Hình thức khen thưởng trong phong trào xây dựng nông thôn mới

Theo Quyết định 3947/QĐ-UBND ngày 08/11/2016 của UBND tỉnh Quảng Nam Ban hành Quy định về tiêu chuẩn và hình thức khen thưởng trong  Phong trào thi đua “Chung sức xây dựng nông thôn mới”trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2016 – 2020 thì hình thức khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào chung sức xây dựng Nông thôn mới như sau:

1. Khen thưởng hàng năm

a) Khen thưởng cho xã đạt chuẩn NTM lần đầu giai đoạn 2016-2020: Được UBND tỉnh tặng Cờ thi đua, Bằng công nhận xã đạt chuẩn NTM và tiền thưởng theo quy định.

Ngoài ra, trong từng năm sẽ xét chọn 04 xã để tặng thưởng thêm công trình phúc lợi, cụ thể: Xã có Quyết định của UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn NTM, xếp thứ tự từ thứ 01 đến thứ 04. Căn cứ để xếp thứ tự như sau: (i) thời gian UBND cấp huyện gửi hồ sơ về BCĐ tỉnh (qua Văn phòng Điều phối NTM tỉnh) để đề nghị thẩm định xã đạt chuẩn NTM, đảm bảo số lượng, chất lượng hồ sơ; (ii) chất lượng các tiêu chí đạt chuẩn NTM thông qua việc thẩm định xã đạt chuẩn NTM; (iii) những kết quả nổi bật trong xây dựng NTM; (iv) sự hài lòng của người dân về kết quả đạt được (thông qua việc tổ chức họp dân lấy ý kiến tham gia theo quy định); (v) không có nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng NTM. Xã xếp thứ 01 được thưởng công trình phúc lợi, trị giá 500.000.000 đồng (Năm trăm triệu đồng); xã xếp thứ 02 được thưởng công trình phúc lợi, trị giá 400.000.000 đồng (Bốn trăm triệu đồng); xã xếp thứ 03 và thứ 04 được thưởng công trình phúc lợi, trị giá 300.000.000 đồng (Ba trăm triệu đồng).

Mức hỗ trợ xây dựng nông thôn mới ở tỉnh Quảng Nam
Hình thức khen thưởng nông thôn mới

Xã đã đăng ký đạt chuẩn NTM hằng năm, nhưng không đạt chuẩn, thì Ban Chỉ đạo NTM xã, Ban Quản lý xây dựng NTM xã tổ chức họp kiểm điểm, làm rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan, trách nhiệm trong chỉ đạo, điều hành, có Báo cáo kết quả kiểm điểm gửi về Ban Chỉ đạo NTM tỉnh và Ban Chỉ đạo NTM huyện.

b) Khen thưởng cho xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu: Được UBND tỉnh tặng Bằng khen, Bằng công nhận xã đạt chuẩn NTM kiễu mẫu và tiền thưởng theo quy định.

Ngoài ra:

+ Đến năm 2019, xã được công nhận đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, xếp thứ tự từ thứ 01 đến thứ 03, mỗi xã được thưởng thêm công trình phúc lợi, cụ thể: Xã xếp thứ 01 được thưởng công trình phúc lợi, trị giá 500.000.000 đồng (Năm trăm triệu đồng); xã xếp thứ 02 được thưởng công trình phúc lợi, trị giá 400.000.000 đồng (Bốn trăm triệu đồng); xã xếp thứ 03 được thưởng công trình phúc lợi, trị giá 300.000.000 đồng (Ba trăm triệu đồng);

+ Đến năm 2020, xã được công nhận đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, xếp thứ tự từ thứ 01 đến thứ 10, mỗi xã được thưởng thêm 01 công trình phúc lợi, cụ thể: Xã xếp thứ tự từ thứ 01 đến thứ 03, mỗi xã được thưởng công trình phúc lợi trị giá 500.000.000 đồng (Năm trăm triệu đồng); xã xếp thứ tự từ thứ 04 đến thứ 06, mỗi xã được thưởng công trình phúc lợi trị giá 400.000.000 đồng (Bốn trăm triệu đồng); xã xếp thứ tự từ thứ 07 đến thứ 10, mỗi xã được thưởng công trình phúc lợi trị giá 300.000.000 đồng (Ba trăm triệu đồng).

c) Khen thưởng cho xã không thuộc danh sách xã phấn đấu đạt chuẩn NTM giai đoạn 2016-2020 (Tại Thông báo số 443/TB-UBND ngày 30/9/2015; Thông báo 272/TB-UBND ngày 23/6/2016 của UBND tỉnh và các văn bản sửa đổi, bổ sung(nếu có)) nhưng được công nhân xã đạt chuẩn NTM: Được UBND tỉnh tặng Cờ thi đua, Bằng công nhận xã đạt chuẩn NTM, tiền thưởng theo quy định và được thưởng thêm công trình phúc lợi, trị giá 2.000.000.000 đồng (Hai tỷ đồng). Xã được đề nghị khen thưởng thuộc trường hợp này thì không được khen thưởng về xã có nỗ lực cao trong xây dựng NTM.

d) Khen thưởng cho xã có nỗ lực cao trong xây dựng NTM (xã không thuộc danh sách xã phấn đấu đạt chuẩn NTM giai đoạn 2016-2020): Được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen, tiền thưởng theo quy định và được thưởng thêm công trình phúc lợi, trị giá 300.000.000 đồng (Ba trăm triệu đồng).

Tặng thưởng công trình phúc lợi cho xã đạt chuẩn nông thôn mới
Tặng thưởng công trình phúc lợi cho xã đạt chuẩn nông thôn mới

e) Thôn đạt chuẩn Bộ tiêu chí “Khu dân cư NTM kiểu mẫu”: Mỗi huyện, thị xã, thành phố chọn 01 thôn tiêu biểu nhất để đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh xét tặng Bằng khen, tiền thưởng theo quy định và được thưởng thêm 100 tấn xi măng để xây dựng các công trình phúc lợi trên địa bàn.

f) Đối với tổ chức, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác (gọi chung là tổ chức): Mỗi huyện, thị xã, thành phố xét chọn 01 tổ chức tiêu biểu nhất trong năm, có đóng góp nhiều công sức cho xây dựng NTM trên địa bàn, để đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen.

Nếu tổ chức là tổ hợp tác được xét khen thưởng thì ngoài Bằng khen còn được tiền thưởng theo quy định.

g) Đối với xã đạt chuẩn NTM được đề xuất 01 cán bộ-công chức và 01 cá nhân là hộ gia đình (hoặc thành viên hợp tác xã, tổ hợp tác) có thành tích tiêu biểu nhất trong xây dựng NTM để xem xét, đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen và tiền thưởng theo quy định.

2. Khen thưởng sơ kết 3 năm (2016-2018)

Ngoài các chỉ tiêu đã được khen thưởng hằng năm, khen thưởng sơ kết 3 năm (2016-2018) thêm các chỉ tiêu như sau:

a) Tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 03 tập thể và 03 cá nhân thuộc các Sở, Ban, ngành, Hội, đoàn thể cấp tỉnh có thành tích xuất sắc trong sơ kết 3 năm (2016-2018). Riêng đối với các thành viên Đoàn Thẩm định các tiêu chí NTM tỉnh, thành viên Văn phòng Điều phối NTM tỉnh: Được đề xuất thêm 03 cá nhân để đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh xét tặng Bằng khen và tiền thưởng theo quy định.

b) Mỗi huyện, thị xã, thành phố xét chọn 01 tập thể và 01 cá nhân ở các phòng, ban, ngành cấp huyện có thành tích xuất sắc nhất trong sơ kết 3 năm (2016-2018) để đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen và tiền thưởng theo quy định.

3. Khen thưởng tổng kết giai đoạn 2016 – 2020

a) Đề nghị Trung ương khen thưởng

Cuối năm 2020, Thường trực Ban Chỉ đạo NTM tỉnh tham mưu UBND tỉnh xét, chọn huyện đạt chuẩn NTM và thị xã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM lần đầu; 5% số xã đạt chuẩn NTM giai đoạn 2016-2020; 5% số xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; xã đặc biệt khó khăn có nhiều nổ lực vươn lên trong xây dựng NTM và các cá nhân tiêu biểu để đề nghị Trung ương khen thưởng theo quy định tại Quyết định số 1730/QĐ-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

b) Khen thưởng của tỉnh

– Khen thưởng huyện công nhận lại đạt chuẩn NTM được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen, tiền thưởng theo quy định và công trình phúc lợi trị giá 5.000.000.000 tỷ đồng (Năm tỷ đồng).

– Khen thưởng thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM, thị xã công nhận lại hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM: Được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen, tiền thưởng theo quy định và công trình phúc lợi trị giá 2.000.000.000 đồng (Hai tỷ đồng).

– Khen thưởng huyện dẫn đầu các khu vực thi đua: Huyện dẫn đầu khu vực đồng bằng (trừ các huyện đã đăng ký đạt chuẩn huyện NTM; thành phố, thị xã đăng ký hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM), huyện dẫn đầu khu vực miền núi cao và huyện dẫn đầu khu vực miền núi thấp trong Phong trào thi đua xây dựng NTM giai đoạn 2016-2020 (huyện có nhiều xã đạt chuẩn NTM, có tỷ lệ bình quân tiêu chí đạt chuẩn cao hơn, có nhiều cách làm sáng tạo, tạo sự lan toả, liên kết trong vùng, có nhiều thôn được công nhận đạt chuẩn Bộ tiêu chí Khu dân cư NTM kiểu mẫu; không có nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng NTM và là huyện xuất sắc nhất trong khối thi đua xây dựng NTM đối với các huyện đồng bằng, miền núi cao và miền núi thấp): Được Chủ  tịch UBND tỉnh tặng Cờ thi đua, tiền thưởng theo quy định và thưởng công trình phúc lợi trị giá 2.000.000.000 đồng (Hai tỷ đồng).

– Khen thưởng xã hoàn thành nổi bật 1 trong 4 tiêu chí (thu nhập; hộ nghèo; văn hóa; môi trường) được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen, tiền thưởng theo quy định và 100 tấn xi măng để xây dựng các công trình phúc lợi trên địa bàn, cụ thể:

+ Đạt chuẩn tiêu chí số 10 (thu nhập) với tốc độ tăng thu nhập cao nhất và đảm bảo tính bền vững (so với thu nhập vào cuối năm 2015): 01 xã;

+ Đạt chuẩn tiêu chí số 11 (hộ nghèo) với tốc độ giảm nghèo cao nhất và đảm bảo tính bền vững (so với tỷ lệ hộ nghèo tiếp cận đa chiều cuối năm 2015): 01 xã;

+ Xã tiêu biểu nhất trong các xã đạt chuẩn tiêu chí số 16 (văn hoá): Xã có từ 70% số thôn trở lên đạt danh hiệu thôn văn hoá ít nhất 5 năm liền và xã đã đạt chuẩn xã văn hóa theo quy định của Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch: 01 xã;

+ Xã tiêu biểu nhất trong các xã đạt chuẩn tiêu chí số 17 (môi trường), là xã có bộ mặt nông thôn xanh, sạch, đẹp; đường làng ngõ xóm khang trang, nhiều nhà có hàng rào bằng cây xanh, có ít nhất 01 “Khu dân cư NTM kiểu mẫu” đạt chuẩn: 01 xã.

– Tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 05 tập thể và 05 cá nhân thuộc các Sở, Ban, ngành, Hội, đoàn thể cấp tỉnh có thành tích xuất sắc trong tổng kết 5 năm (2016-2020). Riêng đối với các thành viên Đoàn Thẩm định các tiêu chí NTM tỉnh, thành viên Văn phòng Điều phối NTM tỉnh: Được đề xuất thêm 05 cá nhân để đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh xét tặng Bằng khen và tiền thưởng theo quy định.

– Mỗi huyện, thị xã, thành phố xét chọn 01 tập thể và 01 cá nhân ở các phòng, ban, ngành cấp huyện có thành tích xuất sắc nhất tổng kết 5 năm (2016-2020) để đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen và tiền thưởng theo quy định.

– Doanh nhân, doanh nghiệp: Mỗi huyện, thị xã, thành phố xét chọn 01 doanh nhân hoặc doanh nghiệp tiêu biểu nhất trong 5 năm, góp phần vào quá trình xây dựng NTM trên địa bàn, để đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen.

– Đối với các trí thức, nhà khoa học, các cá nhân ở trong và ngoài tỉnh, người Việt Nam định cư ở nước ngoài (gọi chung là cá nhân): Mỗi huyện, thị xã, thành phố và Văn phòng Điều phối NTM tỉnh xét chọn 01 cá nhân tiêu biểu nhất trong 5 năm, đóng góp nhiều công sức cho xây dựng NTM trên địa bàn, để đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen và tiền thưởng theo quy định.

– Đối với hộ gia đình hoặc thành viên tổ hợp tác, hợp tác xã tiêu biểu: Mỗi huyện, thị xã, thành phố xét chọn 01 hộ gia đình (hoặc thành viên tổ hợp tác, hợp tác xã) tiêu biểu nhất trong 5 năm tham gia xây dựng NTM trên địa bàn, để đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen và tiền thưởng theo quy định.

Ghi chú: Những tập thể, cá nhân đã được UBND tỉnh xét khen thưởng hằng năm, khen thưởng sơ kết 3 năm (2016-2018) hoặc được đề nghị Trung ương khen thưởng cao hơn thì không được xét khen thưởng tổng kết 5 năm (2016-2020), trừ một số tập thể, cá nhân có quá nhiều thành tích nổi bật, được các cấp (tỉnh, huyện, xã) ghi nhận.

Những công trình phúc lợi là những công trình trực tiếp phục vụ cộng đồng dân cư trên địa bàn nông thôn và được gắn biển tên sau khi công trình hoàn thành: “Công trình được đầu tư xây dựng bằng nguồn kinh phí khen thưởng Phong trào thi đua chung sức xây dựng nông thôn mới”.

Phương Thảo

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *