Chủ tịch Hội đồng nhân dân cấp xã được hỗ trợ 500.000đ/tháng

Chủ tịch Hội đồng nhân dân cấp xã: 500.000 đồng/người/tháng; Trưởng ban Hội đồng nhân dân cấp xã: 200.000 đồng/người/tháng; Phó Trưởng ban hội đồng nhân dân cấp xã: 150.000 đồng/người/tháng.

Trường hợp các chức danh hoạt động kiêm nhiệm đã được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm theo các quy định pháp luật hiện hành thì không được hưởng mức hỗ trợ hoạt động theo quy định tại điểm này hoặc chỉ được hưởng một mức hỗ trợ cao nhất.

Nội dung trên được quy định tại Nghị quyết số 55/2018/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2018 của HĐND tỉnh Quảng Nam về Bổ sung điểm d, khoản 6, Điều 11 Nghị quyết số 24/2018/NQ-HĐND ngày 19 tháng 7 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định về nội dung, định mức chi và điều kiện đảm bảo cho hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Quảng Nam.

 Nghị quyết số 55/2018/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2018 của HĐND tỉnh Quảng Nam
Nghị quyết số 55/2018/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2018 của HĐND tỉnh Quảng Nam

Trước đó theo Nghị quyết số 24/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam quy định về nội dung, định mức chi và điều kiện đảm bảo cho hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Quảng Nam, không quy định hỗ trợ kiêm nhiệm cho chức danh Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã, Trưởng ban, phó Trưởng ban Hội đồng nhân dân xã mà chỉ quy định Hỗ trợ trách nhiệm đại biểu hoạt động kiêm nhiệm, gồm:
– Tổ trưởng Tổ đại biểu: cấp tỉnh: 150.000 đồng/người/tháng; cấp huyện: 120.000 đồng/người/tháng;
– Tổ phó Tổ đại biểu: cấp tỉnh: 120.000 đồng/người/tháng; cấp huyện:100.000 đồng/người/tháng;
– Ủy viên các Ban của Hội đồng nhân dân: cấp tỉnh: 200.000đồng/người/tháng; cấp huyện: 100.000 đồng/người/tháng; cấp xã: 50.000đồng/người/tháng.

Các chính sách hỗ trợ cho Chủ tịch hội đồng nhân dân cấp xã, Trưởng ban hội đồng nhân dân, Phó Trưởng ban Hội đồng nhân dân cấp xã sẽ có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 12 năm 2018.

 Tải Nghị quyết số 55/2018/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2018 của HĐND tỉnh Quảng Nam

rubi

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *