Quy trình thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử

Ngày 08/4/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 45/2020/NĐ-CP  Về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, có hiệu lực 22/5/2020.

Theo đó quy trình thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử như sau:

1. Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc Cổng dịch vụ công cấp Bộ  tiếp nhận yêu cầu, kiểm tra tự động về mặt kỹ thuật. Nếu hồ sơ đã đủ các thành phần và đảm bảo về mặt kỹ thuật thì phản hồi tự động xác nhận tổ chức,cá nhân đã gửi thành công  và thông báo thời điểm tiếp nhận chính thức hồ sơ

2. Cán bộ, công chức, viên chức đăng nhập Hệ thống thông tin một cửa cấp bộ, cấp tỉnh và kiểm tra hồ sơ điện tử của tổ chức, cá nhân gửi đến. Nội dung kiểm tra hồ sơ bao gồm:

Quy trình thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử
Quy trình thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử

a) Kiểm tra tính chính xác thông tin tại mẫu đơn, tờ khai thông qua việc khai thác thông tin , dữ liệu tại các hệ thống thông tin , cơ sở dữ liệu đã sẵn sàng kết nối, chia sẻ thông tin cho Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công cấp bộ, cấp tỉnh, Hệ thống thông tin điện tử một cửa cấp bộ, cấp tỉnh.

(Tổng hợp các biểu mẫu trong giải quyết thủ tục hành chính)

b) Kiểm tra thông tin chữ ký số để đảm bảo tính xác thực, tính hợp lệ, chính xác, nguyên vẹn đối với các thành phần hồ sơ được đăng tải, dẫn nguồn, các thành phần hồ sơ theo yêu cầu chứng thực điện tử; việc kiểm tra chữ ký số được thực hiện theo quy định của Luật Giao dịch điện tử.

3. Sau khi kiểm tra nếu đảm bảo các điều kiện tiếp nhận , cán bộ, công chức, viên chức tiếp nhận, cấp mã hồ sơ thủ tục hành chính và xử lý hồ sơ theo quy trình, quy định tại Chương III Nghị định 61/2018/NĐ-CP  ngày 23/4/2018 của Chính phủ và các quy định của pháp luật có liên quan. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, đúng quy định, cán bộ, công chức, viên chức thông báo cho tổ chức, cá nhân biết thông qua tài khoản của tổ chức, cá nhân trên Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công cấp bộ, cấp tỉnh, các kênh thông tin tổ chức, cá nhân đăng ký và hướng dẫn cụ thể, đầy đủ một lần để công dân, tổ chức bổ sung đầy đủ hồ sơ theo yêu cầu.

4. Cán bộ, công chức, viên chức thông báo về việc tiếp nhận chính thức  hoặc yêu cầu chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ cho tổ chức, cá nhân không muộn hơn tám giờ làm việc kể từ khi hệ thống tiếp nhận.

5. Những thông tin, thành phần hồ sơ  sau khi được cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận  và ghi nhận tính chính xác, nếu được tổ chức, cá nhân đồng ý sẽ được lưu giữ tại Kho quản lý dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân.

Rubi

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *