Quảng Nam: Quy định hỗ trợ kinh phí cho cán bộ làm công tác bồi thường

Ngày 16/3/2021, HĐND tỉnh Quảng Nam thông qua Nghị quyết 14/2021/NQ-HĐND Quy định mức hỗ trợ Ban Chỉ đạo, Hội đồng thẩm định, Tổ giúp việc Hội đồng thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; Hội đồng thẩm định, Tổ giúp việc Hội đồng thẩm định giá đất trên địa bàn tỉnh, có hiệu lực 26/3/2021.

Theo đó, mức hỗ trợ Ban Chỉ đạo, Hội đồng thẩm định, Tổ giúp việc Hội đồng thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; Hội đồng thẩm định, Tổ giúp việc Hội đồng thẩm định giá đất quy định cụ thể như sau:

1. Đối tượng áp dụng

+Ban Chỉ đạo công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Nghị quyết 14/2021/NQ-HĐND Quy định mức hỗ trợ Ban Chỉ đạo, Hội đồng thẩm định, Tổ giúp việc Hội đồng thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; Hội đồng thẩm định, Tổ giúp việc Hội đồng thẩm định giá đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Nghị quyết 14/2021/NQ-HĐND Quy định mức hỗ trợ Ban Chỉ đạo, Hội đồng thẩm định, Tổ giúp việc Hội đồng thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; Hội đồng thẩm định, Tổ giúp việc Hội đồng thẩm định giá đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

+Hội đồng thẩm định, Tổ giúp việc Hội đồng thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư

+ Hội đồng thẩm định, Tổ giúp việc Hội đồng thẩm định giá đất (gồm thẩm định bảng giá đất và thẩm định giá cụ thể)

+ Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

2. Mức hỗ trợ

2.1.Đối với cấp tỉnh:

a) Trưởng Ban Chỉ đạo, Chủ tịch Hội đồng thẩm định:Tối đa 1.500.000 đồng/người/tháng.

b) Phó Trưởng Ban Chỉ đạo, Phó Chủ tịch Hội đồngthẩm định: Tối đa 1.300.000 đồng/người/tháng.

c)Thành viên Ban Chỉ đạo, Hội đồngthẩm định, Tổ giúp việc: Tối đa 1.000.000 đồng/người/tháng.

2.2. Đối với cấp huyện được hỗ trợ tối đa bằng 80% mức hỗ trợ quy định của câp tỉnh. Thời gian, mức hỗ trợ cụ thể đối với từng địa phương do UBND tỉnh quyết định phù hợp, tùy thuộc khả năng cân đối nguồn lực và khối lượng công việc thực hiện.

3. Nguyên tắc áp dụng

Các đối tượng chỉ được hưởng một mức hỗ trợ cao nhất trong các trường hợp sau:

+ Thành viên của Ban Chỉ đạo đồng thời là thành viên của Hội đồng thẩm định.

+ .Thành viên của Hội đồng thẩm định đồng thời là thành viên Tổ giúp việc Hội đồng thẩm định.

4. Nguồn kinh phí thực hiện

+ Kinh phí hỗ trợ Hội đồng thẩm định, Tổ giúp việc Hội đồng thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư từ nguồn kinh phí thực hiện thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định hiện hành.

+ Kinh phí hỗ trợ Ban Chỉ đạo công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; Hội đồng thẩm định, Tổ giúp việc Hội đồng thẩm định giá đất sử dụng từ nguồn ngân sách theo phân cấp hiện hành

Tải Nghị quyết 14/2021/NQ-HĐND Quy định mức hỗ trợ Ban Chỉ đạo, Hội đồng thẩm định, Tổ giúp việc Hội đồng thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; Hội đồng thẩm định, Tổ giúp việc Hội đồng thẩm định giá đất trên địa bàn tỉnh

Rubi

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *