Quảng Nam hướng dẫn vướng mắc trong bổ nhiệm cán bộ, công chức

Ngày 06/5/2020, Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam ban hành Công văn Số: 969/SNV-CCVC về việc một số vướng mắc trong công tác bổ nhiệm.

Theo đó, Sở Nội vụ đã giải đáp một số vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Quyết định số 12/2019/QĐ-UBND ngày 24/7/2019 của UBND tỉnh Quảng Nam Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm, miễn nhiệm, luân chuyển, từ chức đối với công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý thuộc, trực thuộc sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố và đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh như sau:
1. Đối với các trường hợp bổ nhiệm lần đầu giữ chức danh trưởng phòng và tương đương phải đảm bảo điều kiện về kinh nghiệm công tác quy định tại điểm a, khoản 3, Điều 7 Quyết định số 12/2019/QĐ-UBND “Công chức, viên chức được bổ nhiệm vào chức vụ cấp trưởng phải có thời gian từ đủ 03 năm (đủ 36 tháng) trở lên đảm nhiệm chức vụ cấp phó hoặc tương đương.”.

Hướng dẫn thực hiện Quyết định 12/2019/QĐ-UBND  Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm, miễn nhiệm, luân chuyển, từ chức đối với công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý thuộc, trực thuộc sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố và đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh
Hướng dẫn thực hiện Quyết định 12/2019/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Nam

2. Căn cứ khoản 3, Điều 4 Luật Cán bộ, công chức quy định “Cán bộ xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp xã) là công dân Việt Nam, được bầu cử giữ chức vụ theo nhiệm kỳ trong Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy, người đứng đầu tổ chức chính trị – xã hội…”; như vậy, chức vụ bầu cử đối với cán bộ và chức danh bổ nhiệm đối với công chức khác nhau và theo quy định đối tượng cán bộ không thuộc phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng của Quyết định số 12/2019/QĐ-UBND ngày 24/7/2019 của UBND tỉnh Quảng Nam nên không có cơ sở xác định chức vụ , chức danh tương đương.
3. Căn cứ Điều 25 Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ được sửa đổi, bổ sung tại khoản 13, Điều 1 Nghị định 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ quy định điều kiện, tiêu chuẩn xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên; đối với trường hợp cán bộ cấp xã tiếp nhận vào công chức cấp huyện để thực hiện chủ trương về công tác cán bộ trong bổ nhiệm chức danh lãnh đạo, quản lý từ cấp phòng trở lên thì quy trình xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức cấp huyện tr lên đưọc thực hiện đồng thời với quy trình về công tác bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý ; như vậy, những trường hợp này thực hiện bổ nhiệm lần đầu đối với nguồn nhân sự từ nơi khác và phải đảm bảo các tiêu chuẩn quy định tại Quyết định số 12/2019/QĐ-UBND.
Đối với trường hợp khi đã được bổ nhiệm vào ngạch công chức cấp huyện trở lên và tiếp nhận, bố trí công tác sau đó mới thực hiện chủ trương bổ nhiệm chức danh lãnh đạo, quản lý của cấp có thẩm quyền thì thực hiện quy trình bổ nhiệm lần đầu đối với nhân sự tại chổ.
4. Những trường hợp đang giữ chức danh này được điều động, bổ nhiệm sang chức danh khác tương đương (Trưởng phòng, phó trưởng phòng này được điều động, bổ nhiệm trưởng phòng, phó trưởng phòng khác) do cùng một cấp có thẩm quyền bổ nhiệm thì thực hiện việc điều động, bổ nhiệm và không thuộc phạm vi, đối tưọng điều chỉnh tại Quyết định số 12/2019/QĐ-UBND.
5. Việc điều động viên chức về xã để thực hiện công tác cán bộ theo chủ trương của cấp có thẩm quyền và thực hiện bầu cử vào các chức vụ đúng quy định của pháp luật (Không được điều động viên chức về làm công chức xã). Trường hợp viên chức điều động bầu vào chức vụ cán bộ cấp xã khi điều động, bổ nhiệm thành công chức cấp huyện phải thực hiện quy trình xét chuyển cán bộ cấp xã thành công chức cấp huyện.
PHương Thảo

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *