Hướng dẫn xác nhận tình trạng hôn nhân theo Nghị định 123/2015/NĐ-CP

Ngày 06/7/2016, Cục Hộ tịch-Quốc tịch-Chứng thực thuộc Bộ Tư pháp ban hành Công văn số 1007/HTQTCT-HT về việc hướng dẫn nghiệp vụ hộ tịch, theo đó Cục đã hướng dẫn về việc xác nhận tình trạng hôn nhân; cấp lại giấy xác nhận tình trạng hôn nhân; đăng ký lại khai sinh…

1. Về xác nhận tình trạng hôn nhân

Về việc xác nhận tình trạng hôn nhân của người đã có nhiều nơi cư trú trước đây và việc cấp nhiều bản chính Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (mục 1, mục 2 của Công văn số 4265/STP-HCTP), Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực đã có ý kiến tại Công văn số 745/HTQTCT-HT ngày 28/4/2016, đề nghị S Tư pháp hướng dẫn thực hiện theo Công văn nêu trên.

Cấp lại giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
Xác nhận tình trạng hôn nhân cho người qua nhiều nơi cư trú

Riêng đối với trường hợp công dân Việt Nam có thời gian cư trú ở nước ngoài, do Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao cho biết không thực hiện được việc xác minh theo yêu cầu của UBND cấp xã, nên đề nghị Sở Tư pháp hướng dẫn UBND cấp xã vận dụng quy định tại Điều 4 Thông tư số 15/2015/TT-BTP cho phép người yêu cầu lập văn bản cam đoan về việc không có giấy tờ chứng minh tình trạng hôn nhân thời gian cư trú ở nước ngoài, đồng thời cam đoan rõ về tình trạng hôn nhân của mình trong thời gian đó. Cơ quan đăng ký hộ tịch cần giải thích để người yêu cầu biết rõ về trách nhiệm và hệ quả pháp lý về việc cam đoan không đúng sự thật.

2. Cấp lại giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

Đối với việc cấp lại Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân theo quy định tại Khoản 6 Điều 22 của Nghị định số 123/2015/NĐ-CP, đề nghị S Tư pháp hướng dẫn thực hiện theo hướng:

– Trường hợp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân được cấp để sử dụng vào mục đích vay vốn, thế chấp, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, nhưng sau đó muốn cấp thêm Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân để sử dụng vào mục đích tương tự thì thực hiện theo trình tự, thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân mới, không bắt buộc phải nộp lại Giấy xác nhận được cấp trước đây.

 Trường hợp cá nhân yêu cầu cấp lại Giấy xác nhận nh trạng hôn nhân để sử dụng vào mục đích kết hôn mà không nộp lại được Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (cũng sử dụng vào mục đích kết hôn) đã được cấp trước đây:

+ Nếu thông tin về người dự định kết hôn không thay đổi so với Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cấp trước đây thì Ủy ban nhân dân cấp xã cho người có yêu cầu lập văn bản cam đoan về việc thất lạc, chưa sử dụng Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân được cấp trước đây để kết hôn, sau đó cấp lại Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho người có yêu cầu.

Hướng dẫn xác nhận lại tình trạng hôn nhân
Hướng dẫn xác nhận lại tình trạng hôn nhân

+ Nếu thông tin về người dự định kết hôn thay đổi so với Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cấp trước đây (xin Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân để kết hôn với người khác) thì Ủy ban nhân dân cấp xã căn cứ vào thông tin trong Tờ khai và Sổ cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân trước đây, có văn bản trao đổi với cơ quan có liên quan đ kim tra, xác minh về việc sử dụng Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân được cấp trước đây (nếu mục đích để kết hôn tại Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã).

(Tất tần tật các vướng mắc về cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cần biết)

Nếu Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân trước đây được cấp để kết hôn vi người nước ngoài tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài thì Ủy ban nhân dân cấp xã gửi văn bản (kèm theo các tài liệu có liên quan gồm: bản chụp hồ sơ cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân lần trước và lần đề nghị cấp lại, bản chụp trang Sổ ghi việc cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân trước đây) về Sở Tư pháp, Sở Tư pháp tổng hợp, gửi Cục Hộ tịch, quốc tịch, chng thực để trao đổi với Cơ quan đại diện của nước ngoài tại Việt Nam kiểm tra, làm rõ.

Xem tất cả công văn hướng dẫn nghiệp vụ hộ tịch, chứng thực mới nhất

Rubi

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *