia BHĐC có hành vi yêu cầu người muốn tham gia BHĐC trả một khoản tiền nhất định, nộp tiền đặt cọc hoặc phải mua một lượng hàng nhất định dưới bất kỳ hình thức nào để được quyền tham gia mạng lưới BHĐC sẽ bị phạt tiền từ 3 đến 5 triệu đồng

Đặc biệt, Nghị định đã bổ sung nội dung xử phạt thương nhân BHĐC từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi không thực hiện thủ tục đề nghị sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động BHĐC khi có thay đổi liên quan đến hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động BHĐC theo quy định. Đây là một trong những hành vi vi phạm thường gặp của các doanh nghiệp BHĐC tuy nhiên tại Nghị định 185/2013/NĐ-CP không quy định chế tài xử phạt hành vi vi phạm này.

Đối với hành vi người tham gia BHĐC: tổ chức hội thảo, hội nghị khách hàng, hội thảo giới thiệu sản phẩm hoặc đào tạo mà không được thương nhân BHĐC ủy quyền bằng văn bản; lôi kéo, dụ dỗ, mua chuộc người tham gia BHĐC của thương nhân khác tham gia vào mạng lưới của thương nhân BHĐC mà mình đang tham gia; lợi dụng chức vụ, quyền hạn, địa vị xã hội để yêu cầu người khác tham gia vào mạng lưới BHĐC hoặc mua hàng hóa kinh doanh theo phương thức đa cấp, mức phạt tiền từ 10 – 20 triệu đồng. Mức phạt tiền đối với hành vi trả cho người tham gia BHĐC tổng giá trị hoa hồng, tiền thưởng và các lợi ích kinh tế khác trong một năm vượt quá 40% doanh thu BHĐC trong năm đó của doanh nghiệp BHĐC dao động từ 20 – 30 triệu đồng.

Mức phạt cao nhất từ 40-50 triệu đồng đối với hành vi kinh doanh theo phương thức đa cấp mà không đăng ký hoạt động BHĐC cấp với có quan nhà nước có thẩm quyền.

 1. Nghị định 113/2015/NĐ-CP quy định phụ cấp đặc thù, phụ cấp ưu đãi, phụ cấp trách nhiệm công việc và phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập

          Theo Nghị định số 113/2015/NĐ-CP quy định phụ cấp đặc thù, phụ cấp ưu đãi, phụ cấp trách nhiệm công việc và phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập: Nhà giáo chuyên trách giảng dạy người khuyết tật trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập dành riêng cho người khuyết tật hoặc lớp học dành riêng cho người khuyết tật trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập được hưởng phụ cấp trách nhiệm công việc mức 0,3 so với mức lương cơ sở và phụ cấp ưu đãi giảng dạy người khuyết tật mức 70% mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có)…

          Nhà giáo dạy tích hợp, nhà giáo là nghệ nhân ưu tú trở lên hoặc người có trình độ kỹ năng nghề cao dạy thực hành trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập được hưởng phụ cấp đặc thù mức 10% mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có)…

          Nhà giáo dạy thực hành, dạy tích hợp tại phòng thực hành, xưởng thực hành của cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập hoặc doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ với những ngành, nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm có một trong các yếu tố nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm được hưởng phụ cấp theo 4 mức từ 0,1 đến 0,4.

 1. Hỗ trợ đối với nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú

Nghị định 109/2015/NĐ-CP về hỗ trợ đối với nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú có thu nhập thấp, hoàn cảnh khó khăn.

Đối tượng được áp dụng là nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú được nhà nước phong tặng thuộc hộ gia đình có thu nhập bình quân đầu người hàng tháng thấp hơn mức lương cơ sở do Chính phủ quy định (tại thời điểm ban hành Nghị định này là 1.150.000 đồng), gồm: Người đủ 55 tuổi trở lên đối với nữ và đủ 60 tuổi trở lên đối với nam không có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng; Người khuyết tật nặng hoặc đặc biệt nặng;Người mắc một trong các bệnh cần chữa trị dài ngày theo danh mục do Bộ Y tế quy định.

 1. Hướng dẫn mới về tiền lương của người lao động

Thông tư 47/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn Nghị định 05/2015/NĐ-CP về hợp đồng lao động, kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất có hiệu lực từ ngày 01/01/2016. Theo đó:

– Tiền lương làm căn cứ để trả lương cho người lao động trong thời gian ngừng việc, nghỉ hằng năm, nghỉ lễ, tết, nghỉ việc riêng có hưởng lương, tạm ứng tiền lương là tiền lương theo hợp đồng lao động.

– Tiền lương trả cho một ngày làm việc xác định bằng tiền lương tháng chia cho số ngày làm việc bình thường trong tháng (số ngày làm việc bình thường trong tháng không quá 26 ngày).

– Bãi bỏ quy định về việc phải trả lương ngay trong tháng làm việc cho người lao động, chỉ còn quy định về việc trả lương một tháng một lần hoặc nửa tháng một lần và được trả vào thời điểm trả lương.

– Tiền lương làm căn cứ tính trợ cấp thôi việc hoặc trợ cấp mất việc làm là tiền lương bình quân theo hợp đồng lao động của 06 tháng liền kề trước khi người lao động thôi việc hoặc mất việc làm.

 1. Quy định mới về cấp giấy phép lái xe

          Theo Thông tư 58/2015/TT-BGTVT Quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ thì:

          – Giấy phép lái xe hạng B1 có thời hạn đến khi người lái xe đủ 55 tuổi đối với nữ và đủ 60 tuổi đối với nam; trường hợp người lái xe trên 45 tuổi đối với nữ và trên 50 tuổi đối với nam thì giấy phép lái xe được cấp có thời hạn 10 năm, kể từ ngày cấp.

          – Theo Điều 57 Thông tư 58/2015/TT-BGTV , Giấy phép lái xe bằng giấy bìa phải được chuyển đổi sang giấy phép lái xe mới bằng vật liệu PET theo lộ trình sau:

          + Giấy phép lái xe ô tô và giấy phép lái xe hạng A4: trước ngày 31/12/ 2016.

          + Giấy phép lái xe không thời hạn (các hạng A1, A2, A3): trước ngày 31/12/2020.

          Sau 06 tháng theo lộ trình chuyển đổi trên, người có giấy phép lái xe bằng giấy bìa phải sát hạch lại lý thuyết để cấp lại giấy phép lái xe.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2016.

 1. Tăng thêm cơ sở khám chữa bệnh y tế tuyến huyện

          Theo Thông tư 40/2015/TT-BYT , cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu tuyến huyện và tương đương bao gồm:

          – Bệnh viện đa khoa huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

          – Trung tâm y tế huyện có chức năng khám bệnh, chữa bệnh; Trung tâm y tế huyện có phòng khám đa khoa.

          – Phòng khám đa khoa; phòng khám đa khoa khu vực.

          – Bệnh viện đa khoa hạng III, hạng IV và chưa xếp hạng thuộc các Bộ, Ngành hoặc trực thuộc đơn vị thuộc các Bộ, Ngành.

          – Bệnh viện đa khoa tư nhân tương đương hạng III, tương đương hạng IV hoặc chưa được xếp hạng tương đương.

          – Bệnh viện y học cổ truyền tư nhân tương đương hạng III, tương đương hạng IV hoặc chưa được xếp hạng tương đương.

          – Phòng Y tế, Bệnh xá trực thuộc Bộ Công an, Bệnh xá Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

          – Trung tâm y tế quân – dân y, Bệnh xá quân y, Bệnh xá quân – dân y, Bệnh viện quân y hạng III, hạng IV hoặc chưa được xếp hạng, bệnh viện quân – dân y hạng III, hạng IV hoặc chưa được xếp hạng, các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác theo quy định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

          Thông tư 40/2015/TT-BYT có hiệu lực từ ngày 01/01/2016.

 1. Lệ phí thẻ căn cước công dân

          Từ ngày 01/01/2016, việc thu, nộp và quản lý lệ phí thẻ Căn cước công dân được thực hiện theo Thông tư 170/2015/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành.

          Theo đó, mức thu lệ phí khi đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân như sau:

          – Đổi: 50.000 đồng/thẻ.

          – Cấp lại: 70.000 đồng/thẻ.

          Công dân thường trú tại các xã, thị trấn miền núi; các xã biên giới; các huyện đảo nộp lệ phí thẻ Căn cước công dân bằng 50% mức thu nêu trên.

           Ngoài ra, Thông tư còn quy định rõ các đối tượng không phải nộp lệ phí thẻ Căn cước công dân:

          – Công dân từ đủ 14 tuổi trở lên làm thủ tục cấp thẻ lần đầu.

          – Đổi thẻ Căn cước công dân khi công dân đủ 25 tuổi, đủ 40 tuổi và đủ 60 tuổi.

          – Đổi thẻ Căn cước công dân khi có sai sót về thông tin trên thẻ do lỗi của cơ quan quản lý căn cước công dân.

          Thông tư 170/2015/TT-BTC thay thế Thông tư 155/2012/TT-BTC.

 1. Ô tô từ 04 chỗ trở lên phải trang bị phương tiện PCCC

          Nội dung này được đề cập tại Thông tư 57/2015/TT-BCA hướng dẫn trang bị phương tiện phòng cháy và chữa cháy đối với phương tiện giao thông cơ giới đường bộ (có hiệu lực từ ngày 06/01/2016).

          Theo đó, phương tiện giao thông cơ giới đường bộ thuộc đối tượng trang bị phương tiện phòng cháy và chữa cháy bao gồm:

          – Ô tô từ 04 chỗ ngồi trở lên, rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc chở khách được kéo bởi xe ô tô, máy kéo theo quy định tại Khoản 18 Điều 3 Luật Giao thông đường bộ và TCVN 6211:2003, TCVN 7271:2003.

          – Phương tiện giao thông cơ giới đường bộ vận chuyển chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ thuộc các loại 1, 2, 3, 4 và 9 quy định tại Khoản 1 Điều 4 Nghị định số 104/2009/NĐ-CP không phụ thuộc số chỗ ngồi.

 1. Tạo khả năng hỗ trợ các tổ chức tín dụng

Ngày 4-12-2015, Ngân hàng Nhà nước ban hành Thông tư số 23/2015/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế dự trữ bắt buộc đối với các tổ chức tín dụng, có hiệu lực từ ngày 28-1-2016.

Theo quy định trước đó, trường hợp tổ chức tín dụng bị đặt vào tình trạng kiểm soát đặc biệt, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước sẽ xem xét quyết định giảm tỉ lệ dự trữ bắt buộc cho các tổ chức tín dụng đến mức tối thiểu 0%. Thông tư 23 tiếp tục kế thừa cơ chế trên, đồng thời mở rộng với quy định: đối với tổ chức tín dụng đang thực hiện phương án cơ cấu lại đã được phê duyệt, tổ chức tín dụng tham gia cơ cấu lại tổ chức tín dụng yếu kém theo chỉ định, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước xem xét quyết định giảm tỉ lệ dự trữ bắt buộc cụ thể cho từng tổ chức tín dụng.

Với quy định trên, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục có thêm cơ chế tạo khả năng hỗ trợ cho các tổ chức tín dụng thực hiện tái cơ cấu, đặc biệt là với những trường hợp nhận hoặc được chỉ định tham gia tái cơ cấu ngân hàng yếu kém thời gian qua.

 1. VĂN BẢN ĐỊA PHƯƠNG
 2. Đơn giá các loại cây trồng hoa màu, mật độ cây trồng…để thực hiện bồi thường hỗ trợ tái định cư

UBND tỉnh Quảng Nam vừa ban hành Quyết định 39/2015/QĐ-UBND của về đơn giá các loại cây trồng hoa màu, mật độ cây trồng các loại con vật nuôi mức hỗ trợ đối với tài sản khai thác nghề biển nghề sông để thực hiện bồi thường hỗ trợ tái định cư, Theo đó, Quyết định quy định cụ thể giá của từng loại cây trồng, hoa màu; mật độ cây trồng; Đơn giá bồi thường, hỗ trợ các loại con vật nuôi; Mức hỗ trợ đối với tài sản khai thác nghề biển, nghề sông.

Quyết định thay thế cho Quyết định số 45/2014/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2014 của UBND tỉnh Quảng Nam về quy định đơn giá các loại cây trồng, hoa màu; Mật độ cây trồng; Các loại con vật nuôi; Mức hỗ trợ đối với tài sản khai thác nghề biển, nghề sông để thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

 1. Quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc đô thị Tam Kỳ

Theo Quyết định số 37/2015/QĐ-UBND ngày 17/12/2015 của UBND tỉnh Quảng Nam về ban hành quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc đô thị Tam Kỳ, thì:

 1. Các khu vực cấm xây dựng bao gồm

Hành lang an toàn giao thông đường bộ: Phạm vi cấm xây dựng là toàn bộ hành lang an toàn giao thông đường bộ, xác định theo chỉ giới đường đỏ quy định trong quy hoạch được duyệt.

Hành lang an toàn cầu đường bộ:

 • Quy mô, vị trí cầu:
STTTên cầuChiều dài (m)Vị trí
ICầu có chiều dài < 60m 
1Hoàng Diệu5,00Phường An Sơn
2Trường Xuân8,00Phường Trường Xuân
3Bà Ngôn12,00Xã Tam Ngọc
4Ngân Hàng12,00Phường An Sơn
5Mỹ23,70Phường An Sơn
6Tây Yên24,00Phường Hòa Thuận
7Ông Dũng30,00Phường Trường Xuân
IICầu có chiều dài 60m 
1Kỳ Phú I94,50Phường An Sơn, Phước Hòa
2Nguyễn Văn Trỗi205,45Phường Tân Thạnh, An Phú
3Tỉnh Thủy120,00Xã Tam Thăng, Tam Thanh
4Tam Kỳ (cũ)127,00Phường An Sơn, Hòa Hương
5Kỳ Trung129,00Xã Tam Phú, Tam Thanh
6Kỳ Phú II135,00Phường An Phú, Phước Hòa
7Tam Thăng141,00Xã Tam Thăng
8Tam Kỳ (mới)150,70Phường An Sơn
9Tam Phú473,00Phường Hòa Hương, Xã Tam Phú

(Xác định theo Sơ đồ 9 kèm theo).

 • Phạm vi cấm xây dựng:

   + Theo chiều dọc cầu tính từ đuôi cầu ra mỗi bên: 50m đối với cầu có chiều dài ≥ 60m; 30m đối với cầu có chiều dài < 60m.

             + Theo chiều ngang cầu: Đối với phần cầu chạy trên cạn kể cả phần cầu chạy trên phần đất không ngập nước thường xuyên và các cầu bắc qua sông, kênh, rạch không có hoạt động vận tải đường thủy được tính từ mép ngoài lan can ngoài cùng của cầu ra mỗi bên 07m, phần mố cầu lấy như hành lang đường đô thị; đối với phần cầu còn lại tính từ mép ngoài lan can ngoài cùng của cầu ra mỗi bên: 150m đối với cầu có chiều dài lớn hơn 300m, 100m đối với cầu có chiều dài từ 60m đến 300m, 50m đối với cầu có chiều dài từ 20m đến dưới 60m và 20m đối với cầu có chiều dài nhỏ hơn 20m.

   + Trường hợp khác, phải tuân thủ hồ sơ quy hoạch chi tiết (1/500) được UBND tỉnh xét, duyệt.

Hành lang bảo vệ đường sắt:

Phạm vi bảo vệ trên không của đường sắt tính từ đỉnh ray trở lên theo phương thẳng đứng đối với đường khổ 1.000mm theo cấp kỹ thuật là 5,3m.

Chiều rộng giới hạn hai bên đường sắt tính từ mép chân nền đường đắp, mép đỉnh mái đường đào, mép ray ngoài cùng của đường không đào, không đắp trở ra mỗi bên là 15m; tính từ mép ray ngoài cùng trở ra mỗi bên là 2m đối với đường sắt trong ga, trong tường rào.

Hành lang bảo vệ bờ biển: 100m tính từ đường mực nước thủy triều (được xác định theo quy hoạch chung) về phía đất liền.

Hành lang bảo vệ đối với sông, hồ:

Hành lang bảo vệ sông: Sông Tam Kỳ, sông Trường Giang (Cấp IV): tối thiểu 15m tính từ mép bờ; Sông Bàn Thạch: tối thiểu 10m tính từ mép bờ.

Hành lang bảo vệ đối với hồ: Hồ điều hòa Nguyễn Du, Duy Tân, Nguyễn Văn Trỗi, Trường Xuân: tối thiểu 10m tính từ mép bờ; Hồ sông Đầm: tối thiểu 30m tính từ mép bờ.

 Hành lang bảo vệ an toàn của đường dây dẫn điện trên không:

Chiều rộng hành lang được giới hạn bởi hai mặt thẳng đứng về hai phía của đường dây, song song với đường dây, có khoảng cách từ dây ngoài cùng về mỗi phía khi dây ở trạng thái tĩnh theo quy định trong bảng sau:

Điện ápĐến 22 kV35 kV110 kV220 kV500 kV
Khoảng cáchDây bọcDây trầnDây bọcDây trầnDây trầnDây trầnDây trần
1,0 m2,0 m1,5 m3,0 m4,0 m6,0 m7,0 m

 Hành lang bảo vệ an toàn các loại cáp điện đi trên mặt đất hoặc treo trên không được giới hạn về các phía là 0,5 m tính từ mặt ngoài của sợi cáp ngoài cùng.

2. Quy định đối với các khu vực cấm xây dựng:

a) Chỉ được phép xây dựng các công trình gồm: quốc phòng, an ninh; phục vụ quản lý, khai thác các công trình viễn thông, điện lực, cấp thoát nước, đường ống xăng, dầu, khí,… nhưng phải được cơ quan có thẩm quyền cho phép.

b) Có thể đặt biển quảng cáo trong khu vực cấm xây dựng tại khoản 1 Điều này nhưng phải được cơ quan quản lý khu vực cấm xây dựng đồng ý bằng văn bản.

c) Người đang sử dụng đất được pháp luật thừa nhận mà đất đó nằm trong khu vực cấm xây dựng thì được tiếp tục sử dụng đất theo đúng mục đích đã được xác định và không được gây cản trở việc bảo vệ hành lang an toàn tại Khoản 1 Điều này. Trường hợp việc sử dụng đất gây ảnh hưởng đến việc bảo vệ hành lang an toàn thì đơn vị quản lý hành lang an toàn và người sử dụng đất phải có biện pháp khắc phục, nếu không khắc phục được thì Nhà nước thu hồi đất và bồi thường theo quy định của pháp luật.

d) Trong hành lang an toàn giao thông đường sắt chỉ được phép trồng cây thấp dưới 1,5m và phải trồng cách mép chân nền đường đắp ít nhất 2m, cách mép đỉnh mái đường đào ít nhất 5m hoặc cách mép ngoài rãnh thoát nước dọc của đường, rãnh thoát nước đỉnh ít nhất 3m.

e) Trong hành lang bảo vệ bờ biển, được phép xây dựng các công trình sau: Phục vụ quốc phòng, an ninh; phòng, chống thiên tai, chống sạt lở bờ biển, ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng; bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa; công trình thuộc các dự án đầu tư phục vụ lợi ích quốc gia, công cộng được Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, người đứng đầu Bộ, cơ quan Trung ương, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư.

 3.Về cơ chế khuyến khích dồn điền đổi thửa

Theo Quyết định 38/2015/QĐ-UBND Về việc điều chỉnh một số nội dung Quyết định số 23/2011/QĐ-UBND ngày 05/8/2011 của UBND tỉnh về việc quy định cơ chế khuyến khích thực hiện chủ trương “dồn điền, đổi thửa”, thì:

Gia hạn thời gian hiệu lực của Quyết định số 23/2011/QĐ-UBND ngày 05/8/2011 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc quy định cơ chế khuyến khích thực hiện chủ trương “dồn điền, đổi thửa” đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2011 – 2015 đến hết ngày 31/12/2017.

Điều chỉnh điểm 4.2, Khoản 4, Điều 1, Quyết định số 23/2011/QĐ-UBND ngày 05/8/2011 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc quy định cơ chế khuyến khích thực hiện chủ trương “dồn điền, đổi thửa” đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2011- 2015 như sau:

Ngân sách tỉnh hỗ trợ công tác trích đo địa chính thửa đất, khu đất, chỉnh lý biến động hồ sơ địa chính và cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau “dồn điền, đổi thửa” là 600.000 đồng/ha. Mức phân bổ hỗ trợ cụ thể cho Ban chỉ đạo huyện, thị xã, thành phố; các xã, phường, thị trấn có thực hiện dồn điền đổi thửa đất nông nghiệp do Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố quyết định phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

 1. 4. Đơn giá thuê đất, thuê mặt nước

Theo Quyết định 40/2015/QĐ-UBND Ban hành quy định đơn giá thuê đất, thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, thì giá đất được xác định theo mục đích sử dụng thuê đất. Theo đó, cho thuê đất nông nghiệp thì đơn giá thuê đất được xác định theo vị trí của từng loại đất nông nghiệp được quy định chi tiết tại Bảng giá đất nông nghiệp do UBND tỉnh công bố và theo vị trí được quy định chi tiết của UBND cấp huyện ban hành;  cho thuê đất phi nông nghiệp thì đơn giá thuê đất được xác định theo loại đất phi nông nghiệp và theo vị trí được quy định chi tiết tại Bảng giá đất phi nông nghiệp do UBND tỉnh công bố.

Việc xác định đơn giá thuê đất được quy định cụ thể như sau: Trường hợp thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm không thông qua hình thức đấu giá: Đơn giá thuê đất hàng năm được xác định bằng mức tỷ lệ (%) nhân (x) với giá đất tính thu tiền thuê đất.  Trường hợp diện tích đất thuê có nhiều mục đích khác nhau thì tỷ lệ (%) để tính đơn giá thuê đất được xác định theo tỷ lệ (%) để tính đơn giá tương ứng với mục đích thuê đó. Trường hợp người thuê đất thực hiện dự án sử dụng đất vào mục đích sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối và đất sử dụng cho kinh tế trang trại; dự án hoạt động trong lĩnh vực xã hội hóa, nhưng không thuộc ngành nghề ưu đãi đầu tư quy định của Luật Đầu tư 2014 mà dự án đầu tư này đầu tư tại: địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn; khu kinh tế; khu công nghiệp, cụm công nghiệp thì được lựa chọn áp dụng một trường hợp có tỷ lệ (%) để tính đơn giá thuê đất thấp nhất tại Phụ lục đính kèm Quy định này.

 1. Quyết định 41/2015/QĐ-UBND Ban hành giá xây dựng mới nhà ở cấp II để thanh toán tiền trưng mua nhà trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Theo đó, ban hành giá xây dựng mới nhà ở cấp II để thanh toán tiền trưng mua nhà trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, với mức giá 6.660.000 đồng/01m2 sàn.

PHẦN II: VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC

 1. Luật nghĩa vụ quân sự 1981 và các Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật nghĩa vụ quân sự năm 1990, năm 1998 và năm 2005 hết hiệu lực kể từ ngày 01/01/2016.
 2. Luật bảo hiểm xã hội số năm 2006 hết hiệu lực kể từ ngày 01/01/2016.
 3. Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân số năm 2003 hết hiệu lực kể từ ngày 01/01/2016.
 4. Luật tổ chức Chính phủ số năm 2001 hết hiệu lực kể từ ngày 01/01/2016.
 5. Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam số năm 1999 hết hiệu lực kể từ ngày 01/01/2016.
 6. Luật tổ chức Quốc hội số năm 2001, sửa đổi, bổ sung một số điều năm 2007 hết hiệu lực kể từ ngày 01/01/2016.
 7. Luật Kiểm toán nhà nước số năm 2005 hết hiệu lực kể từ ngày 01/01/2016.
 8. Nghị định số152/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc hết hiệu lực kể từ ngày 01/01/2016.
 9. Nghị định số83/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2008 của Chính phủ về điều chỉnh tiền lương, tiền công đã đóng bảo hiểm xã hội đối với người lao động thực hiện chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định hết hiệu lực kể từ ngày 01/01/2016.
 10. Nghị định số122/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ thực hiện chế độ phụ cấp khu vực đối với người hưởng lương hưu, bảo hiểm xã hội một lần, trợ cấp mất sức lao động và trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng hết hiệu lực kể từ ngày 01/01/2016.
 11. Quyết định số107/2007/QĐ-TTg ngày 13 tháng 7 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc tính thời gian để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối với cán bộ, công chức, viên chức, công nhân, quân nhân và công an nhân dân thuộc biên chế các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, doanh nghiệp nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang đã xuất cảnh hợp pháp nhưng không về nước đúng hạn hết hiệu lực kể từ ngày 01/01/2016.
 12. Nghị định số 26/2009/NĐ-CP ngày 16 tháng 3 năm 2009 và số 113/2011/NĐ-CP ngày 08 tháng 12 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt hết hiệu lực kể từ ngày 01/01/2016.
 13. Nghị định số77/2001/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2001 của Chính phủ quy định chi tiết về đăng ký kết hôn theo Nghị quyết số 35/2000/QH10 của Quốc hội về việc thi hành Luật Hôn nhân và gia đình hết hiệu lực kể từ ngày 01/01/2016.
 14. Nghị định số158/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch hết hiệu lực kể từ ngày 01/01/2016.
 15. Điều 1 và Điều 3 của Nghị định số06/2012/NĐ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về hộ tịch, hôn nhân và gia đình và chứng thực hết hiệu lực kể từ ngày 01/01/2016.
 16. Các Điều 3, 5 và 44 của Nghị định số24/2013/NĐ-CP ngày 28 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Hôn nhân và gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài hết hiệu lực kể từ ngày 01/01/2016.
 17. Từ Mục 1 đến Mục 6 Chương III gồm các điều từ Điều 19 đến Điều 50 và Điểm a Khoản 1 Điều 63 của Nghị định số126/2014/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hôn nhân và gia đình hết hiệu lực kể từ ngày 01/01/2016.
 18. Nghị định số 103/2014/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động hết hiệu lực kể từ ngày 01/01/2016.
 19. Quyết định số 12/2011/QĐ-TTg ngày 24 tháng 02 năm 2011 về chính sách phát triển một số ngành công nghiệp hỗ trợ và Quyết định số 1483/QĐ-TTg ngày 26 tháng 8 năm 2011 về việc ban hành Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản liên quan hết hiệu lực kể từ ngày 01/01/2016.
 20. Quy định về phụ cấp đối với nhà giáo dạy thực hành các nghề nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và phụ cấp đối với nhà giáo dạy cho người tàn tật, khuyết tật trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập quy định tại các Điều 5, 6, 7, 9, 10 và 11 Nghị định số 43/2008/NĐ-CP ngày 08 tháng 04 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Điều 62 và Điều 72 của Luật Dạy nghề; quy định về chính sách ưu đãi và phụ cấp đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 7 Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người khuyết tật hết hiệu lực kể từ ngày 01/01/2016.
 21. Điểm c Khoản 1 Điều 10 Nghị định số 98/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Di sản văn hóa và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa hết hiệu lực kể từ ngày 01/01/2016.
 22. Thông tư số 19/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22 tháng 9 năm 2003 hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 41/CP ngày 06 tháng 7 năm 1995 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Bộ luật Lao động về kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất hết hiệu lực kể từ ngày 01/01/2016.
 23. Quyết định số 02/2008/QĐ-BGTVT ngày 31 tháng 01 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải phê duyệt mẫu giấy phép lái xe hết hiệu lực kể từ ngày 01/01/2016.
 24. Thông tư số 35/2010/TT-BGTVT ngày 15 tháng 11 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung Quyết định số 02/2008/QĐ-BGTVT ngày 31 ngày 01 ngày 2008 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải phê duyệt mẫu giấy phép lái xe hết hiệu lực kể từ ngày 01/01/2016.
 25. Thông tư số 46/2012/TT-BGTVT ngày 07 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ hết hiệu lực kể từ ngày 01/01/2016.
 26. Thông tư số 38/2013/TT-BGTVT ngày 24 tháng 10 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 46/2012/TT-BGTVT ngày 07 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ hết hiệu lực kể từ ngày 01/01/2016.
 27. Thông tư số 48/2014/TT-BGTVT ngày 15/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 46/2012/TT-BGTVT ngày 07/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ hết hiệu lực kể từ ngày 01/01/2016.
 28. Thông tư số 67/2014/TT-BGTVT ngày 13 tháng 11 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 38/2013/TT-BGTVT ngày 24 tháng 10 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 46/2012/TT-BGTVT ngày 07 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ hết hiệu lực kể từ ngày 01/01/2016.
 29. Thông tư số 87/2014/TT-BGTVT ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 46/2012/TT-BGTVT ngày 07 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ hết hiệu lực kể từ ngày 01/01/2016.
 30. Thông tư số 30/2015/TT-BGTVT ngày 14 tháng 7 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 46/2012/TT-BGTVT ngày 07 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ hết hiệu lực kể từ ngày 01/01/2016.

Tổng hợp

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *