Bộ câu hỏi trắc nghiệm tiếng Anh thi khối Đảng tỉnh Quảng Nam 2020

Trangtinphapluat.com giới thiệu bộ câu hỏi trắc nghiệm tiếng Anh thi khối Đảng, Mặt trận, Đoàn thể tỉnh Quảng Nam năm 2020 để bạn đọc tham khảo dự thi.

Bộ câu hỏi trắc nghiệm theo gợi ý của Hội đồng thi tuyển công chức khối Đảng tỉnh Quảng Nam 2020, gồm 100 câu trắc nghiệm, 6 bài đọc và 20 câu sắp xếp lại câu hoàn chỉnh. Trình độ A (Bậc 2 theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam)

(Đề thi thử môn tiếng Anh trình độ A2 kỳ thi công chức, viên chức 2020)

Dưới đây là một số câu trắc nghiệm và đáp án:

Bộ câu hỏi trắc nghiệm tiếng Anh thi công chức, viên chức 2020
Bộ câu hỏi trắc nghiệm tiếng Anh thi công chức khối Đảng 2020 tỉnh Quảng Nam

1. water/ how much/ a/ you / do/ to/ need/ drink/ really/ day / ?

a) How much really water do you need to drink a day?

b) How much water really do you need to drink a day?

c) How much do you really need water to drink a day?

d)How much water do you really need to drink a day?

2. brother/ now/ My/ staying/ right/ us/ is/ with /.

a) My brother is staying right with us now.

b) My brother is staying right now with us.

c) My brother is right now staying with us.

d) My brother is staying with us right now.

3. Read the passage and choose the best answer (A, B, C or D)

On the second Sunday in May, American children try to do something special for their mothers. It is one day out of the year when children, young and old, try to show how much they love their mothers. England was one of the first countries to have Mother’s Day. English people call it “Mothering Sunday”. In the United States, Mother’s Day became a holiday in 1916. An American girl – Anna Jarvis – wanted to do something special for her mother. Her mother – Mrs. Jarvis was a wonderful mother. She was the source of love and strength for the whole family. Sadly she died on May 5, 1905. After her death, Anna wrote a letter to the government to ask for a day on which all the mothers in the country were honored. The government agreed and decided to choose the second Sunday in May to be Mother’s Day. Nowadays, Mother’s Day is popular in many countries around the world.

When is Mother’s Day?

a) On the third Sunday in May

b) On the first Sunday in May

c) On the second Sunday in May

d) On the fourth Sunday in May

(Tải Bộ câu hỏi và đáp án thi kiến thức chung công chức khối Đảng, Mặt trận, Đoàn thể tỉnh Quảng Nam 2020)

4. I ________ down the street when it________to rain.

a) was walking/ began  c. walked/ began

b) was walking/ was beginning d. walked/ was beginning

5. My mother went to the________ to book a vacation yesterday.

a) travel agency  b. police station c. art gallery              d. train station

Liên hệ kesitinh355@gmail.com hoặc Zalo: 0935634572 để tải toàn văn Bộ câu hỏi trắc nghiệm tiếng Anh thi công chức khối Đảng, Mặt trận, Đoàn thể tỉnh Quảng Nam 2020

Tải Bộ câu hỏi trắc nghiệm tiếng Anh thi công chức, viên chức trình độ A 2 tại đây

Tải Bộ câu hỏi tin học  (120 câu hỏi và đáp án), tài liệu Anh văn để thi công chức, viên chức tại đây

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

One comment

  1. Trang Đỗ Thị

    Cho em xin tài liệu với ạ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *