Quy định tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức từ ngày 01/7/2024

Ngày 30/6/2024, Chính phủ ban hành Nghị định 73/2024/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2024.

Chế độ tiền thưởng đối với CBCCVC

Đối tượng được thưởng

Theo quy định tại Điều 4 của Nghị định 73/2024/NĐ-CP thì  Thực hiện chế độ tiền thưởng trên cơ sở thành tích công tác đột xuất và kết quả đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ hằng năm đối với các đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức (trừ  Hạ sĩ quan và binh sĩ thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam; hạ sĩ quan và chiến sĩ nghĩa vụ thuộc Công an nhân dân; Người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn và tổ dân phố).

Khen thưởng đột xuất hoặc hằng năm

 Chế độ tiền thưởng  theo Nghị định 73/2024/NĐ-CP được dùng để thưởng đột xuất theo thành tích công tác và thưởng định kỳ hằng năm theo kết quả đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành công việc của từng người hưởng lương trong cơ quan, đơn vị.

Quy định tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức từ ngày 01/7/2024
Quy định tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức từ ngày 01/7/2024

Thẩm quyền ban hành Quy chế khen thưởng

Nghị định 73/2024/NĐ-CP quy định rõ Người đứng đầu đơn vị lực lượng vũ trang theo quy định của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an; người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền quản lý hoặc được phân cấp thẩm quyền quản lý cán bộ, công chức và người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập có trách nhiệm xây dựng Quy chế cụ thể để thực hiện chế độ tiền thưởng áp dụng đối với các đối tượng trong danh sách trả lương của cơ quan, đơn vị; gửi cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp để quản lý, kiểm tra và thực hiện công khai trong cơ quan, đơn vị.

Nội dung quy chế khen thưởng

 Quy chế tiền thưởng của cơ quan, đơn vị quy định  phải bao gồm những nội dung sau:

a) Phạm vi và đối tượng áp dụng;

b) Tiêu chí thưởng theo thành tích công tác đột xuất và theo kết quả đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ hằng năm của người hưởng lương trong cơ quan, đơn vị;

Quy dinh ve danh gia CBCC
Quy định về đánh giá cán bộ công chức

c) Mức tiền thưởng cụ thể đối với từng trường hợp, không nhất thiết phải gắn với mức lương theo hệ số lương của từng người;

d) Quy trình, thủ tục xét thưởng;

đ) Các quy định khác theo yêu cầu quản lý của cơ quan, đơn vị (nếu cần thiết).

Quỹ khen thưởng đối với CBCCVC

 Nghị định 73/2024/NĐ-CP quy định Quỹ tiền thưởng hằng năm   nằm ngoài quỹ khen thưởng theo quy định của Luật Thi đua, khen thưởng, được xác định bằng 10% tổng quỹ tiền lương (không bao gồm phụ cấp) theo chức vụ, chức danh, ngạch, bậc và cấp bậc quân hàm của các đối tượng trong danh sách trả lương của cơ quan, đơn vị.

Đến hết ngày 31 tháng 01 của năm sau liền kề, nếu cơ quan, đơn vị không sử dụng hết quỹ tiền thưởng của năm thì không được chuyển nguồn vào quỹ tiền thưởng của năm sau.

Như vậy, theo Nghị định 73/2024/NĐ-CP thì để thực hiện được công tác khen thưởng cán bộ, công chức, viên chức có thành tích công tác đột xuất hoặc thực hiện tốt nhiệm vụ hằng năm, từng cơ quan, đơn vị phải ban hành quy chế để xác định tiêu chí, số tiền khen thưởng. Quy định mới này sẽ tạo động lực cho cán bộ, công chức, viên chức phấn đầu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đồng thời đòi hỏi việc xét chọn khen thưởng, đánh giá cán bộ, công chức, viên chức phải thực chất, đúng đối tượng, đúng thành tích, tránh cào bằng như lâu nay một số cơ quan, đơn vị thực hiện.

rubi

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *