Bộ câu hỏi trắc nghiệm thi thăng hạng từ cán sự lên chuyên viên của TP Hà Nội

Trangtinphapluat.com biên soạn, giới thiệu tới bạn đọc Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn tập các môn thi kỳ thi thăng hạng từ cán sự lên chuyên viên đối với viên chức hành chính làm việc trong các đơn vị sự nghiệp thuộc Thành phố Hà Nội năm 2020.

Bộ câu hỏi được biên soạn theo Quyết định số 13242/QĐ-HĐTTH ngày 29/9/2020 của Hội đồng thi thăng hạng viên chức hành chính Hà Nội về ban hành  về việc phê duyệt nội dung ôn tập các môn thi kỳ thi thăng hạng từ cán sự lên chuyên viên đối với viên chức hành chính làm việc trong các đơn vị sự nghiệp thuộc Thành phố Hà Nội năm 2020, gồm các chuyên đề sau:

+ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015

Gồm các Điều: 1 đến Điều 6, 8, 9, 11, 19,21 đến 31, 33, 35 đến 38, 40, 41, 43, 45, 47, 48, 49, 51, 52, 54, 55, 57, 59, 61, 63 đến 66, 68, 70, 71, 140

Câu hỏi trắc nghiệm ôn thi nâng ngạch công chác
Tài liệu trắc nghiệm ôn thi thăng hạng từ cán sự lên chuyên viên của TP Hà Nội 2020

+ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 47/2019/QH14

Gồm các Điều 2 (gồm các khoản 1, 2, 4, 11, 19, 22), 3, 4

+ Luật Viên chức (Văn bản hợp nhất số 26/HN-VPQH ngày 16/12/2019)

Gồm các Điều 1 đến 36, Điều 39 đển 45, 47, 48. 51 đến 58

+ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015

Gồm các Điều 1 đến Điều 5, 7, 10, 14, 111 đến 117, 120 đến 126, 127 đến 141, 146 đến 157.

+ Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ ban hành chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020

Gồm các Điều 1, 2, 3

+ Nghị định 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức.

Gồm các Điều 1 đến 3, 12 đến 16, 19 đến 22.

Liên hệ mail kesitinh355@gmai.com hoặc Zalo: 0935634572 để tải toàn văn Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn tập các môn thi kỳ thi thăng hạng từ cán sự lên chuyên viên đối với viên chức hành chính làm việc trong các đơn vị sự nghiệp thuộc Thành phố Hà Nội năm 2020.

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *