Công chức, viên chức công tác dưới 6 tháng có được đánh giá, xếp loại?

Một số bạn đọc đề nghị trangtinphapluat.com cho biết trường hợp cán bộ, công chức, viên chức được cơ quan cử đi học 10 tháng/năm, được cấp bằng tốt nghiệp xuất sắc, sau đó về công tác tại cơ quan có 02 tháng thì khi đánh giá cán bộ, công chức, viên chức có được đánh giá ở mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hay không thực hiện việc đánh giá?.

Công tác dưới 6 tháng không thực hiện đánh giá,

Theo quy định tại khoản 3 Điều 2 Nghị định 90/2020/NĐ-CP về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức, quy định về nguyên tắc đánh giá,  xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức thì:

Cán bộ, công chức, viên chức có thời gian công tác trong năm chưa đủ 06 tháng thì không thực hiện việc đánh giá, xếp loại chất lượng nhưng vẫn phải kiểm điểm thời gian công tác trong năm, trừ trường hợp nghỉ chế độ thai sản.

Quy dinh ve danh gia CBCC
Công chức, viên chức công tác dưới 6 tháng có được đánh giá, xếp loại?

Cán bộ, công chức, viên chức nghỉ không tham gia công tác theo quy định của pháp luật trong năm từ 03 tháng đến dưới 06 tháng thì vẫn thực hiện đánh giá nhưng không xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Cán bộ, công chức, viên chức nghỉ chế độ thai sản theo quy định của pháp luật thì kết quả xếp loại chất lượng trong năm là kết quả xếp loại chất lượng của thời gian làm việc thực tế của năm đó.”

Căn cứ vào quy định trên một số cơ quan, đơn vị cho rằng: Cán bộ, công chức, viên chức công tác dưới 6 tháng/năm thì không thực hiện đánh giá,trừ nghỉ chế độ thai sản. Do đó, cán bộ, công chức, viên chức được cử đi học 10 tháng/năm, công tác tại cơ quan có 02 tháng nên không thể căn cứ vào kết quả học tập để đánh giá mà căn cứ vào nguyên tắc của Nghị định 90/2020/NĐ-CP để không đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức.

Công chức, viên chức được cử đi học cũng là thực hiện nhiệm vụ

+ Theo quy định tại khoản 2 Điều 49 Luật Cán bộ, công chức thì: “Công chức tham gia đào tạo, bồi dưỡng được hưởng nguyên lương và phụ cấp; thời gian đào tạo, bồi dưỡng được tính vào thâm niên công tác liên tục, được xét nâng lương theo quy định của pháp luật”.

+ Theo khoản 2 Điều 35 Luật Viên chức thì: “Viên chức được cử tham gia đào tạo, bồi dưỡng được hưởng tiền lương và phụ cấp theo quy định của pháp luật và quy chế của đơn vị sự nghiệp công lập; thời gian đào tạo, bồi dưỡng được tính là thời gian công tác liên tục, được xét nâng lương”

Như vậy, theo Luật cán bộ, công chức năm 2008, sửa đổi bổ sung năm 2019 và Luật Viên chức 2010, sửa đổi, bổ sung 2019 thì công chức, viên chức được cử đi đào tạo, bồi dưỡng thì được hưởng lương và phụ cấp, thời gian đào tạo, bồi dưỡng được tính là thời gian công tác liên tục. Do đó, trường hợp công chức, viên chức được cử đi đào tạo 10 tháng trong năm, được cơ sở đào tạo đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và có thời gian công tác 02 tháng tại cơ quan cử đi học thì vẫn thuộc trường hợp đánh giá công chức, viên chức.

Trên đây là giải đáp của trangtinphapluat.com liên quan đến việc đánh giá cán bộ, công chức, viên chức được cơ quan cử đi đào tạo, bồi dưỡng trên 6 tháng trong năm công tác thì thời gian đi đào tạo, bồi dường được tính là thời gian công tác, do đó vẫn đánh giá công chức, viên chức.

rubi

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *