Trang chủ / BÀI VIẾT HAY / Vướng mắc pháp luật / Xác định tổ chức bị xử phạt vi phạm hành chính thế nào cho đúng?

Xác định tổ chức bị xử phạt vi phạm hành chính thế nào cho đúng?

Tổ chức bị xử phạt vi phạm hành chính được Nghị định 97/2017/NĐ-CP của Chính phủ ngày 18/8/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 81/2013/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính, theo đó:

Tổ chức bị xử phạt vi phạm hành chính khi có đủ điều kiện sau:

Là pháp nhân theo quy định của pháp luật dân sự hoặc các tổ chức khác được thành lập theo quy định của pháp luật.

Hành vi vi phạm hành chính do người đại diện, người được giao nhiệm vụ nhân danh tổ chức hoặc người thực hiện hành vi theo sự chỉ đạo, điều hành phân công, chấp thuận của tổ chức và theo quy định của pháp luật phải bị xử phạt vi phạm hành chính.

Xác định tổ chức bị xử phạt vi phạm hành chính
Xác định tổ chức bị xử phạt vi phạm hành chính

Tổ chức bị xử phạt vi phạm hành chính khi

Tổ chức bị xử phạt vi phạm hành chính phải được quy định cụ thể tại các Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực  quản lý nhà nước.

Quy định về tổ chức trong Nghị định 97/2017/NĐ-CP đã khá rõ, tạo thuận lợi cho các cơ quan nhà nước khi tiến hành lập biên bản và xử phạt vi phạm hành chính. Tuy nhiên, do nhiều Nghị định xử phạt vi phạm hành chính ban hành trước Nghị định 97 chưa được sửa đổi, bổ sung kịp thời nên tạo cách hiểu khác nhau trong việc xác định tổ chức vi phạm hành chính.

Cụ thể như Nguyễn Văn A có hành vi kinh doanh karaoke quá giờ cho phép (A là chủ doanh nghiệp tư nhân), bị người có thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính theo Nghị định 158/2013/NĐ-Cp. Tuy nhiên theo Nghị định 158 thì không có quy định thế nào là tổ chức, trong khi đó theo Nghị định 97 và Luật Doanh nghiệp thì Doanh nghiệp tư nhân là tổ chức, dẫn đến có hai cách hiểu:

Cách hiểu thứ nhất cho rằng: Do nghị định 158 không có quy định thế nào là tổ chức nên căn cứ vào Khoản 3 Điều 1 Nghị định 81 đã được sửa đổi theo Nghị định 97  (

Tổ chức bị xử phạt vi phạm hành chính phải được quy định cụ thể tại các Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực  quản lý nhà nước) thì phải lập biên bản A là cá nhân và xử phạt theo mức phạt cá nhân.

Tuy nhiên cách hiểu thứ 2 lại cho rằng trong trường hợp của Nguyễn Văn A là doanh nghiệp tư nhân thì phải bị xử phạt vi phạm theo tổ chức là phù hợp với Nghị định 97 và Luật Doanh nghiệp. Bởi lẽ doanh nghiệp tư nhân là tổ chức và hành vi của A là nhân danh doanh nghiệp thực hiện.

Để áp dụng pháp luật thống nhất thì các cơ quan có thẩm quyền cần sớm sửa đổi, bổ sung các Nghị định xử phạt hành chính được ban hành trước Nghị định 97/2017 cho phù hợp với quy định tại Nghị định 97 hoặc cơ quan có thẩm quyền cần hướng dẫn cụ thể áp dụng xử phạt tổ chức vi phạm hành chính đối với các Nghị định đã ban hành trước Nghị định 97 theo hướng nếu thỏa mãn điều kiện là tổ chức thì phạt theo tổ chức không nhất thiết trong Nghị định.

Rubi

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Blog chia sẻ thông tin pháp luật - Tư vấn pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, đất đai, xây dựng; tư vấn lĩnh vực dân sự, hôn nhân gia đình... - Quảng cáo trực tuyến: Textlink, bài viết quảng cáo... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *