Quảng Nam dừng chi hỗ trợ CBCCVC tại Bộ phận một cửa từ 01/7/2019

Ngày 16/7/2019, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định 2269 /QĐ-UBND Về việc dừng triển khai thực hiện Quyết định số 2647/QĐ-UBND  ngày 29/8/2013 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Nghị quyết  số 77/2013/NQ-HĐND ngày 04/7/2013 của HĐND tỉnh  khóa VIII, kỳ họp thứ 8, từ ngày 01/7/2019.

Dừng chi hỗ trợ đối với CBCCVC từ 01/7/2019

UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố, các Sở, Ban, ngành, đoàn thể, đơn vị thuộc tỉnh thực hiện lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm công tác cải cách hành chính nhà nước đảm bảo đúng quy định tại Thông tư số 26/2019/TT-BTC ngày 10/5/2019 của Bộ Tài chính, trong đó lưu ý dừng thực hiện chi hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công và Xúc tiến đầu tư tỉnh, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, cấp xã kể từ ngày 01/7/2019 theo quy định.

Mức hỗ trợ CBCC tại Bộ phận một cửa
Quảng Nam tạm dừng chi hỗ trợ cho CBCCVC tại Bộ phận 1 cửa

Mức Chi hỗ trợ cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (một cửa, một cửa liên thông) theo Nghị quyết  số 77/2013/NQ-HĐND của HĐND tỉnh:

– Chi hỗ trợ cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (tại các địa phương, đơn vị không triển khai thực hiện cơ chế một cửa liên thông): 300.000đồng/người/tháng.

(Từ 2019 bãi bỏ mức hỗ trợ tạm thời cho CBCC ở bộ phận 1 cửa)

– Chi hỗ trợ cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (tại các địa phương, đơn vị có triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông): 400.000đồng/người/tháng.

– Trong trường hợp cần thiết, cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả làm việc ngày thứ bảy để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính theo quy định tại Quyết định số 127/2007/QĐ-TTg ngày 01/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ nhưng không được bố trí nghỉ bù vào các ngày khác thì được áp dụng chế độ làm thêm giờ, mức chi theo Thông tư Liên tịch số 08/2005/TTLT- BNV-BTC ngày 05/01/2005 của Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương làm việc vào ban đêm, làm thêm giờ đối với cán bộ, công chức, viên chức.

Dự kiến tăng mức hỗ trợ cho CBCC ở Bộ phận một cửa

Trước đó, ngày 08/7/2019, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Công văn 3944 /UBND-KSTTHC V/v xây dựng Đề án hỗ trợ công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận Một cửa cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã, theo đó:

– Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng Đề án chi hoạt động của Bộ phận Một cửa các cấp theo quy định tại Khoản 15, Điều 4, Thông tư số 26/2019/TT-BTC ngày 10/5/2019 của Bộ Tài chính về hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm công tác cải cách hành chính nhà nước.

Mức hỗ trợ CBCC tại bộ phận một cửa tỉnh Quảng Nam
Mức hỗ trợ CBCC tại bộ phận một cửa tỉnh Quảng Nam

Về mức chi hỗ trợ: Mức chi hỗ trợ tương ứng như trước đây theo Quyết định số 2365/QĐ-UBND ngày 07/8/2018 của UBND tỉnh (hỗ trợ hằng tháng và hỗ trợ đồng phục, cụ thể:  Hỗ trợ hằng tháng:  Cấp tỉnh 2000.000đ/người; cấp huyện 1000.000đ/người; cấp xã 500.000đ/ người. Hỗ trợ may đồng phục: 3.000.000đ/người/năm.).

Đối tượng hỗ trợ:

+ Công chức, viên chức được cử đến làm việc tại Trung tâm Hành chính công tỉnh theo Quyết định phê duyệt của Chủ tịch UBND tỉnh.

+ Công chức, viên chức thuộc biên chế của Trung tâm Hành chính công tỉnh.

+ Công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận Một cửa cấp huyện, cấp xã.

Yêu cầu Sở Tài chính khẩn trương nghiên cứu, tham mưu Đề án hỗ trợ cho đảm bảo, kịp thời động viên đội ngũ công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận Một cửa các cấp theo quy định.

Như vậy, từ ngày 01/7/2019, CBCCVC thực hiện nhiệm vụ tại   Trung tâm hành chính công cấp tỉnh, Bộ phận Một cửa cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Nam sẽ không còn được nhận hỗ trợ mỗi tháng theo Nghị quyếtsố 77/2013/NQ-HĐND của HĐND tỉnh, và phải chờ đến khi UBND tỉnh ban hành quy định mới về hỗ trợ cho CBCCVC theo hướng tăng mức hỗ trợ hằng tháng và tiền đồng phục tương ứng với Quyết định 2365/QĐ-UBND ngày 07/8/2018 Quy định tạm thời chế độ hỗ trợ đối với công chức, viên chức thực hiện nhiệm vụ tại Trung tâm Hành chính công và Xúc tiến đầu tư tỉnh và Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện, cấp xã, đã bị bãi bỏ vào ngày 01/02/2019 tại Quyết định 392/QĐ-UBND.

Phương Thảo

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *