Bộ câu hỏi kiến thức chung ôn thi lại công chức tỉnh Hải Dương năm 2020

Trangtinphapluat.com biên soạn, giới thiệu tới bạn đọc Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi lại công chức tỉnh Hải Dương năm 2020, gồm 483 câu trắc nghiệm có đáp án.

Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi lại công chức tỉnh Hải Dương năm 2020 được biên soạn theo Quyết định 3856/QĐ-HĐ ngày 18/12/2020 của Hội đồng tuyển dụng lại công chức tỉnh Hải Dương năm 2020, tập trung vào các chuyên đề sau:

1.Hiến pháp Việt Nam năm 2013.

2.Luật Cán bộ, công chức năm 2008 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức, viên chức năm 2019 (phần về công chức).

Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi lại công chức tỉnh Hải Dương năm 2020
Tài liệu ôn thi lại công chức tỉnh Hải Dương năm 2020

3..Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 năm 2015.Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ số 76/2015/QH13 và Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13.

4. Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả

(Phần mềm  thi thử trắc nghiệm kiến thức chung công chức hành chính năm 2021 tại đây)

5. Nghị định 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức (phần công chức)

6. Nghị định 101/2017/NĐ-CP về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức (phần công chức)

7.Nghị định 112/2020/NĐ-CP về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức (phần công chức)

8. Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

9. Quyết định số 559/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Phê duyệt “Đề án đơn giản hóa chế độ báo cáo trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước.

Dưới đây là một số câu trọng bộ câu hỏi kiến thức chung ôn thi  lại công chức tỉnh Hải Dương năm  2020: 

Câu 1. Theo Hiến pháp 2013 thì tất cả quyền lực nhà nước thuộc về ai?

a) Tất cả quyền lực nhà nước thuộc về Nhân dân mà nền tảng là liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức.

b) Tất cả quyền lực nhà nước thuộc về Chính phủ mà nền tảng là liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức.

c) Tất cả quyền lực nhà nước thuộc về toàn dân mà nền tảng là liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức.

Đáp án A

Câu 2. Thành phố trực thuộc trung ương có từ một triệu dân trở xuống được bầu bao nhiêu đại biểu HĐND?

a) 40    b) 50   c) 60    d) 65

Đáp án B

Câu 3. Quy định nào dưới đây không nằm trong tiêu chí đánh giá CBCCVC về Chính trị tư tưởng?

a) Chấp hành chủ trương, đường lối, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các nguyên tắc tổ chức, kỷ luật của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình;

b) Có quan điểm, bản lĩnh chính trị vững vàng; kiên định lập trường; không dao động trước mọi khó khăn, thách thức;

c) Đặt lợi ích của Đảng, quốc gia – dân tộc, nhân dân, tập thể lên trên lợi ích cá nhân;

d) Chấp hành sự phân công của tổ chức;

Đáp án D

Câu 4 Trường hợp công chức có hành vi vi phạm pháp luật bị Tòa án kết án phạt tù mà không được hưởng án treo hoặc bị Tòa án kết án về hành vi tham nhũng thì trình tự xử lý kỷ luật như thế nào?

a) Tổ chức họp kiểm điểm; Thành lập Hội đồng kỷ luật; Cấp có thẩm quyền ra quyết định xử lý kỷ luật.

b) Tổ chức họp kiểm điểm; Cấp có thẩm quyền ra quyết định xử lý kỷ luật.

c) Cấp có thẩm quyền ra quyết định xử lý kỷ luật.

Đáp án C

Câu 5. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; góp phần xây dựng Đảng?

a) trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức

b  vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức

c) trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức

Đáp án C

Liên hệ email kesitinh355@gmail.com hoặc Zalo 0935634572 để tải Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi lại công chức tỉnh Hải Dương năm 2020, gồm 483 câu trắc nghiệm có đáp án (Lưu ý: Không có Quyết định số 559/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Phê duyệt “Đề án đơn giản hóa chế độ báo cáo trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước)

Tải tài liệu tiếng Anh trình độ A2 thi công chức, viên chức tại đây

Tải tài liệu ôn thi tin học văn phòng theo 6 modul tại đây

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

4 Bình luận

  1. E xin bo de thi trac nghiem cong chuc hai duong ạ

  2. Cho e xin bộ đề công chức HD với ạ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *