Quy định về niêm phong và mở niêm phong vật chứng

Quy định về niêm phong và mở niêm phong vật chứng được Chính phủ quy định tại Nghị định 127/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018.

Nguyên tắc  niêm phong, mở niêm phong vật chứng

 • Chỉ thực hiện niêm phong, mở niêm phong vật chứng khi có yêu cầu phục vụ điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án.
 • Bảo đảm đúng trình tự, thủ tục, hình thức, thẩm quyền theo quy định của pháp luật và tại Nghị định này.
 • Bảo đảm nhanh chóng, kịp thời; bảo đảm tôn trọng lợi ích hợp pháp của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.
 • Bảo đảm tính nguyên vẹn của vật chứng.
  Quy định về niêm phong vật chứng
  Quy định về niêm phong, mở niêm phong vật chứng

Vật chứng cần niêm phong và vật chứng không cần niêm phong

Mọi vật chứng sau khi thu thập phải được niêm phong, trừ các trường hợp sau:

 • Vật chứng là thực vật, động vật sống.
 • Vật chứng là tài liệu được đưa vào hồ sơ vụ án.
 • Vật chứng thuộc loại mau hỏng hoặc khó bảo quản.
 • Những vật chứng khác mà cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng xét thấy không cần thiết phải niêm phong.

Người nào được tham gia niêm phong, mở niêm phong vật chứng

Người tham gia niêm phong vật chứng

 • Người chứng kiến hoặc đại điện  xã, phường thị trấn nơi thực hiện niêm phong vật chứng.
 • Người liên quan hoặc đại diện cơ quan, tổ chức có quyền lợi, nghĩa vụ trách nhiệm liên quan đến vật chứng được niêm phong (nếu có).
 • Người bào chữa (nếu có).
  quy định về niêm phong vật chứng
  Xử lý vật chứng trong tố tụng hình sự

Người tham gia mở niêm phong vật chứng

 • Người liên quan hoặc đại diện cơ quan, tổ chức có quyền lợi, nghĩa vụ trách nhiệm liên quan đến vật chứng được niêm phong (nếu có).
 • Người bào chữa (nếu xét thấy cần thiết).
 • đại điện  xã, phường thị trấn nơi thực hiện niêm phong vật chứng (trong trường hợp cần thiết).
 • Đại diện cơ quan quản lý vật chứng được niêm phong trong những trường hợp vật chứng được bảo quản tại các cơ quan chuyên môn.

TẢI TOÀN VĂN Nghị định số 127/2017/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết việc niêm phong, mở niêm phong vật chứng

Phương Thảo

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *