Tổng hợp văn bản ban hành từ ngày 10-16/6/2017

I. VĂN BẢN CỦA TRUNG ƯƠNG

1. Từ ngày 12/6 đến ngày 16/6/2017, Quốc hội thông qua 3 văn bản Luật

STTTên văn bản LuậtGhi chú
1Luật Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa 2017Với tỷ lệ 410/442 phiếu tán thành, sáng 12/6/2017, Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa đã chính thức được Quốc hội thông qua. Đây là lần đầu tiên Việt Nam có một luật riêng về vấn đề này.Thông qua vào ngày 12/6/2017 và bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2018
2Luật Quản lý ngoại thương 2017Với 88,19% số đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Luật Quản lý ngoại thương 2017 đã được Quốc hội thông qua với 8 Chương 113 Điều quy định về biện pháp quản lý ngoại thương, phát triển hoạt động ngoại thương…Thông qua vào ngày 12/6/2017 và bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2018
3Luật Đường sắt 2017
Với 397/403 ĐBQH biểu quyết tán thành (chiếm 80.86% tổng số ĐBQH), Quốc hội chính thức thông qua Luật Đường sắt (sửa đổi).
Thông qua vào ngày 16/6/2017 và bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2018.

2. Thành lập Ủy ban quốc gia về trẻ em
Ngày 15/6/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 856/QĐ-TTg năm 2017 thành lập Ủy ban quốc gia về trẻ em, theo đó: Ủy ban quốc gia về trẻ em giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ những nhiệm vụ cụ thể sau:

Ủy ban quốc gia về bảo vệ trẻ em
Ủy ban quốc gia về bảo vệ trẻ em

1. Nghiên cứu, chỉ đạo, phối hợp, đôn đốc, điều phối giữa các bộ, ngành và địa phương để giải quyết các vấn đề về trẻ em, thực hiện quyền trẻ em.
2. Đề xuất phương hướng, giải pháp để thực hiện các vấn đề liên quan đến trẻ em và thúc đẩy thực hiện Công ước của Liên hợp quốc về quyền trẻ em.

(Xem slide bài giảng Luật Trẻ em)
3. Phối hợp với các cơ quan của Quốc hội, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận, các tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp trong việc thực hiện quyền trẻ em và giải quyết các vấn đề về trẻ em.
4. Chỉ đạo, đôn đốc các bộ, ngành, địa phương báo cáo Quốc hội về kết quả thực hiện quyền và các nhiệm vụ liên quan đến trẻ em; các báo cáo thực hiện Công ước của Liên hợp quốc về quyền trẻ em.
5. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ và cơ quan có thẩm quyền.

3. Sửa đổi, bổ sung một số điều liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC), cải cách TTHC và cơ chế một cửa, một cửa liên thông
Ngày 13 tháng 06 năm 2017 Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 49/NQ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC), cải cách TTHC và cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại một số nghị quyết của Chính phủ.
Nghị quyết trên sửa đổi, bổ sung một số điều có liên quan đến kiểm soát TTHC, cải cách TTHC và cơ chế một cửa, một cửa liên thông được quy định tại Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 8-11-2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011-2020, Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 13-6-2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 8-11-2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011-2020, Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14-10-2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử, Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16-5-2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 và Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP ngày 28-4-2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2016-2017.

4. Quy trình kiểm toán ngân sách địa phương
Ngày 12 tháng 6 năm 2017 Kiểm toán Nhà nước Ban hành Quy trình kiểm toán ngân sách địa phương của Kiểm toán nhà nước, theo đó:
– Nội dung kiểm toán ngân sách địa phương gồm kiểm toán ngân sách cấp tỉnh, kiểm toán ngân sách cấp huyện và kiểm toán ngân sách xã theo một số nội dung chủ yếu và các nội dung khác tuy theo mục tiêu của cuộc kiểm toán; Việc thu thập và đánh giá bằng chứng kiểm toán được thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 18 của Quy trình kiểm toán của Kiểm toán nhà nước; Việc thu thập và đánh giá bằng chứng kiểm toán được thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 18 của Quy trình kiểm toán của Kiểm toán nhà nước; Ghi chép tài liệu, hồ sơ kiểm toán; Tổ trưởng kiểm tra, soát xét các phần việc kiểm toán do Kiểm toán viên nhà nước thực hiện; Kiểm toán viên nhà nước ký biên bản xác nhận số liệu và tình hình kiểm toán.
– Thành viên Đoàn kiểm toán không phải là Kiểm toán viên nhà nước, khi tham gia Đoàn kiểm toán nhà nước phải áp dụng Quy trình này như đối với Kiểm toán viên nhà nước

5. Quy định mới về hoạt động của chương trình, dự án tài chính vi mô

Ngày 12/6/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 20/2017/QĐ-TTg quy định về hoạt động của chương trình, dự án tài chính vi mô của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức phi chính phủ, theo đó:
Tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức phi chính phủ được thực hiện chương trình, dự án tài chính vi mô trên địa bàn hoạt động tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức phi chính phủ và quyết định thời hạn hoạt động của chương trình, dự án tài chính vi mô.
Quyết định đã quy định cụ thể về hoạt động huy động vốn của chương trình, dự án tài chính vi mô được thực hiện dưới 03 hình thức:
Một là, tiếp nhận vốn tài trợ, viện trợ không hoàn lại, có hoàn lại của chính phủ, tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài.
Hai là, nhận tiền gửi tiết kiệm bắt buộc, tiền gửi tiết kiệm tự nguyện của khách hàng tài chính vi mô. Tổng mức tiền gửi tiết kiệm tự nguyện không vượt quá 30% tổng vốn được cấp của chương trình, dự án tài chính vi mô.
Ba là, vay tổ chức tín dụng, tổ chức tài chính, tổ chức trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật.
6. Chi hoạt động quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam
Ngày 13/6/2017 Chính phủ ban hành Nghị định 72/2017/NĐ-CP nội dung chi hoạt động của Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam (có hiệu lực từ ngày 01/8/2017), Theo đó, nội dung chi cho Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam gồm:
1- Chi chế độ bồi dưỡng hàng tháng đối với các thành viên Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Cụ thể, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng 3.900.000 đồng; Ủy viên Hội đồng 3.250.000 đồng.
2- Chi tổ chức các cuộc họp, hội nghị của Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam: Nội dung và mức chi thực hiện theo quy định của pháp luật về chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.
3- Chi chế độ công tác phí đối với các thành viên Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam khi đi giám sát, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch thu, chi, quản lý và sử dụng các quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế theo phân công của Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam: Nội dung và mức chi thực hiện theo quy định của pháp luật về chế độ công tác phí đối với cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.
7. Hướng dẫn mức đóng bảo hiểm từ ngày 01/7

BHXH Việt Nam vừa ban hành Công văn 2159/BHXH-BT về mức đóng vào Quỹ BHTNLĐ-BNN và thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN theo mức lương cơ sở mới.

Theo đó, từ ngày 01/7/2017, các đối tượng sau đây sẽ đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN căn cứ tiền lương, phụ cấp tính theo mức lương cơ sở mới là 1.300.000 đồng/tháng (tăng 90.000 đồng so với quy định hiện hành).
– Người lao động tham gia BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN thuộc đối tượng quy định tại Nghị định 47/2017/NĐ-CP.
– Người đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng quy định tại Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng lao động và người hưởng chế độ phu nhân, phu quân tại cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài theo quy định tại Điểm g Khoản 1 Điều 2, Khoản 4 Điều 123 Luật BHXH 2014.
– Viên chức quản lý chuyên trách, Bí thư Đảng ủy chuyên trách, Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch công đoàn chuyên trách tại Công ty TNHH 1TV do Nhà nước giữ 100% vốn điều lệ, tham gia theo hệ số mức lương quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 52/2016/NĐ-CP.

8. Pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật đối với chủ đề Đất đai và 35 đề mục
Ngày 13 tháng 06 năm 2017, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 48/NQ-CP Phê duyệt kết quả pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật đối với chủ đề Đất đai và 35 đề mục

Cách thức trình bày văn bản pháp luật
Thể thức kỹ thuật trình bày văn bản QPPL

Chủ đề Đất đai gồm 1 đề mục đất đai. 35 đề mục thuộc 15 chủ đề khác là: An ninh quốc gia; bổ trợ tư pháp; công nghiệp; doanh nghiệp, hợp tác xã; hành chính tư pháp; ngân hàng, tiền tệ; nông nghiệp, nông thôn; quốc phòng; tài chính; tài sản công, nợ công, dự trữ nhà nước; thương mại, đầu tư, chứng khoán; tố tụng và các phương thức giải quyết tranh chấp; văn hóa, thể thao và du lịch; xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật; y tế, dược.
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ và cơ quan liên quan thực hiện việc: sắp xếp chủ đề Đất đai và 35 đề mục vào Bộ pháp điển; đăng tải kết quả pháp điển điện tử lên Cổng thông tin điện tử pháp điển; phổ biến, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về kết quả pháp điển. Các bộ, cơ quan ngang bộ và cơ quan liên quan trong phạm vi lĩnh vực quản lý Nhà nước của cơ quan mình thực hiện phổ biến, tuyên truyền, giới thiệu kết quả pháp điển đến đối tượng chịu sự tác động của các quy phạm pháp luật thuộc chủ đề Đất đai và 35 đề mục; thực hiện rà soát, sớm xử lý hoặc kiến nghị xử lý theo quy định của pháp luật đối với các văn bản quy phạm pháp luật không còn được áp dụng trên thực tế mà chưa có văn bản tuyên bố các văn bản này hết hiệu lực.
Trường hợp có văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới thuộc chủ đề Đất đai và 35 đề mục, các cơ quan thực hiện pháp điển phối hợp với Bộ Tư pháp kịp thời cập nhật quy phạm pháp luật mới và loại bỏ những quy phạm pháp luật hết hiệu lực ra khỏi Bộ pháp điển theo quy định./.
II. VĂN BẢN ĐỊA PHƯƠNG
          1. Về thành lập cơ sở cai nghiện ma túy

Ngày 16/6/2016, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định số 2166/QĐ-UBND   về việc thành lập Cơ sở cai nghiện ma túy Quảng Nam trực thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, trên cơ sở tổ chức lại Trung tâm Giáo dục – Lao động xã hội Quảng Nam
Theo đó, từ 01/7/2017, cơ sở cai nghiện ma túy Quảng Nam là đơn vị sự nghiệp công lập, chịu sự chỉ đạo và quản lý toàn diện của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội; có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản theo quy định của pháp luật. Cơ sở cai nghiện ma túy Quảng Nam đóng tại xã Sông Trà, huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam.
UBND tỉnh giao Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Cơ sở cai nghiện ma túy Quảng Nam theo đúng quy định pháp luật hiện hành.
Việc thành lập, quy định chức năng, nhiệm vụ các phòng, ban chuyên môn nghiệp vụ thuộc Cơ sở cai nghiện ma túy Quảng Nam do Giám đốc Cơ sở cai nghiện ma túy Quảng Nam quyết định trên cơ sở Quy chế tổ chức và hoạt động của Cơ sở cai nghiện ma túy Quảng Nam do Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành.

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *