Tổng hợp 55 mẫu biên bản, quyết định xử lý vi phạm hành chính mới nhất

Mẫu văn bản xử lý vi phạm hành chính được ban hành kèm theo  Nghị định 97/2017/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính (có hiệu lực từ ngày 05/10/2017).

Theo đó có 55 mẫu văn bản xử lý vi phạm hành chính, gồm 38 mẫu quyết định và 17 mẫu biên bản (các mẫu này sẽ thay thế cho mẫu của Nghị định 81/2013/NĐ-CP từ ngày 05/10/2017), cụ thể:

55 mẫu văn bản xử lý vi phạm hành chính

I. Mẫu quyết định xử phạt vi phạm hành chính

1.MQĐ01

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo thủ tục xử phạt không lập biên bản

Biểu mẫu xử phạt vi phạm hành chính
Tổng hợp tất cả biểu mẫu xử phạt vi phạm hành chính ở các lĩnh vực

2.MQĐ02

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính (dùng cho cả trường hợp một hoặc nhiu cá nhân/tổ chức thực hiện một hoặc nhiu hành vi vi phạm hành chính)

3.MQĐ03

Quyết định hoãn thi hành quyết định phạt tiền

(Các sai sót thường gặp trong xử lý vi phạm hành chính)

4.MQĐ04

Quyết định giảm/miễn phần còn lại (toàn bộ) tiền phạt vi phạm hành chính

5.MQĐ05

Quyết định về việc nộp tiền phạt nhiều lần

6.MQĐ06

Quyết định cưỡng chế khấu trừ một phần lương hoặc một phần thu nhập

7.MQĐ07

Quyết định cưỡng chế khấu trừ tiền từ tài khoản

8.MQĐ08

Quyết định cưỡng chế kê biên tài sản có giá trị tương ứng với số tiền phạt

9.MQĐ09

Quyết định cưỡng chế thu tiền, tài sản để thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính

10.MQĐ10

Quyết định cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả

11.MQĐ11

Quyết định tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính do không xác định được người vi phạm/người vi phạm không đến nhận

12.MQĐ12

Quyết định tịch thu tang vật vi phạm hành chính (trường hợp không ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính)

(Tổng hợp tất cả biểu mẫu xử phạt vi phạm hành chính ở tất cả các lĩnh vực)

13.MQĐ13

Quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả (trường hợp không ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính)

14.MQĐ14

Quyết định tiêu hủy tang vật, phương tiện vi phạm hành chính

15.MQĐ15

Quyết định thi hành một phần quyết định xử phạt vi phạm hành chính (trường hợp người bị xử phạt chết/mất tích; tổ chức bị giải thể/phá sản)

16.MQĐ16

Quyết định tạm giữ người theo thủ tục hành chính

17.MQĐ17

Quyết định kéo dài thời hạn tạm giữ người theo thủ tục hành chính

18.MQĐ18

Quyết định chấm dứt việc tạm giữ người theo thủ tục hành chính

19.MQĐ19

Quyết định tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, giấy phép, chứng chỉ hành nghề

Các sai sót thường gặp trong xử lý vi phạm hành chính
Tạm giữ tang vật vi phạm hành chính

20.MQĐ20

Quyết định kéo dài thời hạn tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, giấy phép, chứng chỉ hành nghề

21.MQĐ21

Quyết định trả lại tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, giấy phép, chứng chỉ hành nghề bị tạm giữ

22.MQĐ22

Quyết định khám người theo thủ tục hành chính

23.MQĐ 23

Quyết định khám phương tiện vận tải, đồ vật theo thủ tục hành chính

24.MQĐ24

Quyết định khám nơi cất giấu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính

25.MQĐ25

Quyết định khám nơi cất giấu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính là chỗ ở

26.MQĐ26

Quyết định chuyển hồ sơ vụ vi phạm hành chính có dấu hiệu tội phạm để truy cứu trách nhiệm hình sự

27.MQĐ27

Quyết định tạm đình chỉ thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính

28.MQĐ28

Quyết định chấm dứt việc tạm đình chỉ thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính

29.MQĐ29

Quyết định về việc giao quyền xử phạt vi phạm hành chính

30.MQĐ30

Quyết định về việc giao quyền cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính

31.MQĐ31

Quyết định về việc giao quyền tạm giữ người theo thủ tục hành chính

32.MQĐ32

Quyết định sửa đổi, bổ sung quyết định xử phạt vi phạm hành chính

33.MQĐ33

Quyết định sửa đổi, bổ sung quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn

34.MQĐ34

Quyết định đính chính quyết định xử phạt vi phạm hành chính

35.MQĐ35

Quyết định đính chính quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn

36.MQĐ36

Quyết định hủy bỏ quyết định xử phạt vi phạm hành chính

37.MQĐ37

Quyết định hủy bỏ quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn

38.MQĐ38

Quyết định trưng cầu giám định

II. Mẫu biên bản xử lý vi phạm hành chính

1.MBB01

Biên bản vi phạm hành chính

(Hướng dẫn ghi biên bản vi phạm hành chính chuẩn nhất)

Các sai sót thường gặp trong xử lý vi phạm hành chính
Hướng dẫn lập biên bản vi phạm hành chính

2.MBB02

Biên bản phiên giải trình trực tiếp

3.MBB03

Biên bản về việc cá nhân/tổ chức vi phạm không nhận quyết định xử phạt vi phạm hành chính

4.MBB04

Biên bản cưỡng chế kê biên tài sản có giá trị tương ứng với số tiền phạt

5.MBB05

Biên bản cưỡng chế thu tiền, tài sản để thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính

6.MBB06

Biên bản cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu qu

7.MBB07

Biên bản tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, giấy phép, chứng chỉ hành nghề

8.MBB08

Biên bản trả lại tang vật, phương tiện, giấy phép, chứng chỉ hành nghề bị tạm giữ

9.MBB09

Biên bản tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính

10.MBB10

Biên bản tiêu hủy tang vật, phương tiện vi phạm hành chính

11.MBB11

Biên bản bàn giao người bị tạm giữ theo thủ tục hành chính

12.MBB12

Biên bản khám người theo thủ tục hành chính

13.MBB13

Biên bản khám phương tiện vận tải, đồ vật theo thủ tục hành chính

14.MBB14

Biên bản khám nơi cất giấu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính

15.MBB15

Biên bản xác minh tình tiết của vụ việc vi phạm hành chính

16.MBB16

Biên bản niêm phong tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ theo thủ tục hành chính

17.MBB17

Biên bản mở niêm phong tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ theo thủ tục hành chính

TẢI mẫu văn bản xử lý vi phạm hành chính TẠI ĐÂY

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *