Từ 2019 bãi bỏ mức hỗ trợ tạm thời cho CBCC ở bộ phận 1 cửa

Ngày 01/02/2019, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định 392/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 2365/QĐ-UBND ngày 07/8/2018 Quy định tạm thời chế độ hỗ trợ đối với công chức, viên chức thực hiện nhiệm vụ tại Trung tâm Hành chính công và Xúc tiến đầu tư tỉnh và Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện, cấp xã (gọi tắt là bộ phận một cửa).

CBCC được nhận 5 tháng hỗ trợ

Theo đó, chế độ hỗ trợ đối với công chức, viên chức thực hiện nhiệm vụ tại bộ phận một cửa theo Quyết định 2365/QĐ-UBND sẽ dừng thực hiện từ ngày 01/01/2019. Tuy nhiên, theo Quyết định 356/QĐ-UBND ngày 31/01/2019 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc cấp kinh phí trong niên độ năm 2018 cho các địa phương để thực hiện chi trả chế độ hỗ trợ hằng tháng đối với công chức, viên chức được cử đến làm việc thường xuyên, liên tục tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, cấp xã, thì CBCC sẽ được hỗ trợ 5 tháng (từ tháng 8 -12/2018) theo mức quy định tại Quyết định 2356.

Mức hỗ trợ CBCC tại Bộ phận một cửa
Quảng Nam dừng và giảm hỗ trợ CBCC tại Bộ phận một cửa

Theo quyết định 2365 thì mức hỗ trợ như sau:  Hỗ trợ hằng tháng:  Cấp tỉnh 2000.000đ/người; cấp huyện 1000.000đ/người; cấp xã 500.000đ/ người. Hỗ trợ may đồng phục: 3.000.000đ/người/năm.

(Quảng Nam dừng chi hỗ trợ CBCCVC tại Bộ phận một cửa từ 01/7/2019)

Như vậy, tổng số tiền hỗ trợ mỗi CBCC được nhận đối với câp tỉnh là 10 triệu, cấp huyện là 5 triệu, cấp xã là 2,5 triệu.

Từ ngày 01/01/2019, CBCC chỉ được hỗ trợ tối đa 400.000đ/tháng

Cũng theo Quyết định 392 thì  năm 2019 sẽ tiếp tục thực hiện hỗ trợ theo Quyết định 2647/QĐ-UBND ngày 29/8/2013 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Nghị quyết số 77/2013/NQ-HĐND ngày 04 tháng 7 năm 2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa VIII (kỳ họp thứ 08) về quy định mức chi thực hiện các hoạt động cải cách hành chính nhà nước tại các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh Quảng Nam.

Theo Khoản 5 mục II của Nghị quyết 77 thì mức Chi hỗ trợ cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (một cửa, một cửa liên thông) như sau:

– Chi hỗ trợ cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (tại các địa phương, đơn vị không triển khai thực hiện cơ chế một cửa liên thông): 300.000đồng/người/tháng.

– Chi hỗ trợ cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (tại các địa phương, đơn vị có triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông): 400.000đồng/người/tháng.

Dự kiến tăng mức hỗ trợ cho CBCC ở Bộ phận một cửa các cấp

Ngày 08/7/2019, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Công văn 3944 /UBND-KSTTHC V/v xây dựng Đề án hỗ trợ công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận Một cửa cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã, theo đó:

– Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng Đề án chi hoạt động của Bộ phận Một cửa các cấp theo quy định tại Khoản 15, Điều 4, Thông tư số 26/2019/TT-BTC ngày 10/5/2019 của Bộ Tài chính về hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm công tác cải cách hành chính nhà nước.

Mức hỗ trợ CBCC tại bộ phận một cửa tỉnh Quảng Nam
Mức hỗ trợ CBCC tại bộ phận một cửa tỉnh Quảng Nam

Về mức chi hỗ trợ: Mức chi hỗ trợ tương ứng như trước đây theo Quyết định số 2365/QĐ-UBND ngày 07/8/2018 của UBND tỉnh (hỗ trợ hằng tháng và hỗ trợ đồng phục, cụ thể:  Hỗ trợ hằng tháng:  Cấp tỉnh 2000.000đ/người; cấp huyện 1000.000đ/người; cấp xã 500.000đ/ người. Hỗ trợ may đồng phục: 3.000.000đ/người/năm.).

Đối tượng hỗ trợ:

+ Công chức, viên chức được cử đến làm việc tại Trung tâm Hành chính công tỉnh theo Quyết định phê duyệt của Chủ tịch UBND tỉnh.

+ Công chức, viên chức thuộc biên chế của Trung tâm Hành chính công tỉnh.

+ Công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận Một cửa cấp huyện, cấp xã.

Yêu cầu Sở Tài chính khẩn trương nghiên cứu, tham mưu Đề án hỗ trợ cho đảm bảo, kịp thời động viên đội ngũ công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận Một cửa các cấp theo quy định.

Như vậy, sắp tới cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại Trung tâm hành chính công cấp tỉnh, Bộ phận Một cửa cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Nam sẽ được tăng mức hỗ trợ hằng tháng và tiền đồng phục tương ứng với Quyết định 2365/QĐ-UBND ngày 07/8/2018 Quy định tạm thời chế độ hỗ trợ đối với công chức, viên chức thực hiện nhiệm vụ tại Trung tâm Hành chính công và Xúc tiến đầu tư tỉnh và Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện, cấp xã, đã bị bãi bỏ vào ngày 01/02/2019 tại Quyết định 392/QĐ-UBND.

(Tổng hợp tất cả biểu mẫu trong giải quyết thủ tục hành chính)

Rubi

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

2 Bình luận

  1. phạm hồng khuê

    Có thấy chị đâu mà bỏ với không làm một cửa báo năm có được hỗ trợ ngàn mô đâu .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *