Quảng Nam: Quy định tạm thời về nhiệm vụ và thời gian làm việc của cán bộ không chuyên trách cấp xã

UBND tỉnh Quảng Nam đang dự thảo  Quy định tạm thời về tiêu chuẩn, nhiệm vụ; tuyển chọn và cơ chế quản lý đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Trangtinphapluat.com giới thiệu một số nội dung chính để bạn đọc tham khảo:

I. Nhiệm vụ của chức danh những người hoạt động không chuyên trách cấp xã

1.Chức danh Tổ chức – Kiểm tra

a)Nhiệm vụ về công tác Tổ chức:

– Tham mưu, giúp việc cho Thường trực Đảng ủy về công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ của Đảng ủy.

Quy định tạm thời về tiêu chuẩn, nhiệm vụ; tuyển chọn và cơ chế quản lý đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Quy định tạm thời về tiêu chuẩn, nhiệm vụ; tuyển chọn và cơ chế quản lý đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

– Tổng hợp các báo cáo định kỳ, chuyên đề về công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên của Đảng uỷ.

–  Tham mưu về công tác đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên thuộc Đảng uỷ; tiếp nhận đảng viên đến, đảng viên đi theo quy định.

b) Nhiệm vụ về công tác kiểm tra:

– Tham mưu cho cấp uỷ trong việc xây dựng chương trình, kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát của cấp uỷ và kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng.

– Tham mưu, xây dựng báo cáo việc thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát của cấp uỷ theo định kỳ, sơ kết, tổng kết về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng, soạn thảo các văn bản có liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng theo sự phân công của Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra đảng uỷ.

– Theo dõi, cập nhật các tài liệu, văn bản có liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng trong đảng bộ; làm thư ký trong các cuộc họp của Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ.

c) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Thường trực Đảng uỷ phân công.

(Nghị quyết 02/2020/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Nam về chế độ đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn)

2. Chức danh Tuyên giáo – Dân vận

a) Nhiệm vụ về công tác Tuyên giáo:

– Nắm bắt tình hình tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ ta trên mọi lĩnh vực tư tưởng – văn hoá ở địa phương, kịp thời báo cáo, kiến nghị với cấp uỷ nội dung, biện pháp giải quyết.

– Giúp cấp uỷ tổ chức nghiên cứu, quán triệt, hướng dẫn triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng; kiểm tra và đánh giá tình hình triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của các cấp ở các tổ chức Đảng, đoàn thể ở địa phương.

–  Tổ chức phổ biến thời sự, chính sách theo kế hoạch của Ban Tuyên giáo cấp trên và sự chỉ đạo của cấp uỷ cho cán bộ, đảng viên và quần chúng.

– Tổ chức tuyên truyền giáo dục chính trị, tư tưởng nhân các ngày lễ lớn, các phong trào thi đua yêu nước trong đảng bộ và toàn xã; giúp cấp uỷ chỉ đạo các hoạt động văn hoá quần chúng, hoạt động thể dục thể thao, công tác văn hóa, bảo vệ sức khoẻ cộng đồng.

– Sưu tầm, biên soạn lịch sử (truyền thống) của đảng bộ, tổ chức tuyên truyền, phát huy truyền thống cách mạng của địa phương, cơ sở.

b) Nhiệm vụ về công tác Dân vận:

– Phối hợp với các thành viên trong khối để tham mưu với cấp uỷ tổ chức thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng về công tác dân vận. Theo dõi, kiểm tra tình hình, phản ánh diễn biến tư tưởng, nguyện vọng của nhân dân; Sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm, đề xuất và kiến nghị các vấn đề về công tác dân vận với cấp uỷ và cấp trên.

– Phối hợp các hoạt động với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể, tuyên truyền phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước tới các tầng lớp nhân dân; hướng dẫn tổ chức các phong trào quần chúng thực hiện các nhiệm vụ kinh tế – xã hội, an ninh – quốc phòng, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, giúp cấp uỷ xử lý những vấn đề liên quan đến công tác dân vận.

c) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Thường trực Đảng uỷ phân công.

3. Chức danh Phó Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc

 – Trực tiếp tổ chức hướng dẫn thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” và chỉ đạo hướng dẫn hoạt động của Ban công tác Mặt trận, theo dõi triển khai thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trên địa bàn xã.

– Trực tiếp hướng dẫn xây dựng và bổ sung quy ước, hương ước thôn, khu phố.

– Triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết và các văn bản hướng dẫn công tác Mặt trận Tổ quốc cấp trên đến khu dân cư.

– Trực tiếp tham gia xây dựng tổ hoà giải nhân dân ở khu dân cư; triển khai và vận động nhân dân ở khu dân cư giúp nhau xoá đói, giảm nghèo.

– Phối hợp với cấp uỷ, chính quyền tổ chức tiếp xúc cử tri với đại biểu; nắm bắt và thực hiện công tác dân tộc, tôn giáo trên địa bàn xã.

4.Chức danh Phó Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Phó Bí thư Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh cấp xã là người giúp Bí thư Đoàn giải quyết các công việc hàng ngày, đảm nhận một số lĩnh vực công tác. Có trách nhiệm thu thập, xử lý các thông tin chuẩn bị các báo cáo về công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi ở cơ sở cho Đoàn cấp trên; quản lý và giải quyết công tác đoàn vụ của Đoàn, thay mặt Ban Chấp hành ký một số văn bản của Đoàn. Giúp Bí thư trong các hoạt động tài chính, thu nộp Đoàn phí và xây dựng cơ sở vật chất cho Đoàn hoạt động.

5.Chức danh Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ

– Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ cấp xã chịu trách nhiệm tham mưu cho Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ cấp xã chỉ đạo, tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và thực hiện tốt phong trào thi đua trong công tác Hội.

– Tham mưu cho Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ cấp xã tổ chức các kỳ họp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và tổ chức Hội nghị sơ tổng kết phong trào phụ nữ và các hoạt động công tác Hội.

– Tham mưu cho Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã phối hợp với các đoàn thể và các ngành liên quan tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên phụ nữ và các tầng lớp nhân dân tham gia thực hiện các chương trình phát triển kinh tế – xã hội, an ninh – quốc phòng; phong trào thi đua và 6 nhiệm vụ trọng tâm của Hội đạt kết quả.

– Trực tiếp phụ trách một số Chi hội do Ban chấp hành, Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ cấp xã phân công.

6.Chức danh Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh

Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh cấp xã giúp việc cho Chủ tịch Hội Cựu chiến binh cấp xã và thay mặt Chủ tịch điều hành công việc của Ban chấp hành khi Chủ tịch ủy quyền; trực tiếp phụ trách một số công tác như: kiểm tra, giám sát của Hội, công tác tư tưởng, tài chính, quỹ Hội; trực tiếp phụ trách một số Chi hội.

7.Chức danh Phó Chủ tịch Hội Nông dân

Phó Chủ tịch Hội Nông dân giúp việc cho Chủ tịch Hội nông dân và thay mặt Chủ tịch Hội điều hành một số công việc trong Ban Chấp hành khi Chủ tịch ủy quyền, phụ trách một số lĩnh vực công tác như: Tư tưởng – văn hoá; kinh tế – xã hội và một số Chi hội.

8.Chức danh Phó Trưởng Công an xã

Thực hiện nhiệm vụ theo quy định của pháp luật chuyên ngành và chấp hành sự phân công của Trưởng Công an xã.

9.Chức danh Phó Chỉ huy trưởng Quân sự

Thực hiện theo quy định của pháp luật chuyên ngành và chấp hành sự phân công của Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã.

10.Chức danh Thủ quỹ – Văn thư – Lưu trữ

Phối hợp với công chức văn phòng thống kê và công chức tài chính – kế toán tham mưu giúp Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân xã trong lĩnh vực văn thư, lưu trữ, thủ quỹ, cụ thể:

– Quản lý văn bản đến: tiếp nhận, đăng ký văn bản đến; trình người có trách nhiệm và chuyển giao cho các đơn vị hoặc cá nhân được phân công giải quyết; theo dõi việc giải quyết.

– Quản lý văn bản đi: kiểm tra thể thức, hình thức và kỹ thuật trình bày; ghi số, ký hiệu và ngày, tháng, năm của văn bản; đóng dấu cơ quan và dấu mức độ khẩn, mật (nếu có); làm thủ tục, chuyển phát và theo dõi việc chuyển phát văn bản đi; lưu văn bản đi.

– Thực hiện việc lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ tại cơ quan theo quy định.

– Quản lý và sử dụng con dấu của cơ quan theo quy định của pháp luật.

– Quản lý tiền mặt và các chứng từ, sổ sách có liên quan. Chi tiền mặt theo hóa đơn, chứng từ và tuân thủ các quy định của pháp luật về kế toán, tài chính. Thực hiện chế độ thông tin báo cáo về tài chính theo quy định.

11.Chức danh Nội vụ – Thi đua – Tôn giáo – Dân tộc:

– Giúp thực hiện nhiệm vụ quản lý, theo dõi hồ sơ;hướng dẫn, thống kê, kiểm tra việc thực hiện chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; không chuyên trách thôn, tổ dân phố và người tham gia công việc ở thôn, tổ dân phố;

– Thực hiện chế độ thống kê báo cáo về số lượng, chất lượng đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã, thành viên ủy ban nhân dân cấp xã, cán bộ công chức cấp xã và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; không chuyên trách thôn, tổ dân phố và người tham gia công việc ở thôn, tổ dân phố cho cấp trên theo quy định;

– Giúp hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tôn giáo và công tác tôn giáo; về dân tộc và chính sách dân tộc, miền núi (đối với vùngcó đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi) trên địa bàn;

– Giúp hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, tổng hợp, báo cáo việc thực hiện kế hoạch, nội dung thi đua, khen thưởng trên địa bàn.

12.Chức danh Kế hoạch – giao thông – thủy lợi – nông, lâm, ngư, diêm nghiệp (đối với xã) hoặc Xây dựng, đô thị, môi trường, thương mại, dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp (đối với phường, thị trấn)

Thực hiện một hoặc một số việc trong các nội dung sau:

– Tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội hàng năm được UBND cấp huyện phê duyệt;

– Huy động sự đóng góp của các tổ chức, cá nhân để đầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng của cấp xã;

– Thu thập thông tin, tổng hợp số liệu, lập sổ sách các tài liệu và xây dựng các báo cáo về môi trường và đa dạng sinh học, công tác quy hoạch, xây dựng, đô thị…theo quy định của pháp luật;

– Tổ chức vận động nhân dân áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, bảo vệ môi trường trên địa bàn; tham gia giám sát về kỹ thuật các công trình xây dựng thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân cấp xã;

– Tổ chức và hướng dẫn việc thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án khuyến khích phát triển và ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ để phát triển sản xuất và hướng dẫn nông dân chuyển đổi cơ cấu kinh tế, cây trồng, vật nuôi trong sản xuất theo quy hoạch, kế hoạch chung và phòng trừ các dịch bệnh đối với cây trồng và vật nuôi;

– Tổ chức việc xây dựng các công trình thủy lợi; thực hiện tu bổ, bảo vệ đê điều, bảo vệ rừng; phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai, bão lụt; ngăn chặn kịp thời những hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ đê điều, bảo vệ rừng tại địa phương thuộc thẩm quyền;

– Quản lý, kiểm tra, bảo vệ việc sử dụng nguồn nước trên địa bàn theo quy định của pháp luật;

– Tổ chức thực hiện việc xây dựng, tu sửa đường giao thông trong xã theo phân cấp;

– Tổ chức việc bảo vệ, kiểm tra, xử lý các hành vi xâm phạm đường giao thông ở địa phương theo quy định của pháp luật;

– Huy động sự đóng góp tự nguyện của nhân dân để xây dựng đường giao thông, cầu, cống trên địa bàn theo quy định của pháp luật;

– Hướng dẫn, cung cấp thông tin đến người sản xuất, tuyên truyền chủ trương đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước; tiến bộ khoa học và công nghệ; thông tin thị trường, giá cả; phổ biến điển hình trong sản xuất nông, lâm, diêm, ngư nghiệp; thương mại, dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp;

– Bồi dưỡng, tập huấn, đào tạo truyền nghề cho người sản xuất, kinh doanh để nâng cao kiến thức, kỹ năng sản xuất, quản lý kinh tế; tổ chức tham quan, khảo sát, học tập cho người sản xuất, kinh doanh;

– Xây dựng các mô hình trình diễn về tiến bộ khoa học công nghệ phù hợp với địa phương, nhu cầu của người sản xuất và chuyển giao kết quả từ mô hình trình diễn ra diện rộng;

– Tiếp thu và phản ánh lên cấp có thẩm quyền nguyện vọng của nông dân, tiểu thương về khoa học công nghệ, cơ chế, chính sách trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn, thương mại, dịch vụ và tiểu thủ công nghiệp;

–  Phối hợp với kiểm lâm địa bàn xã trong việc bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng; hướng dẫn và giám sát các chủ rừng trong việc bảo vệ và phát triển rừng;

13.Chức danh Văn hóa, thể dục, thể thao và phụ trách đài truyền thanh;

a) Nhiệm vụ về văn hóa, thể dục, thể thao:

–  Tăng cường chỉ đạo các hoạt động của Trung tâm văn hóa – thể thao, thực hiện chủ trương xã hội hóa các lĩnh vực văn hóa, thể dục, thể thao, xây dựng xã hội học tập.

–  Phối hợp với các đoàn thể cấp xã tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, đọc sách báo, tư vấn khuyến học, giáo dục nhân dân địa phương, phòng chống tệ nạn xã hội; hướng dẫn, giúp đỡ về chuyên môn, nghiệp vụ cho các nhà văn hóa, câu lạc bộ văn hóa, thể dục, thể thao ở các khu dân cư trên địa bàn.

–  Tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, vui chơi giải trí cho trẻ em; tham gia các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao do cấp huyện tổ chức.

– Xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động hàng quý, 06 tháng và năm và tổ chức thực hiện.

b) Nhiệm vụ về phụ trách Đài truyền thanh:

– Biên tập, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước tới người dân. Chuyển tải thông tin chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội của thế giới, trong nước và địa phương thông qua việc tiếp âm, tiếp sóng Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh, Đài Phát thanh – Truyền hình huyện, thị xã, thành phố.

– Thông tin các bản tin, các thông báo phục vụ công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành của Đảng uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn.

– Quản lý, vận hành thiết bị đúng quy trình, quy phạm kỹ thuật, quy chế vận hành trạm. Hàng năm trực tiếp tham mưu, đề xuất phương án đầu tư, sửa chữa máy móc, thiết bị.

– Thông tin trung thực và chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Ủy ban nhân dân cấp xã về nội dung thông tin.

– Báo cáo hoạt động truyền thanh ở cơ sở định kỳ hàng tháng, quý, năm và xây dựng phương hướng hoạt động của năm sau.

14.Chức danh Công tác gia đình và trẻ em:

– Hướng dẫn thực hiện các chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật về hôn nhân, gia đình, bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực gia đình, ngăn chặn các tệ nạn xã hội xâm nhập vào gia đình;tổ chức hoạt động thông tin tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí trách nhiệm của gia đình, phục vụ công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình;

 – Xây dựng kế hoạch phổ biến, quán triệt, bồi dưỡng kiến thức pháp luật liên quan đến công tác gia đình; kiểm tra, giám sát và đề xuất xử lý vi phạm pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình;

– Thực hiện các dự án, mô hình trong Chương trình Quốc gia bảo vệ trẻ em; xây dựng kế hoạch tổ chức Ngày Quốc tế Thiếu nhi và Tháng hành động vì trẻ em; tổ chứchoạt động thông tin tuyên truyền, phục vụ công tác phòng chống tai nạn thương tích trẻ em, phòng chống nạn buôn bán trẻ em, ngăn chặn các hành vi vi phạm Công ước Quyền trẻ em…

II. . Về chế độ làm việc

1.Những người hoạt động không chuyên trách cấp xã thực hiện chế độ làm việc 24 giờ/tuần. Ngoài thời gian làm việc 24 giờ/tuần, khi có yêu cầu, những người hoạt động không chuyên trách cấp xã phải chấp hành sự phân công của tổ chức.

2.Thời gian làm việc nêu trên bao gồm cả thời gian giải quyết công việc, trực tại trụ sở cơ quan và thời gian đi cơ sở.

3.Người có thẩm quyền phải phân công công tác cụ thể đối với người hoạt động không chuyên trách hàng tuần.

iii. Quyền lợi, nghĩa vụ

1.Quyền lợi

a) Được hưởng phụ cấp hàng tháng, phụ cấp kiêm nhiệm (nếu có) và các chế độ, chính sách khác theo quy định của cơ quan có thẩm quyền.

b) Được hỗ trợ theo chế độ quy định đối với đối tượng không hưởng lương từ ngân sách khi được cử đi công tác, học tập theo triệu tập của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền; được cử đi đào tạo, bồi dưỡng kiến thức phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ đang đảm nhiệm.

2. Nghĩa vụ

a) Chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

b) Có nếp sống lành mạnh, tôn trọng nhân dân, tận tụy phục vụ nhân dân.

c) Có ý thức tổ chức kỷ luật, nghiêm chỉnh chấp hành nội quy, quy chế, điều lệ của cơ quan, tổ chức; giữ gìn và bảo vệ tài sản công; bảo vệ bí mật nhà nước theo quy định của pháp luật.

d) Thường xuyên học tập, nâng cao trình độ để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

đ) Gương mẫu thực hiện Quy chế dân chủ ở xã, phường, thị trấn; tham gia sinh hoạt với nhân dân và chịu sự giám sát của nhân dân tại nơi cư trú.

e) Bảo vệ, quản lý và sử dụng có hiệu quả, tiết kiệm tài sản nhà nước được giao; chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước cơ quan, tổ chức có thẩm quyền khi thi hành nhiệm vụ.

Phương Thảo

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Chuyên Tư vấn về xử lý vi phạm hành chính.- Quảng cáo trực tuyến: Textlink, bài viết quảng cáo...Nhận làm bài giảng powerpoint tuyên truyền Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *