Quyết định 20/2018/QĐ-UBND về bảng giá đất năm 2019 của tỉnh Quảng Nam

Bảng giá đất năm 2019 được  UBND tỉnh Quảng Nam ban hành tại Quyết định 20/2018/QĐ-UBND Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 48/2014/QĐ-UBND ngày 25/12/2014, Quyết định số 43/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 và Quyết định số 30/2016/QĐ-UBND ngày 20/12/2016 của UBND tỉnh.

Trangtinphapluat.com giới thiệu một số nội dung sửa đổi như sau:

TẢI TOÀN VĂN QUYẾT ĐỊNH 20/2018/QĐ-UBND BẢNG GIÁ ĐẤT NĂM 2019 TỈNH QUẢNG NAM

     Quyết định 20/2018/QĐ-UBND  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 48/2014/QĐ-UBND ngày 25/12/2014, Quyết định số 43/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 và Quyết định số 30/2016/QĐ-UBND ngày 20/12/2016 của UBND tỉnh, cụ thể như sau:

  1. Bổ sung điểm g) vào khoản 1, Điều 1 Quyết định số 48/2014/QĐ-UBND ngày 25/12/2014 của UBND tỉnh, như sau:

“g) Làm cơ sở để quản lý thu các loại thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế”.

  1. Sửa đổi khoản 2, Điều 4 Quy định kèm theo Quyết định số 48/2014/QĐ-UBND ngày 25/12/2014 của UBND tỉnh, như sau:

(Nghị quyết 14/2019/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Nam về khung giá đất, bảng giá đất giai đoạn 2020-2024)

“2. Những thửa đất có mặt tiền hướng ra trục đường giao thông (quốc lộ, tỉnh lộ, huyện lộ) thì giá đất tính theo trục đường giao thông đó nhân (x) với các hệ số tương ứng theo quy định dưới đây:

a)…

  1. b) Những thửa đất có mặt tiền sát lề đường giao thông (hoặc cột mốc lộ giới) được áp dụng hệ số phân vệt chiều sâu như sau:

…”

  1. Sửa đổi khoản 1, Điều 5 Quy định kèm theo Quyết định số 48/2014/QĐ-UBND ngày 25/12/2014 của UBND tỉnh, như sau:

“1. Phân loại đô thị: Thành phố Tam Kỳ là đô thị loại II, thành phố Hội An là đô thị loại III, thị trấn Vĩnh Điện là đô thị loại IV. Riêng các thị trấn trên địa bàn tỉnh chưa xếp loại đô thị thì xếp vào đô thị loại V để định giá đất.”

Bảng giá đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Bảng giá đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
  1. Sửa đổi điểm a, khoản 3, Điều 5, Quy định kèm theo Quyết định số 48/2014/QĐ-UBND ngày 25/12/2014 của UBND tỉnh, như sau:

“a) Hệ số phân vạch chiều sâu: Áp dụng đối với những thửa đất ở có mặt tiền các đường phố (không áp dụng đối với các thửa đất có mặt tiền nằm ở kiệt, hẻm) được áp dụng hệ số chiều sâu như sau:

…”

  1. Sửa đổi điểm c, khoản 1, Điều 1, Quy định kèm theo Quyết định số 30/2016/QĐ-UBND ngày 20/12/2016 của UBND tỉnh, như sau:

“c) Sửa đổi khoản 4, Điều 6, Quyết định số 48/2014/QĐ-UBND ngày 25/12/2014 của UBND tỉnh:

“4. Giá đất thương mại, dịch vụ quy định tại Quyết định này là giá đất theo hiện trạng của thời hạn 70 năm và không áp dụng các hệ số quy định tại điểm b, điểm c, điểm d, khoản 2, Điều 4 và điểm a, điểm b, điểm c, khoản 3, Điều 5 của quy định này.””

  1. Sửa đổi điểm d, khoản 1, Điều 1, Quy định kèm theo Quyết định số 30/2016/QĐ-UBND ngày 20/12/2016 của UBND tỉnh, như sau:

“d) Sửa đổi điểm d, khoản 1, Điều 1, Quyết định số 43/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh:

“4. Giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ quy định tại Quyết định này là giá đất theo hiện trạng, có thời hạn 70 năm và không áp dụng các hệ số quy định tại điểm b, điểm c, điểm d, khoản 2 Điều 4 và điểm a, điểm b, điểm c, khoản 3, Điều 5 của quy định này.””

  1. Sửa đổi điểm e, khoản 1, Điều 1 Quy định kèm theo Quyết định số 43/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh, như sau:

“e) Bổ sung vào Điều 9 những nội dung sau:

“7. Giá của loại đất sử dụng vào mục đích tôn giáo, tín ngưỡng, nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng; đất phi nông nghiệp khác được xác định bằng giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ có thời hạn 70 năm tại vị trí đó (trường hợp tại vị trí đó không có giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ thì xác định bằng 50% giá đất ở tại vị trí đó).

  1. Đối với những dự án đang thực hiện dở dang chưa có trong bảng giá đất thì giá đất được áp dụng theo giá đất khai thác (giá đất khai thác tính doanh thu) đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt đối với dự án đó. Đối với những thửa đất đã tổ chức bán đấu giá thành công thì giá đất được xác định là giá trúng đấu giá.

Đối với các hộ gia đình, cá nhân thuộc diện bố trí tái định cư được cấp có thẩm quyền phê duyệt tại các phương án tái định cư thì giá đất thu tiền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân tái định cư được áp dụng bởi các Quyết định giá đất tái định cư được cấp có thẩm quyền phê duyệt.””

  1. Kèm theo 18 phụ lục bảng giá đất của 18 huyện, thị xã, thành phố thay thế các phụ lục bảng giá đất thời kỳ 2015-2019 kèm theo Quyết định số 48/2014/QĐ-UBND ngày 25/12/2014, Quyết định số 43/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 và Quyết định số 30/2016/QĐ-UBND ngày 20/12/2016 của UBND tỉnh, gồm:

(Tải Quyết định 13/2019/QĐ-UBND  Quy định đơn giá các loại cây trồng, hoa màu; mật độ cây trồng;các loại con vật nuôi; mức hỗ trợ đối với tài sản khai thác nghề biển, nghề sông để thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước  thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam)

(Xem Bảng giá đất thời kỳ 2020-2024 của tỉnh Quảng Nam)

(click vào từng phụ lục để tải bảng giá đất của từng huyện)

– Phụ lục số 01: Thành phố Tam Kỳ;

– Phụ lục số 02: Thành phố Hội An;

– Phụ lục số 03: Thị xã Điện Bàn;

– Phụ lục số 04: Huyện Đại Lộc;

– Phụ lục số 05: Huyện Duy Xuyên;

– Phụ lục số 06: Huyện Thăng Bình;

– Phụ lục số 07: Huyện Phú Ninh;

– Phụ lục số 08: Huyện Núi Thành;

– Phụ lục số 09: Huyện Quế Sơn;

– Phụ lục số 10: Huyện Nông Sơn;

– Phụ lục số 11: Huyện Tiên Phước;

– Phụ lục số 12: Huyện Hiệp Đức;

– Phụ lục số 13: Huyện Bắc Trà My;

– Phụ lục số 14: Huyện Nam Trà My;

– Phụ lục số 15: Huyện Phước Sơn;

– Phụ lục số 16: Huyện Nam Giang;

– Phụ lục số 17: Huyện Đông Giang;

– Phụ lục số 18: Huyện Tây Giang.

Bảng giá đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam theo Quyết định 20/2018/QĐ-UBND có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2019; những nội dung không sửa đổi và thay thế tại Quyết định này vẫn thực hiện theo Quyết định số 48/2014/QĐ-UBND ngày 25/12/2014, Quyết định số 43/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 và Quyết định số 30/2016/QĐ-UBND ngày 20/12/2016 của UBND tỉnh.

TẢI QUYẾT ĐỊNH 19/2019/QĐ-UBND ngày 31/10/2019   Quy định đơn giá xây dựng nhà ở, vật kiến trúc, công trình, tài sản trên đất để thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cưkhi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Tải toàn văn Quyết định 13/2019/QĐ-UBND  Quy định đơn giá các loại cây trồng, hoa màu; mật độ cây trồng;các loại con vật nuôi; mức hỗ trợ đối với tài sản khai thác nghề biển, nghề sông để thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước  thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

rubi

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *