Xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật là tiêu chí đánh giá thi đua

Ngày 08 tháng 5 năm 2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 14/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ  Về bãi bỏ Quyết định số 09/2013/QĐ-TTg ngày 24 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định về chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở, đồng thời ban hành Quyết định 619/QĐ-TTg năm 2017 Quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, theo đó:

Quy định về xã phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật là nhiệm vụ của toàn bộ hệ thống chính trị, gắn với thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh của đị a phương.

Sổ tay hướng dẫn đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật
hướng dẫn đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật

Kết quả xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật là tiêu chí đánh giá xã đạt chuẩn nông thôn mới và phường, thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh; đảng bộ chính quyền cấp xã đạt trong sạch vững mạnh, là tiêu chí đánh giá thi đua khen thưởng hằng năm của chính quyền cấp xã.

Tiêu chí để đánh giá xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật có 5 tiêu chí (với 25 chỉ tiêu): Bảo đảm thi hành Hiến pháp và pháp luật; Thực hiện thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã; Phổ biến giáo dục pháp luật; Hòa giải ở cơ sở; Thực hiện dân chủ ở cơ sở. So với Quyết định 09/2013 thì giảm 3 tiêu chí  và 16 chỉ tiêu.

Xem Sổ tay hướng dẫn đánh giá xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Ru bi

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *