Mức phí công chứng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2022

Ngày 25/01/2022, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định 04/2022/QĐ-UBND Quy định mức trần thù lao công chứng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, có hiệu lực từ 10/02/2022.

Theo đó, UBND tỉnh Quy định mức trần thù lao công chứng đối với các việc: soạn thảo hợp đồng, giao dịch, đánh máy, sao chụp, dịch giấy tờ, văn bản và các việc khác liên quan đến việc công chứng do các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam thực hiện, cụ thể như sau:

+ Hợp đồng chuyển nhượng, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất: 200.000 đồng/trường hợp.

+ Hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất: 150.000 đồng/trường hợp.

+ Hợp đồng ủy quyền, hợp đồng cầm cố tài sản, bảo lãnh tài sản; hợp đồng vay, mượn tài sản; hợp đồng đặt cọc: 150.000 đồng/trường hợp

Biên bản họp gia đình - chứng thực chữ ký hay chứng thực hợp đồng?
Mức phí công chứng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2022

+ Hợp đồng mua bán, tặng cho tàu thuyền, xe ô tô, xe máy: 100.000 đồng/trường hợp

+ Hợp đồng sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ, chấm dứt hợp đồng, giao dịch: 150.000 đồng/trường hợp

+ Hợp đồng cho thuê quyền sử dụng đất, thuê nhà ở, thuê tài sản; hợp đồng kinh tế; hợp đồng thương mại, đầu tư; hợp đồng hợp tác kinh doanh…: 300.000 đồng/trường hợp

+ Các hợp đồng, giao dịch khác: 150.000 đồng/trường hợp

+ Giấy ủy quyền: 50.000 đồng/trường hợp

+ Văn bản thỏa thuận phân chia di sản thừa kế; văn bản khai nhận di sản thừa kế (bao gồm soạn thảo, đánh máy, in ấn và thực hiện niêm yết. Việc niêm yết tính theo đơn vị km và được tính từ trụ sở tổ chức hành nghề công chứng đến nơi thực hiện niêm yết).

– Dưới 10km: 500.000 đồng/trường hợp;
– Từ 10km đến dưới 20km: 700.000 đồng/trường hợp;
– Từ 20km trở lên: Do tổ chức, cá nhân tự thỏa thuận với các tổ chức hành nghề công chứng trên cơ sở chi phí thực tế, nhưng tối đa không quá 2.000.000 đồng/trường hợp.

+ Văn bản từ chối nhận di sản: 50.000 đồng/trường hợp

+ Di chúc: 100.000 đồng/trường hợp

+ Thù lao đánh máy (bao gồm cả in ấn): 20.000 đồng/trang A4.

+ Thù lao sao chụp giấy tờ, văn bản:

  • Giấy khổ A4: 1.000 đồng/trang
  • Giấy khổ A3: 3.000 đồng/trang

+ Thù lao dịch giấy tờ, văn bản: Biên dịch giấy tờ, văn bản và dịch nói từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt và từ tiếng
Việt sang tiếng nước ngoài (do cộng tác viên phiên dịch của các tổ chức hành nghề công chứng thực hiện).

Áp dụng theo quy định của pháp luật hiện hành (hiện nay là Nghị quyết số 07/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam quy định chế độ tiếp khách nước ngoài vào làm việc, chế độ chi tổ chức đàm phán và chế độ tiếp khách trong nước trên địa bàn tỉnh Quảng Nam)

+ Các công việc khác

  • Công bố di chúc: 300.000 đồng/trường hợp.
  • Sao lục hồ sơ công chứng: 50.000 đồng/trường hợp
  • Các công việc khác liên quan đến việc công chứng không có trong danh mục này: Do tổ chức, cá nhân tự thỏa thuận với các tổ chức hành nghề công chứng trên cơ sở chi phí thực tế.

Rubi

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *