Thưởng 20.000.000đ nếu có thành tích xuất sắc trong phòng chống tội phạm

Thưởng đột xuất bằng tiền cho cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống tội phạm  và ma túy. Mức tiền thưởng cụ thể cho từng cá nhân, tập thể do Bộ Trưởng Bộ công an quyết định, tối đa đối với cá nhân là 5000.000đ/người/lần khen thưởng và tối đa đối với tập thể là 20.000.000đ/tập thể/lần khen thưởng.

Hỗ trợ đền bù, trợ cấp đột xuất đối với gia đình và người trực tiếp tham gia phòng, chống tội phạm và ma túy bị thiệt hại về tính mạng, sức khỏe và tài sản. Mức chi thực hiện theo quy định tại Nghị định 103/2002/NĐ-CP ngày 17 tháng 12 năm 2002 của Chính phủ quy định chế độ đền bù, trợ cấp đối với cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức tham gia phòng chống ma túy bị thiệt hại về tính mạng sức khỏe, tài sản.

Quy định trên được nêu tại Quyết định 04/2019/QĐ-TTg ngày 22/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ phòng, chng tội phạm, có hiệu lực 10/3/2019 và thay thế Quyết định 47/2012/QĐ-TTg ngày 01/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ phòng, chống tội phạm.

Quyết định 04/2019/QĐ-TTg ngày 22/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ phòng, chống tội phạm
Thưởng đột xuất bằng tiền cho cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống tội phạm  và ma túy

Quỹ phòng chống, tội phạm được thành lập ở 2 cấp

Theo Quyết định 04/2019/QĐ-TTg thì Quỹ phòng, chống tội phạm được thành lập ở 2 cấp trung ương và tỉnh. Ở trung ương Quỹ phòng chống, tội phạm do Bộ Trưởng Bộ Công an quản lý, điều hành. Ở cấp tỉnh Quỹ phòng, chống tội phạm do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập, quản lý và điều hành.

Nội dung chi Quỹ phòng, chống tội phạm không được trùng với các nội dung chi từ nguồn chi hỗ trợ khác . Số kinh phí kết dư của Quỹ phòng, chống tội phạm cuối năm chưa sử dụng hết được chuyển sang năm sau để tiếp tục sử dụng.

Rubi.

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *