Bộ câu hỏi kiến thức chung thi công chức khối Đảng tỉnh Quảng Bình

Trangtinphapluat.com biên soạn, giới thiệu bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung  thi công chức khối Đảng, Mặt trận,Đoàn thể tỉnh Quảng Bình năm 2020 với 131 câu theo danh mục tài liệu ôn tập của tỉnh Quảng Bình, cụ thể gồm các chuyên đề do Hội đồng tuyển dụng Tỉnh ủy Quảng Bình ban hành ngày 03/7/2020 tại Quyết định số 01-QĐ/HĐT về phê duyệt Danh mục tài liệu thi vòng 1 kỳ tuyển dụng công chức vào công tác tại các cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội cấp tỉnh, cấp huyện, năm 2020,  cụ thể Kiến thức chung gồm các chuyên đề sau:

1. Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, ban hành năm 2013 (Chương I).

2. Luật Cán bộ, công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008 (Luật số 22/2008/QH12) và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25/11/2019 (Luật số 52/2019/QH14).

Bộ câu hỏi trắc nghiệm thi công chức khối Đảng, Đoàn thể mới nhất
Bộ câu hỏi trắc nghiệm thi công chức khối Đảng, Đoàn thể tỉnh Quảng Bình năm 2020

3. Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam (Các chương: II, IV, VIII).

4. Một số vấn đề về hệ thống tổ chức Đảng, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị – xã hội cấp tỉnh, cấp huyện thuộc tỉnh Quảng Bình.

Dưới đây là một số câu trong Bộ câu hỏi kiến thức chung thi công chức khối Đảng, Mặt trận, Đoàn thể tỉnh Quảng Bình 2020.

Câu 1. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là

a) một nước độc lập, có chủ quyền, thống nhất , bao gồm đất liền, vùng biển và vùng trời.

b) một nước độc lập, có chủ quyền , bao gồm đất liền, hải đảo, vùng biển và vùng trời.

c) một nước độc lập, có chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, bao gồm đất liền, hải đảo, vùng biển và vùng trời.

Đáp án C

Câu 2.  Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là

a) Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân.

b) Nhà nước pháp quyền của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân.

c) Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì   dân.

Đáp án A

Câu 3. Đâu không phải là nguyên tắc trong thi hành công vụ?

a) Công khai, minh bạch, đúng thẩm quyền và có sự kiểm tra, giám sát.

b) Bảo đảm tính hệ thống, thống nhất, liên tục, thông suốt và hiệu quả.

c) Bảo đảm thứ bậc hành chính và sự phối hợp chặt chẽ.

d) Tự do dân chủ

Đáp án D

Câu 4. Công chức là công dân Việt Nam, được tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch, chức vụ, chức danh tương ứng với vị trí việc làm? (luật mới)

a) trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội ở trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện; trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân mà không phải là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng;

b) trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân mà không phải là sĩ quan, hạ sĩ quan phục vụ theo chế độ chuyên nghiệp, công nhân công an, trong biên chế và hưởng lương từ ngân sách nhà nước

c) Cả A và B

Đáp án C

Câu 5. Hình thức kỷ luật  Đối với đảng viên dự khuyết

a) khiển trách, cảnh cáo, cách chức

b) khiển trách, cảnh cáo, cách chức, khai trừ;

c) khiển trách, cảnh cáo

Đáp án C

(Liên hệ kesitinh355@gmail.com để tải Bộ câu hỏi trắc nghiệm thi kiến thức chung công chức khối Đảng, Mặt trận, đoàn thể tỉnh Quảng Bình 2020  với 131 câu )

Tải Bộ câu hỏi tin học  (120 câu hỏi và đáp án), tài liệu Anh văn để thi công chức, viên chức tại đây

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *