Bộ câu hỏi thi công chức khối Đảng, Đoàn thể tỉnh Lạng Sơn 2020

Trangtinphapluat.com biên soạn và giới thiệu tới bạn đọc Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi công chức khối Đảng, Mặt trận và Đoàn thể của tỉnh Lạng Sơn năm 2020, gồm 210 câu trắc nghiệm có đáp án (ngoài ra trangtinphapluat.com cũng biên soạn Bộ câu hỏi sát hạch công chức khối Đảng, đoàn thể tỉnh Sơn La).

Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung được biên soạn theo đề cương của tỉnh Lạng Sơn gồm các chuyên đề sau:

1. Chương I, Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, ban hành năm 2013

2. Luật Cán cộ, công chức năm 2008 (Luật số 22/2008/QH12) và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, Công chức và Luật Viên chức ngày 25/11/2019 (Luật số 52/2019/QH14)

3. Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam

Bộ câu hỏi trắc nghiệm thi công chức khối Đảng, Đoàn thể tỉnh Lạng Sơn năm 2020
Bộ câu hỏi trắc nghiệm thi công chức khối Đảng, Đoàn thể tỉnh Lạng Sơn năm 2020

4. Quy định số 29-QĐ/TW, ngày 26/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng quy định về thi hành Điều lệ Đảng.

(Vào đây thi thử kiến thức chung kỳ thi công chức khối Đảng, Mặt trận, Đoàn thể)

5. Tiêu chuẩn chung về phẩm chất; chức trách, nhiệm vụ và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn ngạch chuyên viên quy định tại Thông tư 11/2014/TT-BNV, ngày 09/10/2014 của Bộ trưởng Bộ nội vụ quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành hành chính; Thông tư số 05/2017/TT-BNV, ngày 15/7/2017 của Bộ trưởng Bộ nội vụ Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2014/TT-BNV, ngày 09/10/2014 và Thông tư số 13/2010/TT-BNV, ngày 30/12/2010 của Bộ trưởng Bộ nội vụ về tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn, bổ nhiệm ngạch và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và việc tổ chức thi nâng ngạch công chức.

Dưới đây là một số câu hỏi trong Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi công chức khối Đảng, Mặt trận và Đoàn thể của tỉnh Lạng Sơn năm 2020.

Câu 1. Tổ chức nào dưới đây là tổ chức chính trị – xã hội của giai cấp công nhân và của người lao động được thành lập trên cơ sở tự nguyện, đại diện cho người lao động, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động?

a) Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

b) Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

c) Hội Nông dân Việt Nam

d) Công đoàn Việt Nam

Đáp án D

Câu 2 . Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thực hiện đường lối đối ngoại như thế nào?

a) Thực hiện đường lối đối ngọi nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển;

b) đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ, chủ động và tích cực hội nhập, hợp tác quốc tế trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau, bình đẳng, cùng có lợi;

c) tuân thủ Hiến chương Liên hợp quốc và điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên; là bạn, đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế vì lợi ích quốc gia, dân tộc, góp phần vào sự nghiệp hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội trên thế giới.

d) Tất cả đáp án trên

đáp án D

Câu 3. Luật cán bộ, công chức năm 2008 quy định một trong những việc cán bộ, công chức không được làm liên quan đến bí mật nhà nước?

A.Tiết lộ thông tin liên quan đến bí mật nhà nước dưới mọi hình thức

B.Tiết lộ thông tin liên quan đến bí mật nhà nước khi chưa được phép của cơ quan có thẩm quyền.

C.Tiết lộ thông tin liên quan đến bí mật nhà nước theo quy định.

D. Tiết lộ thông tin liên quan đến bí mật nhà nước trong cơ quan, đơn vị công tác.

Đáp án A

Câu 4 Theo Luật cán bộ, công chức  , những người được bổ nhiệm vào ngạch chuyên viên chính và tương đương thì được xếp vào công chức loại nào ?

Loại A               B. Loại B                   C. Loại C                      D. Loại D

Đáp án B

Câu 5. Nghị quyết của các cơ quan lãnh đạo của Đảng chỉ có giá trị thi hành khi nào?

a) có hơn một phần ba số thành viên trong cơ quan đó tán thành

b) có một nửa số thành viên trong cơ quan đó tán thành

c) có hơn một nửa số thành viên trong cơ quan đó tán thành

Đáp án C

Câu 6. Trong Điều lệ Đảng, Đảng ta đã xác định chức năng của Đoàn là?

A.Người giúp sức cho Đảng

B. Là đội dự bị tin cậy của Đảng.

C.Là tổ chức hoạt động theo đường lối chủ trương của Đảng.

D.Là cánh tay đắc lực của Đảng

Đáp án B

Liên hệ mail: kesitinh355@gmail.com hoặc zalo 0935634572 để tải Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi công chức khối Đảng, Mặt trận và Đoàn thể của tỉnh Lạng Sơn năm 2020, gồm 210 câu. (ngoài ra trangtinphapluat.com cũng biên soạn Bộ câu hỏi sát hạch công chức khối Đảng, đoàn thể tỉnh Sơn La)

Tải 900 câu tin học thi công chức, viên chức gồm 6 modul  

Tải tài liệu tiếng Anh trình độ A2 thi công chức, viên chức tại đây

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *