Chuẩn bị triển khai thực hiện gửi, nhận đơn khởi kiện điện tử

Theo dự thảo Nghị quyết  hướng dẫn thực hiện thủ tục gửi, nhận đơn khởi kiện, tài liệu, chứng cứ và cấp, tống đạt, thông báo các văn bản tố tụng trong tố tụng dân sự, tố tụng hành chính bằng phương tiện điện tử theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự, Luật tố tụng hành chính Luật giao dịch điện tử, đang được lấy ý kiến nhân dân thì:

* Gửi đơn khởi kiện điện tử là:

1. Gửi đơn khởi kiện điện tử bao gồm việc người khởi kiện gửi đơn khởi kiện và tài liệu, chứng cứ kèm theo đến Tòa án. Tòa án nhận đơn khởi kiện và tài liệu, chứng cứ kèm theo và thông báonhận đơn cho người khởi kiện, thông báo kết quả xử lý đơn khởi kiện của cơ quan, tổ chức, cá nhân khởi kiện theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự, Luật tố tụng hành chính bằng phương thức điện tử.

Cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện gửi đơn khởi kiện điện tử phải được Tòa án thông báo chấp nhận đăng ký giao dịch điện tử trong tố tụng dân sự, tố tụng hành chính theo quy định .

2. Hồ sơ, trình tự, thủ tục về gửi, nhận đơn khởi kiện và xử lý đơn khởi kiện  điện tử thực hiện theo các quy định pháp luật về tố tụng.

* Thủ tục gửi, nhận, xử lý đơn khởi kiện điện tử

1. Cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục gửi đơn khởi kiện điện tử tới Tòa án qua Cổng thông tin điện tử của Tòa án.

2. Cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện truy cập vào Cổng thông tin điện tử của Tòa án để khai Tờ khai gửi đơn khởi kiện điện tử và gửi kèm theo các tài liệu, chứng cứ theo quy định dưới dạng điện tử đến Cổng thông tin điện tử của Tòa án.

3. Cổng thông tin điện tử của Tòa án thực hiện tiếp nhận và gửi thông báo cho người gửi đơn qua địa chỉ thư điện tử đã được khai trên hồ sơ đăng ký giao dịch bằng phương thức điện tử để ghi nhận hồ sơ đã được gửi đến Tòa án hoặc thông báo lý do không nhận hồ sơ cho người gửi đơn.

4. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày Cổng thông tin điện tử của Tòa án tiếp nhận đơn khởi kiện điện tử của người gửi đơn, Tòa án thực hiện kiểm tra và xử lý đơn khởi kiện của người gửi đơn như sau:

Hướng dẫn khởi kiện bằng đơn khởi kiện điện tử
Hướng dẫn khởi kiện bằng đơn khởi kiện điện tử

a) Trường hợp thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án, Tòa án gửi thông báo về việc nộp tiền tạm ứng án phí cho người khởi kiện. Trường hợp người khởi kiện không phải nộp hoặc được miễn nộp tiền tạm ứng án phí thì Tòa án thông báo đến địa chỉ thư điện tử của người khởi kiện. Người khởi kiện có trách nhiệm nộp đơn khởi kiện bản giấy và tài liệu, chứng cứ kèm theo cho Tòa án ngay sau khi nhận được thông báo của Tòa án.

Trường hợp đơn khởi kiện bản giấy và tài liệu, chứng cứ kèm theo khớp đúng với đơn khởi kiện điện tử và tài liệu, chứng cứ kèm theo mà người khởi kiện đã gửi qua Cổng thông tin điện tử của Tòa án thì Tòa án gửi thông báo cho các đương sự trong vụ án về việc Tòa án thụ lý vụ án.

Trường hợp đơn khởi kiện bản giấy và tài liệu, chứng cứ kèm theo không khớp với đơn khởi kiện điện tử và tài liệu, chứng cứ kèm theo mà người khởi kiện đã gửi qua Cổng thông tin điện tử của Tòa án thì người khởi kiện phải thực hiện sửa đổi, bổ sung theo đúng quy định và gửi lại qua Cổng thông tin điện tử của Tòa án.

b) Trường hợp đơn khởi kiện không có đủ các nội dung theo quy định của pháp luật tố tụng thì Thẩm phán gửi thông báo cho người khởi kiện qua địa chỉ thư điện tử, qua Cổng thông tin điện tử của Tòa án trong đó nêu rõ những vấn đề cần sửa đổi, bổ sung cho người khởi kiện để họ sửa đổi, bổ sung. Sau khi nhận được đơn khởi kiện đã được sửa đổi, bổ sung thì Tòa án thực hiện theo quy định .

Trường hợp người khởi kiện không sửa đổi, bổ sung đơn khởi kiện theo yêu cầu của Thẩm phán thì Thẩm phán trả lại đơn khởi kiện và tài liệu, chứng cứ kèm theo.

c) Trường hợp đơn khởi kiện thuộc trường hợp trả lại đơn theo quy định của pháp luật tố tụng thì Tòa án gửi văn bản trả lại đơn khởi kiện về việc không chấp nhận đơn khởi kiện qua Cổng thông tin điện tử của Tòa án đến địa chỉ thư điện tử của người khởi kiện.

Rubi

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *