Tài liệu ôn thi nâng ngạch CBCC lên chuyên viên chính tỉnh Ninh Thuận 2020

Trangtinphapluat.com biên soạn, giới thiệu Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi kiến thức chung kỳ thi nâng ngạch cán bộ, công chức lên chuyên viên chính  năm 2020 của tỉnh Ninh Thuận, theo Thông báo số 3133/TB-SNV ngày 09/11/2020 của Sở Nội vụ tỉnh Ninh Thuận:

Bộ câu hỏi ôn thi nâng ngạch cán bộ, công chức lên chuyên viên chính tỉnh Ninh Thuận năm 2020, gồm 732 câu trắc nghiệm có đáp án, tập trung vào các chuyên đề sau:

Hiến pháp năm 2013;

– Luật cán bộ, công chức 2008 sửa đổi, bổ sung 2019;

Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015, sửa đổi, bổ sung 2019;

Tài liệu ôn thi nâng ngạch cán bộ, công chức lên chuyên viên chính tỉnh Ninh Thuận
Tài liệu ôn thi nâng ngạch cán bộ, công chức lên chuyên viên chính tỉnh Ninh Thuận

Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2015, sửa đổi bổ sung 2019;

– Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018;

– Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả;

– Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập;

(Phần mềm  thi thử trắc nghiệm kiến thức chung công chức hành chính năm 2021 tại đây)

– Nghị quyết 39-NQ/TW năm 2015 tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức do Ban Chấp hành Trung ương ban hành;

– Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 của Hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đầy đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ;

– Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh;

– Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 21/3/2016 về phân cấp quản lý nhà nước giữa Chính phủ và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

– Nghị định 24/2014/NĐ-CP quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Nghị định 107/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 24;

– Nghị định 37/2014/NĐ-CP quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, Nghị định 108/2020/NĐCP sửa đổi, bổ sung Nghị định 37;

– Nghị định số 08/2016/NĐ-CP ngày 25/01/2016 của Chính phủ quy định số lượng Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm,điều động, cách chức thành viên Ủy ban nhân dân; Nghị định số 69/2020/NĐ-CP ngày24/06/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2016/NĐ-CP ngày 25/01/2016 của Chính phủ;

– Nghị định 108/2014/NĐ-CP về chính sách tinh giản biên chế; Nghị định 113/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 108/2014/NĐ-CP về chính sách tinh giản biên chế;

– Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

– Nghị định 101/2017/NĐ-CP về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức;

Nghị định 112/2020/NĐ-CP về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức;

– Nghị định 90/2020/NĐ-CP về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức;

– Quyết định 225/QĐ-TTg năm 2016 phê duyệt Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016 – 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành.

Dưới đây là một số câu trong Bộ câu hỏi ôn thi kiến thức chung kỳ thi nâng ngạch cán bộ, công chức lên chuyên viên chính năm 2020 của tỉnh Ninh Thuận, gồm 732 câu trắc nghiệm có đáp án:

Câu 1. Thời gian tập sự của công chức có được tính vào thời gian xét nâng bậc lương hay không?

A. Có.

B. Không.

C. Có, nhưng với điều kiện phải hoàn thành tốt nhiệm vụ.

D. Cơ quan quản lý công chức có thể xem xét quyết định, tùy từng trường hợp cụ thể.

Đáp án B

Câu 2. Theo Nghị quyết 39 thì việc tinh giản biên chế Đối với lĩnh vực giáo dục – đào tạo, thành lập mới trường, tăng lớp, tăng học sinh; lĩnh vực y tế thành lập mới tổ chức, tăng quy mô giường bệnh… thì như thế nào?

a) được bổ sung biên chế phù hợp, nhưng phải quản lý chặt chẽ.

b) tự cân đối, điều chỉnh trong tổng số biên chế hiện có

c) có thể bổ sung biên chế phù hợp, nhưng phải quản lý chặt chẽ

Đáp án C

Câu 3. Cán bộ, công chức, viên chức Có chuyên ngành đào tạo không phù hợp với vị trí việc làm hiện đang đảm nhiệm nên bị hạn chế về năng lực hoàn thành công việc được giao thì được tinh giản biên chế khi nào??

a) không thể bố trí việc làm khác hoặc được cơ quan bố trí việc làm khác, cá nhân tự nguyện thực hiện tinh giản biên chế và được cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý đồng ý.

b) không thể bố trí việc làm khác

c) không thể bố trí việc làm khác hoặc được cơ quan bố trí việc làm khác, cá nhân tự nguyện thực hiện tinh giản biên chế và được cơ quan, đơn vị đồng ý.

Đáp án A

Câu 4. Quy định về điều kiện được giảm chi phí đền bù?

a) Mỗi năm công tác của cán bộ, công chức, viên chức (không tính thời gian tập sự và thời gian công tác sau khi được đào tạo) được tính giảm 2% chi phí đền bù. Trường hợp là nữ hoặc là người dân tộc thiểu số thì mỗi năm công tác được tính giảm tối đa 3% chi phí đến bù

b) Mỗi năm công tác của cán bộ, công chức, viên chức (không tính thời gian tập sự và thời gian công tác sau khi được đào tạo) được tính giảm 1% chi phí đền bù. Trường hợp là nữ hoặc là người dân tộc thiểu số thì mỗi năm công tác được tính giảm tối đa 1,5% chi phí đến bù

c) Mỗi năm công tác của cán bộ, công chức, viên chức (không tính thời gian tập sự và thời gian công tác sau khi được đào tạo) được tính giảm 0,5% chi phí đền bù. Trường hợp là nữ hoặc là người dân tộc thiểu số thì mỗi năm công tác được tính giảm tối đa 1% chi phí đến bù

Đáp án b

Câu 5. Theo Quyết định 255 thì Mục tiêu cụ thể giai đoạn 2016 – tỷ lệ cấp giấy chứng nhận đầu tư qua mạng đạt bao nhiêu phần trăm?

a) 10%    b) 20%    c) 30%    d) 40%

Đáp án A

(Liên hệ email kesitinh355@gmail.com hoặc Zalo 0935634572 để tải Bộ câu hỏi ôn thi kiến thức chung kỳ thi nâng ngạch cán bộ, công chức lên chuyên viên chính năm 2020 của tỉnh Ninh Thuận, gồm 732 câu trắc nghiệm có đáp án .  Tải Bộ câu hỏi   Anh văn thi công chức, viên chức trình độ A2) – Tải tài liệu tin học văn phòng thi công chức tại đây.

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *