Mẫu đề cương báo cáo công tác phổ biến pháp luật, hòa giải cơ sở mới nhất

Trangtinphapluat.com giới thiệu mẫu đề cương báo cáo Kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật do Vụ Phổ biến giáo dục pháp luật Bộ Tư pháp ban hành ngày 25/7/2019.
Mẫu báo cáo này (Tải Mẫu đề cương báo cáo tại đây) Phục vụ công tác theo dõi, quản lý địa phương và cung cấp thông tin, báo cáo theo yêu cầu của cơ quan, người có thẩm quyền.

I. Thông tin chung

1. Tình hình kinh tế – xã hội của địa phương (tổng thu ngân sách của địa phương trong năm, thu nhập bình quân đầu người/năm; địa phương đã tự cân đối được ngân sách hay chưa?…).

đề cương báo cáo Kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật
Mẫu báo cáo kết quả công tác tuyên truyền, hòa giải cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật

2. Tình hình chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn (có vấn đề gì đáng lưu ý?).

3. Những vấn đề nóng của xã hội tại địa phương (làm rõ căn cứ, cơ sở thông tin dư luận).

II. Những kết quả đạt được và hạn chế về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

1. Việc ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ (cả 03 lĩnh vực: PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật)

(Tải slide bài giảng tập huấn nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở)

2. Kiện toàn Hội đồng phối hợp PBGDPL các cấp (có kế hoạch hoạt động, việc kiện toàn Hội đồng có bảo đảm quy định của pháp luật và đáp ứng yêu cầu của thực tiễn tại địa phương hay không? …)

3. Về kinh phí (cụ thể cho cả 03 lĩnh vực: PBGDPL, hòa giải ở cơ sở và xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật)

3.1. Kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước

3.2. Kinh phí từ nguồn xã hội hóa (nếu có) (nêu rõ cách thức triển khai, số liệu cụ thể…)

4. Các mô hình hay, cách làm hiệu quả (cả 03 lĩnh vực: PBGDPL; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật)

Sổ tay Kỹ năng tuyên truyền pháp luật cho thanh niên
Kỹ năng phổ biến giáo dục pháp luật ngoại khóa cho học sinh

5. Yêu cầu của Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật đối với địa phương

* Lưu ý:

– Mỗi vấn đề cụ thể cần có sự so sánh với ít nhất 02 địa phương tương đồng về kinh tế-xã hội trong khu vực và so sánh với mặt bằng chung của các địa phương trên phạm vi cả nước.

– Lượng hóa tối đa các thông tin nêu ra trong báo cáo.

(27 biểu mẫu thống kê Ngành Tư pháp)

(Có Phụ lục I, Phụ lục II, Phụ lục III kèm theo)

Tải toàn văn mẫu đề cương báo cáo Kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Phụ lục I

Danh mục các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ về công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật của địa phương

SttCơ quan ban hànhTên văn bản
1UBND cấp tỉnhQuyết định….
2

 Phụ lục II

Kinh phí dành cho công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở,xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Đơn vị: nghìn đồng

 

Năm/Kinh phí các cấp

 

Nhiệm vụ

1. Kinh phí ngân sách nhà nước[1]
Cấp tỉnh (Sở Tư pháp, Hội đồng PHPBGDPL, sở, ban, ngành, đoàn thể cùng cấp)Cấp huyệnCấp xã
(1)(2)(3)(4)(5)
20..    
1. PBGDPL
2. Hòa giải ở cơ  sở
3. Xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật
Tổng số (1)
2. Kinh phí từ nguồn xã hội hóa (nếu có)
 1. PBGDPL
 2. Hòa giải ở cơ  sở
 3. Xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật
Tổng số (2)

Phụ lục III

Kết quả hoạt động cụ thể của địa phương trên các lĩnh vực PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

SttCông tác PBGDPLCông tác hòa giải ở cơ sởXây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật
1

[1] Trường hợp không xác định rõ kinh phí cho từng nhiệm vụ tại cột (2) thì ghi được cấp chung.

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *