Tài liệu ôn thi viên chức Y tế tỉnh Yên Bái năm 2024

Trangtinphapluat.com đã biên soạn bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi viên chức làm việc trong các đơn vị sự nghiệp Y tế công lập trực thuộc Sở Y tế Yên Bái năm 2024 theo Danh mục tài liệu tham khảo ôn tập vòng 1 đăng trên website Sở Nội vụ tỉnh Yên Bái.

1. Văn bản hợp nhất số 26/VBHN-VPQH ngày 16/12/2019 của Văn phòng Quốc hội về hợp nhất Luật Viên chức

2. Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-BNV ngày 08/01/2024 của Bộ Nội vụ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Công văn số 785/BNV-CCVC ngày 16/02/2024 của Bộ Nội vụ về việc đính chính Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-BNV

3. Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BNV ngày 03/8/2024 của Bộ Nội vu về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức

4. Nghị quyết số 19/NQ-TW Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập

Tài liệu ôn thi viên chức Y tế tỉnh Yên Bái năm 2024
Tài liệu ôn thi viên chức Y tế tỉnh Yên Bái năm 2024

Dưới đây là một số câu trong bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi viên chức làm việc trong các đơn vị sự nghiệp Y tế công lập trực thuộc Sở Y tế Yên Bái năm 2024

Câu 1 Nguyên tắc tuyển dụng viên chức là

a) Bảo đảm công khai, minh bạch, công bằng và đúng pháp luật; Bảo đảm tính cạnh tranh; Tuyển chọn đúng người đáp ứng yêu cầu của vị trí việc làm

b) Bảo đảm công khai, minh bạch, khách quan và đúng pháp luật;  Bảo đảm tính cạnh tranh;  Tuyển chọn đúng người đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và vị trí việc làm.

c) Bảo đảm công khai, minh bạch, công bằng, khách quan và đúng pháp luật; Bảo đảm tính cạnh tranh; Tuyển chọn đúng người đáp ứng yêu cầu của vị trí việc làm

Đáp án C

Câu 2. Viên chức làm việc theo hợp đồng làm việc xác định thời hạn có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng trong trường hợp

a) Viên chức ốm đau hoặc bị tai nạn đã điều trị từ 03 tháng liên tục mà khả năng làm việc chưa hồi phục.

b) Viên chức ốm đau hoặc bị tai nạn đã điều trị từ 06 tháng liên tục mà khả năng làm việc chưa hồi phục.

c) Viên chức ốm đau hoặc bị tai nạn đã điều trị từ 09 tháng liên tục mà khả năng làm việc chưa hồi phục.

Đáp án A

Câu 3. Theo Nghị định 115/2020/NĐ-CP thì có bao nhiêu Nội dung quản lý viên chức?

a) 09 nội dung

b) 10 nội dung

c) 11 nội dung

d) 12 nội dung

Đáp án C

Câu 4. Chậm nhất bao nhiêu ngày kể từ ngày người trúng tuyển hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức ra quyết định tuyển dụng, đồng thời gửi quyết định tới người trúng tuyển theo địa chỉ đã đăng ký và đơn vị sự nghiệp công lập sử dụng viên chức để biết, thực hiện việc ký hợp đồng làm việc với viên chức

a) 15 ngày

b) 20 ngày

c) 30 ngày

d) 45 ngày

Đáp án A

Câu 5. Quy định nào dưới đây không nằm trong tiêu chí đánh giá CBCCVC về Đạo đức, lối sống

a) Không tham ô, tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, quan liêu, cơ hội, vụ lợi, hách dịch, cửa quyền; không có biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa;

b) Có lối sống trung thực, khiêm tốn, chân thành, trong sáng, giản dị; Có tinh thần đoàn kết, xây dựng cơ quan, tổ chức, đơn vị trong sạch, vững mạnh;

c) Không để người thân, người quen lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình để trục lợi.

d) Có thái độ đúng mực và phong cách ứng xử, lề lối làm việc chuẩn mực, đáp ứng yêu cầu của văn hóa công vụ.

Đáp án D

Câu 6. Viên chức không giữ chức vụ quản lý được xếp loại chất lượng ở mức không hoàn thành nhiệm vụ: khi có một trong các tiêu chí nào dưới đây?

a) Có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa theo đánh giá của cấp có thẩm quyền;

b) Có trên 50% các tiêu chí về kết quả thực hiện nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết, theo kế hoạch đề ra hoặc theo công việc cụ thể được giao chưa bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả;

c) Có hành vi vi phạm bị xử lý kỷ luật trong năm đánh giá.

d) Tất cả đáp án trên

Đáp án D

Điểm mới Nghị định 112/2020/NĐ-CP về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức
Quy định xử lý kỷ luật viên chức

 Câu 7. Theo Nghị định 112/2020/NĐ-CP và Nghị định 71/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 112 thì  Mỗi hành vi vi phạm chỉ ?

a) bị xử lý một lần bằng nhiều hình thức kỷ luật

b) bị xử lý một lần bằng một hình thức kỷ luật

c) bị xử lý nhiều lần bằng nhiều hình thức kỷ luật

d) Tất cả phương án trên đều sai

Đáp án B

Câu 8.  Viên chức không giữ chức vụ quản lý có hành vi vi phạm thì bị áp dụng hình thức kỷ luật nào?

a) Khiển trách. Cảnh cáo. Buộc thôi việc.

b) Khiển trách. Cảnh cáo. Bãi nhiệm

c) Khiển trách. Cảnh cáo. Miễn nhiệm

Đáp án A

Câu 9. Theo Nghị quyết số 19-NQ/TW thì   mục tiêu Hoàn thiện đầy đủ và đồng bộ hệ thống pháp luật để thể chế hoá các chủ trương của Đảng về đổi mới cơ chế quản lý, cơ chế tài chính, tổ chức và hoạt động đơn vị sự nghiệp công lập, thực hiện trong giai đoạn nào?

. a) Giai đoạn đến năm 2021

b) Giai đoạn đến năm 2025 và 2030

c) Đến năm 2025

d) Đến năm 2030

Đáp án B

THI THỬ KIẾN THỨC CHUNG VIÊN CHỨC NGÀNH Y TẾ TẠI ĐÂY

Phần mềm thi thử công chức, viên chức

Liên hệ kesitinh355@gmail.com hoặc Zalo: 0935634572 để tải toàn bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi viên chức làm việc trong các đơn vị sự nghiệp Y tế công lập trực thuộc Sở Y tế Yên Bái năm 2024, gồm 426 câu

Tải Bộ câu hỏi trắc nghiệm tiếng Anh trình độ A2 thi công chức, viên chức

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *