Hướng dẫn tạm thời thực hiện chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo quy định của Luật an toàn, vệ sinh lao động

Ngày 07/7/2016, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn số: 2533/LĐTBXH-ATLĐ về việc Hướng dẫn tạm thời thực hiện chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo quy định của Luật an toàn, vệ sinh lao động, theo đó:
Luật An toàn, vệ sinh lao động số 84/2015/QH13 (sau đây gọi là Luật An toàn, vệ sinh lao động) đã được thông qua tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIII và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2016. Hiện nay, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đang nghiên cứu đ
ban hành theo thẩm quyền các văn bản hướng dẫn thi hành Luật An toàn vệ sinh lao động về các nội dung liên quan đến chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Trong khi chưa ban hành Thông tư hướng dẫn Nghị định số 37/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (TNLĐ, BNN) bắt buộc, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đề nghị Bảo hiểm xã hội Việt Nam chỉ đạo Bảo him xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tạm thời thực hiện một số nội dung sau:

1. Đối với người đang hưởng chế độ trợ cấp TNLĐ, BNN; người bị TNLĐ, BNN điều trị xong, ra viện trước ngày 01/7/2016:

a) Về điều kiện, mức hưởng, hồ sơ, quy trình giải quyết hưởng chế độ TNLĐ, BNN: Thực hiện theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành chế độ TNLĐ, BNN ban hành trước ngày 01/7/2016.

b) Về thanh toán chi phí khám giám định mức suy giảm khả năng lao động do TNLĐ, BNN: Cơ quan bảo hiểm xã hội thanh toán chi phí khám giám định mức suy giảm khả năng lao động đối với trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều 45 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 nếu Kết luận của Hội đồng Giám định y khoa trong thời gian từ ngày 01/01/2016 đến trước ngày 01/7/2016 xác định mức suy giảm khả năng lao động đủ điều kiện hưởng chế độ.

2. Đối với người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp điều trị xong, ra viện từ ngày 01 tháng 7 năm 2016 trở đi:

a) Về điều kiện, mức hưởng chế độ TNLĐ, BNN: Thực hiện theo quy định tại các Điều: 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53 và 54 của Luật an toàn, vệ sinh lao động. Trường hợp nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau tai nạn lao động, bệnh ngh nghiệp mà thời gian nghỉ từ ngày 01/7/2016 trở đi thì mức hưởng được tính theo quy định tại Khoản 3 Điều 54 Luật an toàn, vệ sinh lao động.

b) Về hồ sơ, thời hạn giải quyết hưởng chế độ TNLĐ, BNN

Thực hiện theo quy định tại các Điều: 57, 58, 59, 60 và 61 của Luật an toàn, vệ sinh lao động. Trong đó lưu ý hồ sơ hưởng trợ cấp TNLĐ, BNN không yêu cầu đơn vị sử dụng lao động cung cấp các thành phần hồ sơ không có trong quy định tại Điều 57, Điu 58 Luật an toàn vệ sinh lao động; văn bản đ nghị giải quyết chế độ tai nạn lao động thực hiện theo mu hiện hành do Bảo him xã hội Việt Nam ban hành.

c) Về thanh toán chi phí khám giám định mức suy giảm khả năng lao động do TNLĐ, BNN: Cơ quan bảo hiểm xã hội thanh toán chi phí khám giám định mức suy giảm khả năng lao động đối với trường hợp khám giám định (bao gồm khám giám định ln đu, khám giám định tái phát, khám giám định tng hợp) thương tật, bệnh tật do TNLĐ, BNN nếu Kết luận của Hội đồng Giám định y khoa từ ngày 01/7/2016 trở đi xác định mức suy giảm khả năng lao động đủ điều kiện hưởng chế độ theo quy định tại Khoản 1 Điều 42 Luật an toàn, vệ sinh lao động.

Ru bi

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *