Quy định mới về cấp giấy xác nhận số chứng minh nhân dân

Cấp giấy xác nhận số chứng minh nhân dân được Bộ Công an quy định tại Thông tư 40/2019/TT-BCA sửa đổi Thông tư 07/2016/TT-BCA quy định chi tiết một số điều của Luật Căn cước công dân Nghị định 137/2015/NĐ-CP có hiệu lực từ 18/11/2019.

1. Giấy xác nhận số chứng minh nhân dân

Khi công dân làm thủ tục cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân thì cơ quan quản lý căn cước công dân nơi tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm cấp Giấy xác nhận chứng minh nhân dân đối với tất cả các trường hợp chuyển từ chứng minh nhân dân 9 số sang thẻ căn cước công dân.

Hướng dẫn xác nhận chứng minh nhân dân
Hướng dẫn xác nhận chứng minh nhân dân

Trường hợp cơ quan quản lý căn cước công dân của Bộ Công an, cơ quan quản lý căn cước công dân của Công an cấp huyện tiếp nhận hồ sơ thì đề nghị cơ quan quản lý căn cước công dân của Công an cấp tỉnh nơi công dân đăng ký thường trú xác minh. Sau khi có kết quả xác minh thì cơ quan quản lý căn cước công dân nơi tiếp nhận hồ sơ  tiến hành kiểm tra, đối chiếu thông tin , nếu thông tin hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ trình thủ trưởng  đơn vị ký Giấy xác nhận số CMND  và trả cho công dân cùng với thẻ căn cước công dân; trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Thủ tục cấp giấy xác nhận

Trường hợp công dân đã được cấp thẻ căn cước công dân nhưng chưa được cấp Giấy xác nhận  chứng minh nhân dân  hoặc mất giấy xác nhận chứng minh nhân dân thì thực hiện như sau:

Công dân có văn bản đề nghị cấp giấy xác nhận  chứng minh nhân dân , xuất trình bản chính và nộp bản sao thẻ căn cước công dân, bản sao chứng minh nhân dân 9 số nếu có cho cán bộ tiếp nhận hồ sơ tại cơ quan quản lý căn cước công dân nơi đã làm thủ tục cấp, đổi, cấp lại thẻ căn cước công dân. Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra thông tin của công dân , trường hợp thông tin hợp lệ thì tiếp nhận hồ sơ  và viết giấy hẹn trả kết quả cho công dân; trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Thời hạn cấp giấy xác nhận số chứng minh nhân dân là 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

2. Mẫu giấy đề nghị xác nhận số CMND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do  – Hạnh phúc

 

GIẤY ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN SỐ CHỨNG MINH NHÂN DÂN

Kính gửi: (Ghi tên cơ quan quản lý căn cước công dân nơi tiếp nhận hồ sơ đề nghị xác nhận số CMND)

  1. Họ, chữ đệm và tên: (Ghi chữ in hoa đủ dấu)…………………

2.Họ, chữ đệm và tên gọi khác (nếu có) : (Ghi chữ in hoa đủ dấu)………………

  1. Ngày, tháng, năm sinh…………………….4. Giới tính (nam/nữ):……………
  2. Dân tộc…………………………………….6. Quốc tịch………………………
  3. Nơi đăng ký khai sinh:……………………………………………
  4. Quê quán:…………………………………………………
  5. Nơi thường trú………………………………………………………………
  6. Số căn cước công dân đã được cấp: (Ghi số thẻ căn cước công dân đã được cấp)………………….
  7. Số chứng minh nhân dân đã được cấp: (Ghi số thẻ căn cước công dân đã được cấp)…………….

Đề nghị  (Ghi tên cơ quan quản lý căn cước công dân nơi tiếp nhận hồ sơ đề nghị xác nhận số CMND)…………….xác nhận số Chứng minh nhân dân và số Thẻ căn cước công dân cho tôi. Tôi xin cam đoan những thông tin kê khai trên là đúng sự thật.

Ngày, tháng , năm

NGƯỜI ĐỀ NGHỊ

(Ký, ghi rõ họ, tên)

TẢI BIỂU MẪU TẠI ĐÂY

Mẫu này ban hành kèm theo Thông tư 41/2019/TT-BCA sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 66/2015/TT-BCA về biểu mẫu sử dụng trong công tác cấp, quản lý thẻ Căn cước công dân, tàng thư căn cước công dân và Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *