Tài liệu kiến thức chung thi công chức hành chính tỉnh Bình Thuận 2020

Trangtinphapluat.com biên soạn, giới thiệu bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung kỳ thi tuyển dụng công chức năm 2020 của tỉnh Bình Thuận ban hành Kèm theo Quyết định số 212 /QĐ-HĐTD ngày 15/6/2020 của Hội đồng tuyển dụng.

1. Luật Cán bộ, công chức số 22/2008/QH12 ngày 13 tháng 11 năm 2008;

2. Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.

Tài liệu thi tuyển công chức khối nhà nước tỉnh Quảng Nam 2020
Tài liệu thi tuyển công chức khối nhà nước tỉnh Bình Thuận 2020

3. Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.
4. Căn cứ Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

(Phần mềm thi thử trắc nghiệm công chức hành chính năm 2021)

5. Căn cứ Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

6. Nghị định số 34/2011/NĐ-CP ngày 17/5/2011 của Chính phủ quy định về xử  lý kỷ luật đối với công chức;
7. Quy tắc ứng xử cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong bộ máy chính quyền địa phương được ban hành kèm theo Quyết định số 03/2007/QĐBNV ngày 26/02/2007 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.
(Thí sinh lưu ý một số điều, khoản đã được bãi bỏ trong các văn bản trên).

(Liên hệ kesitinh355@gmail.com hoặc Zalo: 0935634572 để tải Bộ câu hỏi trắc nghiệm thi kiến thức chung công chức hành chính Nhà nước tỉnh Bình Thuận 2020  với 194 câu hỏi và đáp án)

Tải Bộ câu hỏi tin học  (120 câu hỏi và đáp án), tài liệu Anh văn để thi công chức, viên chức tại đây

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

One comment

  1. Làm ơn gửi bộ đề thi trắc nghiệm về QLNN và tiếng anh năm 2018 (vừa thi xong trong tháng 7/2020)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *