Tài liệu thi giáo viên Mầm Non và Phổ thông công lập tỉnh Yên Bái 2024

Trangtinphapluat.com đã biên soạn bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi viên chức sự nghiệp giáo dục mầm non và phổ thông công lập  tỉnh Yên Bái năm 2024 theo Danh mục tài liệu tham khảo ôn tập vòng 1 đăng trên website Sở Nội vụ tỉnh Yên Bái.

1. Văn bản hợp nhất số 26/VBHN-VPQH ngày 16/12/2019 của Văn phòng Quốc hội về hợp nhất Luật Viên chức

2. Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-BNV ngày 08/01/2024 của Bộ Nội vụ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Công văn số 785/BNV-CCVC ngày 16/02/2024 của Bộ Nội vụ về việc đính chính Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-BNV

3. Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BNV ngày 03/8/2024 của Bộ Nội vu về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức

4. Nghị quyết số 19/NQ-TW Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập

Tài liệu thi giáo viên Mầm Non và Phổ thông công lập tỉnh Yên Bái 2024
Tài liệu thi giáo viên Mầm Non và Phổ thông công lập tỉnh Yên Bái 2024

Dưới đây là một số câu trong bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi viên chức sự nghiệp giáo dục mầm non và phổ thông công lập  tỉnh Yên Bái năm 2024

Câu 1. Nguyên tắc nào dưới đây không nằm trong hoạt động nghề nghiệp của viên chức

a) Tuân thủ pháp luật, chịu trách nhiệm trước pháp luật trong quá trình thực hiện hoạt động nghề nghiệp.

b) Tận tụy phục vụ nhân dân.

c) Tuân thủ quy trình, quy định chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp và quy tắc ứng xử.

d) Bảo đảm thứ bậc hành chính và sự phối hợp chặt chẽ.

Đáp án D

Câu 2.  Nguyên tắc  nào dưới đây không nằm trong nguyên tắc quản lý viên chức

a) Bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và sự thống nhất quản lý của Nhà nước.

b) Bảo đảm quyền chủ động và đề cao trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập.

c) Việc tuyển dụng, sử dụng, quản lý, đánh giá viên chức được thực hiện trên cơ sở tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, vị trí việc làm và căn cứ vào hợp đồng làm việc.

d) Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, chế độ trách nhiệm cá nhân và phân công, phân cấp rõ ràng.

Đáp án D

Câu 3. Thời hạn xử lý kỷ luật đối với viên chức trong trường hợp vụ việc không phức tạp là bao nhiêu ngày? 

a) không quá 90 ngày

b) không quá 120 ngày

c) không quá 150 ngày

Đáp án A

Câu 4. Theo Nghị định 115/2020/NĐ-CP và Nghị định 85/2023/NĐ-CP sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 115 thì  người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư và đơn vị sự nghiệp công lập bảo đảm chi thường xuyên Tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp

a) Tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp hạng I xếp lương loại A3 theo phân cấp, ủy quyền;
b) Tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp hạng I xếp lương loại A2 và từ hạng II trở xuống đối với viên chức làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập phù hợp với vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp đã được phê duyệt;
c) Quyết định bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp, xếp lương, nâng bậc lương (thường xuyên, trước thời hạn), phụ cấp thâm niên vượt khung đối với viên chức giữ chức danh nghề nghiệp hạng I trở xuống (bao gồm cả chức danh nghề nghiệp hạng I xếp lương viên chức loại A3) thuộc phạm vi quản lý.

d) Tất cả đáp án trên đều đúng

Đáp án D

Quy định mới về biệt phái viên chức từ năm 2024
Câu hỏi trắc nghiệm Nghị định 85/2023/NĐ-CP về tuyển dụng viên chức

Câu 5. Trường hợp người đăng ký dự tuyển có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không đúng quy định để tham gia dự tuyển thì cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng?

a) thông báo công khai trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị

b) không tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển trong một kỳ tuyển dụng tiếp theo.

c) thông báo công khai trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị và không tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển trong một kỳ tuyển dụng tiếp theo.

d) thông báo công khai trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị và không tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển trong các kỳ tuyển dụng tiếp theo.

Đáp án C

Câu 6.   Một  trong những tiêu chí bắt buộc  để Viên chức không  giữ chức vụ   quản lý đạt được  được xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành  nhiệm vụ?

a) Các tiêu chí về kết quả thực hiện nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết, theo kế hoạch đề ra hoặc theo công việc cụ thể được giao đều hoàn thành, trong đó có không quá 20% tiêu chí chưa bảo đảm chất lượng, tiến độ hoặc hiệu quả thấp.

b) Các tiêu chí về kết quả thực hiện nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết, theo kế hoạch đề ra hoặc theo công việc cụ thể được giao đều hoàn thành, trong đó có không quá 30% tiêu chí chưa bảo đảm chất lượng, tiến độ hoặc hiệu quả thấp.

c) Các tiêu chí về kết quả thực hiện nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết, theo kế hoạch đề ra hoặc theo công việc cụ thể được giao đều hoàn thành, trong đó có không quá 40% tiêu chí chưa bảo đảm chất lượng, tiến độ hoặc hiệu quả thấp.

Đáp án A

Câu 7. Theo Nghị định 112/2020/NĐ-CP và Nghị định 71/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 112 thì Hình thức kỷ luật hành chính phải?

a) bảo đảm tương xứng với kỷ luật về đảng.

b) bảo đảm ở mức độ cao hơn với kỷ luật đảng.

b) bảo đảm ở mức độ tương xứng với kỷ luật đảng.

d) bảo đảm ở mức độ tương đương với kỷ luật đảng.

Đáp án A

Câu 8. Công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý đã bị xử lý kỷ luật bằng hình thức hạ bậc lương mà tái phạm thì bị xử lý kỷ luật ở hình thức nào?

a) Bãi nhiệm

b) Miễn nhiệm

c) Buộc thôi việc

d) Cách chức

Đáp án C

Liên hệ mail kesitinh355@gmai.com hoặc Zalo: 0935634572 để tải toàn văn bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi viên chức sự nghiệp giáo dục mầm non và phổ thông công lập  tỉnh Yên Bái năm 2024 gồm  426 câu.

Tải Bộ câu hỏi trắc nghiệm tiếng Anh trình độ A2 thi công chức, viên chức

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *