Bộ câu hỏi thi công chức, viên chức tỉnh Cao Bằng năm 2020

Trangtinphapluat.com biên soạn, giới thiệu tới bạn đọc Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi công chức, viên chức năm 2020 của tỉnh Cao Bằng, gồm 579 câu hỏi và đáp án.

Bộ câu hỏi ôn thi kiến thức chung thi công chức, viên chức tỉnh Cao Bằng năm 2020 được biên soạn theo giới hạn của Hội đồng thi tuyển công chức tỉnh Cao Bằng, tập trung vào các chuyên đề sau:

1. Hiến pháp năm 2013;

2. Luật Cán bộ công chức năm 2008;

3. Luật Viên chức năm 2010;

4. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức năm 2019;

Bộ tài liệu ôn thi công chức tỉnh Cao Bằng năm 2020
Bộ tài liệu ôn thi công chức , viên chức tỉnh Cao Bằng năm 2020

5. Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

6. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương (ôn phần ĐIều 2);

(Phần mềm  thi thử trắc nghiệm kiến thức chung công chức hành chính năm 2021 tại đây)

7. Luật Bảo vệ bí mật nhà nước năm 2018;

8. Luật Phòng, chống tham nhũng 2018;

9. Nghị định 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

10. Nghị định 101/2017/NĐ-CP về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức;

11. Nghị định 90/2020/NĐ-CP về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức.

12. Nghị định 112/2020/NĐ-CP về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức.

Dưới đây là một số câu trong Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi công chức, viên chức tỉnh Cao Bằng năm 2020, gồm 579 câu trắc nghiệm, có đáp án: 

Câu 1. Công đoàn Việt Nam, Hội nông dân Việt Nam, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Hội cựu chiến binh Việt Nam là?

a) các tổ chức chính trị – xã hội – nghề nghiệp được thành lập trên cơ sở tự nguyện, đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của thành viên, hội viên tổ chức mình

b) các tổ chức chính trị – xã hội được thành lập trên cơ sở tự nguyện, đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của thành viên, hội viên tổ chức mình

c) các tổ chức chính trị – xã hội được thành lập trên cơ sở tự nguyện, đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của thành viên, hội viên tổ chức mình

Đáp án C

Câu 2. Nhiệm vụ nào sau đây không thuộc thẩm quyền của cơ quan sử dụng công chức?

A) Bố trí, phân công nhiệm vụ và kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của công chức.

b) Thanh tra, kiểm tra việc thi hành các quy định của pháp luật đối với công chức thuộc phạm vi quản lý.

c) Đánh giá công chức theo quy định.

d) Tổ chức thực hiện các chế độ, chính sách của Nhà nước đối với công chức.

Đáp án B

Câu 3. Thẩm quyền ban hành danh mục bí mật nhà nước?

a) Chính phủ   b) Thủ tướng Chính phủ    c) Bộ Công an

Đáp án B

Câu 4. Quy định về điều kiện được giảm chi phí đền bù?

a) Mỗi năm công tác của cán bộ, công chức, viên chức (không tính thời gian tập sự và thời gian công tác sau khi được đào tạo) được tính giảm 2% chi phí đền bù. Trường hợp là nữ hoặc là người dân tộc thiểu số thì mỗi năm công tác được tính giảm tối đa 3% chi phí đến bù

b) Mỗi năm công tác của cán bộ, công chức, viên chức (không tính thời gian tập sự và thời gian công tác sau khi được đào tạo) được tính giảm 1% chi phí đền bù. Trường hợp là nữ hoặc là người dân tộc thiểu số thì mỗi năm công tác được tính giảm tối đa 1,5% chi phí đến bù

c) Mỗi năm công tác của cán bộ, công chức, viên chức (không tính thời gian tập sự và thời gian công tác sau khi được đào tạo) được tính giảm 0,5% chi phí đền bù. Trường hợp là nữ hoặc là người dân tộc thiểu số thì mỗi năm công tác được tính giảm tối đa 1% chi phí đến bù

Đáp án b

Câu 5. Trường hợp cán bộ, công chức, viên chức đã bị xử lý kỷ luật đảng thì hình thức kỷ luật hành chính phải như thế nào?

a) phải bảo đảm ở mức độ cao hơn với kỷ luật đảng.

b) phải bảo đảm ở mức độ tương xứng với kỷ luật đảng.

c) phải bảo đảm ở mức độ tương đương với kỷ luật đảng.

Đáp án B

(Liên hệ email kesitinh355@gmail.com hoặc Zalo 0935634572 để tải Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi công chức, viên chức tỉnh Cao Bằng năm 2020, gồm 579 câu trắc nghiệm, có đáp án: .  Tải  Bộ câu hỏi tin học thi công chức tại đây _)

Tải tài liệu tiếng Anh trình độ A2 thi công chức, viên chức tại đây

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *