Bộ câu hỏi trắc nghiệm thi công chức hành chính tỉnh Quảng Trị năm 2020

Trangtinphapluat.com biên soạn, giới thiệu bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung  thi công chức khối Nhà nước tỉnh Quảng Trị năm 2020 với 426 câu theo danh mục tài liệu ôn tập của tỉnh Quảng Trị, cụ thể gồm các chuyên đề: 

A. Đối với vị trí dự tuyển ngạch chuyên viên và tương đương

1. Chuyên đề 1. Một số nội dung cơ bản về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy nhà nước

Hiến pháp 2013: chương V, chương VI, chương VII;

Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

– Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương: Điều 2;

Tài liệu thi tuyển công chức khối nhà nước tỉnh Quảng Trị  2020
Tài liệu thi tuyển công chức khối nhà nước tỉnh Quảng Trị 2020

– Nghị định 24/2014/NĐ-CP quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

– Nghị định 37/2014/NĐ-CP quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

2. Chuyên đề 2. Vị trí việc làm; cán bộ, công chức; công vụ và kỷ luật; kỷ cương công vụ

Luật cán bộ, công chức năm 2008;

– Luật sửa đổi,bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức, Luật Viên chức năm 2019;

– Nghị định 06/2010/NĐ-CP quy định những người là công chức;

– Nghị định 36/2013/NĐ-CP về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức;

– Nghị định 41/2012/NĐ-CP quy định vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập;

– Nghị định 34/2011/NĐ-CP quy định về xử lý kỷ luật đối với công chức;

– Nghị định 101/2017/NĐ-CP về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức;

– Quyết định 03/2007/QĐ-BNV về việc ban hành quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong bộ máy chính quyền địa phương.

3. Chuyên đề 3. Cải cách hành chính

– Nghị quyết 30c của Chính phủ Chương trình cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020;

– Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

– Nghị quyết 01/NQ-TU của Tỉnh ủy Quảng Trị về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, giai đoạn 2016-2020;

– Quyết định 497/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Trị về triển khai thực hiện Nghị quyết 37/2016/NQ-HĐND về quy định chính sách hỗ trợ nâng cao chất lượng hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại UBND huyện, xã trên địa bàn tỉnh Quảng Trị;

– Quyết định 2312/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Trị ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

4. Chuyên đề 4. Văn bản, soạn thảo văn bản 

Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;

Giải đáp những vướng mắc của Nghị định 30/2020/NĐ-CP
Hướng dẫn những vướng mắc trong soạn thảo văn bản theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP

– Nghị định 34/2016/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;

Nghị định 30/2020/NĐ-CP về công tác văn thư.

(Liên hệ kesitinh355@gmail.com để tải Bộ câu hỏi trắc nghiệm thi kiến thức chung công chức hành chính Nhà nước tỉnh Quảng Trị 2020 với 426 câu. Lưu ý không có các câu theo Nghị quyết, Quyết định của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Quảng Trị)

B. Đối với vị trí dự tuyển ngạch nhân viên, cán sự và tương đương

1. Chuyên đề 1. Một số nội dung cơ bản về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy nhà nước

– Hiến pháp 2013: chương V, chương VI, chương VII;

– Nghị định 24/2014/NĐ-CP quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

– Nghị định 37/2014/NĐ-CP quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

2. Chuyên đề 2. Vị trí việc làm; cán bộ, công chức; công vụ và kỷ luật; kỷ cương công vụ

– Luật cán bộ, công chức năm 2008;

– Luật sửa đổi,bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức, Luật Viên chức năm 2019;

– Nghị định 06/2010/NĐ-CP quy định những người là công chức;

– Nghị định 34/2011/NĐ-CP quy định về xử lý kỷ luật đối với công chức;

– Quyết định 03/2007/QĐ-BNV về việc ban hành quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong bộ máy chính quyền địa phương.

3. Chuyên đề 3. Cải cách hành chính

– Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

– Nghị quyết 01/NQ-TU của Tỉnh ủy Quảng Trị về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, giai đoạn 2016-2020;

4. Chuyên đề 4. Văn bản, soạn thảo văn bản

– Nghị định 34/2016/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;

Nghị định 30/2020/NĐ-CP về công tác văn thư.

(Liên hệ kesitinh355@gmail.com hoặc Zalo: 0935634572 để tải Bộ câu hỏi trắc nghiệm thi kiến thức chung công chức hành chính Nhà nước tỉnh Quảng Trị 2020  với 426 câu. Lưu ý không có các câu theo Nghị quyết, Quyết định của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Quảng Trị )

Tải Bộ câu hỏi tin học  (120 câu hỏi và đáp án), tài liệu Anh văn để thi công chức, viên chức tại đây

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *