Hướng dẫn đôn đốc nộp tiền phạt vi phạm hành chính

Một số bạn đọc đề nghị trangtinphapluat.com hướng dẫn mẫu văn bản đôn đốc nộp tiền phạt vi phạm hành chính để thuận tiện trong quá trình tham mưu xử phạt vi phạm hành chính.

Trangtinphapluat.com trả lời như sau

1. Quy định về nộp tiền phạt vi phạm hành chính

Theo Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2020 thì có 02 trường hợp nộp phạt, đó là nộp phạt tại chỗ cho người có thẩm quyền ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong trường hợp xử phạt không lập biên bản theo Điều 69.

(Hướng dẫn lập biên bản vi phạm hành chính chuẩn nhất)

Trường hợp xử phạt vi phạm hành chính có lập biên bản thì cá nhân/tổ chức vi phạm phải nộp tiền trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được quyết định xử phạt. Nếu quá thời gian này mà cá nhân/tổ chức vi phạm không nộp tiền phạt thì phải nộp thêm 0,05% trên tổng số tiền phạt chưa nộp.

Mẫu văn bản hướng dẫn đôn đốc thi hành quyết định xử phạt
Hướng dẫn đôn đốc nộp phạt vi phạm hành chính

Phải thường xuyên theo dõi, đôn đốc nộp phạt

+ Theo quy định tại khoản 2 Điều 73 Luật Xử lý vi phạm hành chính thì: “Người có thẩm quyền xử phạt đã ra quyết định xử phạt có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra việc chấp hành quyết định xử phạt của cá nhân, tổ chức bị xử phạt và thông báo kết quả thi hành xong quyết định cho cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu về xử lý vi phạm hành chính của Bộ Tư pháp, cơ quan tư pháp địa phương”.

+ Tại biểu mẫu 02 của  Nghị định 118/2021/NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính thì tại Điều 3 có giao nhiệm vụ cho cơ quan, tổ chức để tổ chức thi hành quyết định.

Như vậy, theo Luật Xử lý vi phạm hành chính thì cá nhân/tổ chức bị xử phạt vi phạm hành chính phải tự nguyện chấp hành quyết định xử phạt tiền trong vòng 10, kể từ ngày nhận được quyết định xử phạt. Và Luật cũng quy định người ban hành quyết định xử phạt và người được giao thi hành quyết định xử phạt phải thường xuyên theo dõi, kiểm tra việc chấp hành quyết định của cá nhân/tổ chức vi phạm để đôn đốc họ nộp phạt. Quá thời hạn mà cá nhân/tổ chức vi phạm không nộp phạt thì phải tham mưu người có thẩm quyền ban hành quyết định cưỡng chế.

Bị xử lý kỷ luật nếu không theo dõi, kiểm tra

Từ ngày 01/7/2020, việc xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức trong thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính theo Nghị định 19/2020/NĐ-CP có hiệu lực thi hành, theo quy định tại khoản 16 Điều 22 thì việc: “Không theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc chấp hành quyết định xử phạt của cá nhân, tổ chức bị xử phạt; việc thi hành biện pháp khắc phục hậu quả do cá nhân, tổ chức thực hiện”, là hành vi vi phạm trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

Theo Điều 24 Nghị định 19/2020/NĐ-CP thì cán bộ, công chức có hành vi Không theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc chấp hành quyết định xử phạt của cá nhân, tổ chức bị xử phạt; việc thi hành biện pháp khắc phục hậu quả do cá nhân, tổ chức thực hiện sẽ bị áp dụng hình thức kỷ luật Khiển trách.

Nghị định 19/2020/NĐ-CP về kiểm tra xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính
Không đôn đốc thi hành quyết định xử phạt bị kỷ luật Khiển trách

Do đó, để đảm bảo thực hiện đúng quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, tránh bị xử lý kỷ luật thì cán bộ, công chức được giao nhiệm vụ tham mưu xử phạt vi phạm hành chính cần thường xuyên kiểm tra, theo dõi và có văn bản đôn đốc, nhắc nhở người vi phạm nộp tiền phạt.

2. Mẫu văn bản đôn đốc thi hành việc nộp tiền phạt

Hiện nay theo Nghi định 118/2021/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính cũng không quy định về biểu mẫu đôn đốc, nhắc nhở việc nộp tiền phạt vi phạm hành chính.

(Tổng hợp các biểu mẫu trong xử phạt vi phạm hành chính mới nhất)

Để bạn đọc thuận lợi trong quá trình tham mưu đôn đốc, thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, trangtinphapluat.com biên soạn mẫu Công văn đôn đốc, thi hành việc nộp tiền phạt theo Quyết định xử phạt.

CƠ QUAN BAN HÀNH

Số:    /UBND-VP

V/v thi hành Quyết định xử phạt VPHC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Địa danh, ngày ……… tháng ……… năm ………

Kính gửi: Tổ chức/cá nhân bị xử phạt vi phạm hành chính.

Ngày 10 tháng 2 năm 2024, UBND quận X ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 1112/QĐ-XPVPHC trên lĩnh vực xây dựng đối với:
Ông: Nguyễn Văn S
Sinh ngày: 10/01/1981, Quốc tịch Việt Nam
Địa chỉ thường trú: Phường Y, Quận x, Thành Phố HCM
Đã có hành vi vi phạm: Tổ chức thi công xây dựng công trình nhà ở riêng lẻ ở đô thị không có giấy phép xây dựng của người có thẩm quyền, vi phạm điểm b khoản 5 Điều 15 Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở. (Nay là Nghị định 16/2022/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực xây dựng)
Hình thức xử phạt: Phạt tiền 25.000.000đ (Hai mươi lăm triệu đồng), biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc tháo dỡ công trình vi phạm.
Thời gian thực hiện: 10 ngày, kể từ ngày nhận được Quyết định.
Vào ngày 01/2/2024, UBND quận X phối hợp với UBND phường Y đã gửi Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 1112/QĐ-XPVPHC nêu trên chô ông Nguyễn Văn S (ông Nguyễn Văn S đã nhận, có biên bản giao nhận số 01/BB-GN kèm theo)
Qua theo dõi thì đến nay, ông Nguyễn Văn S vẫn chưa chấp hành nộp tiền phạt theo Quyết định 1112/QĐ-XPVPHC và chưa thực hiện tháo dỡ công trình vi phạm. Nay, UBND quận X yêu cầu ông Nguyễn Văn S chấp hành nghiêm Quyết định 1112/QĐ-XPVPHC, cụ thể: Chấp hành nộp tiền phạt và tháo dỡ công trình vi phạm trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được Quyết định xử phạt. Nếu quá thời hạn 10 ngày, mà ông Nguyễn Văn S không chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.
UBND quận X giao UBND phường Y tiếp tục theo dõi, đôn đốc ông Nguyễn Văn S trong việc chấp hành Quyết định 1112/QĐ-XPVPHC. Trườn hợp quá thời hạn 10 ngày, kể từ ngày ông Nguyễn Văn S nhận được quyết định mà không chấp hành thì tổng hợp hồ sơ, tham mưu Chủ tịch UBND quận X cưỡng chế theo quy định pháp luật.

Nơi nhận:
– Như trên;
– UBND phường Y (t/h);
– Lưu:VT.
CHỦ TỊCH
ĐÃ KÝ
Nguyễn Văn A

Trên đây là mẫu công văn đôn đốc thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính do trangtinphapluat.com biên soạn để bạn đọc tham khảo trong quá trình tham mưu xử lý vi phạm hành chính. Chúng tôi rất mong nhận được ý kiến góp ý của bạn đọc, ý kiến vui lòng ghi ở mục bình luận bên dưới bài viết.

Rubi

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *