Quảng Nam: Hỗ trợ 100% học phí cho trẻ mầm non, học sinh do dịch Covid -19

Ngày 17/9/2020, HĐND tỉnh Quảng Nam đã thông qua Nghị quyết 34/NQ-HĐND Về hỗ trợ học phí đối với trẻ mầm non và học sinh phổ thông trên địa bàn tỉnh do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, theo đó:

1. Hỗ trợ bằng 100% mức học phí theo quy định tại Nghị quyết 13/2016/NQHĐND đối với Trẻ mầm non, học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông công lập, ngoài công lập trên địa bàn tỉnh thuộc các gia đình gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết 42/NQ-CP của Chính phủ.
2. Hỗ trợ phần chênh lệch cho đủ 100% học phí theo mức học phí theo quy

Chính sách hỗ trợ đối với trẻ em mầm non 2020
Quảng Nam hỗ trợ 100% học phí cho trẻ em mầm non, học sinh do ảnh hưởng Covid 19

định tại Nghị quyết 13/2016/NQ-HĐND đối với Trẻ mầm non, học sinh là người dân tộc thiểu số ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của cơ quan có thẩm quyền được hưởng chính sách miễn giảm học phí (70%) theo Nghị định 86/2015/NĐ-CP của Chính phủ.
3. Thời gian hỗ trợ: Trong 4 tháng học kỳ 1 của năm học 2020-2021 (tháng 9, 10, 11, 12 năm 2020).

MỨC THU HỌC PHÍ ĐỐI VỚI GIÁO DỤC MẦM NON VÀ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG CÔNG LẬP
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 13/2016/NQ-HĐND ngày 19 tháng 7 năm 2016 của HĐND tỉnh Quảng Nam)

ĐVT: đồng/học sinh/tháng

TT

Cấp học

Thành th

Nông thôn

Miền núi

1

Mầm non

105.000

45.000

20.000

2

Trung học cơ sở

60.000

30.000

15.000

3

Trung học phổ thông

105.000

65.000

20.000

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *